Gemeente Waddinxveen

 • Actueel en contact

 • Hulp, zorg, ondersteuning

 • Paspoort, ID, rijbewijs

 • Online regelen

 • Afval

 • VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/Groen Links ondertekenen coalitieakkoord

  De vier partijen hebben vandaag hun handtekening onder het coalitieakkoord ‘Samen Verantwoord Vernieuwen’ gezet. De titel van dit akkoord geeft de kern weer van de ambities die de partijen hebben. In het coalitieakkoord staan de hoofdlijnen van de visie en plannen. Dit wordt na de zomer in het collegeprogramma 2018-2022 uitgewerkt. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de plannen.

  Onder de noemer samenlevingsparticipatie zullen onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties veel intensiever betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. Er wordt een verantwoord financieel beleid gevoerd. Geen lastenverzwaring voor burgers, behoudens mogelijk een inflatiecorrectie. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Ondernemers gaan minder Onroerend Zaak Belasting (OZB) betalen om meer in de pas te lopen met de gemeenten in de regio.

  Ondernemers krijgen de vrijheid zelf de openstellingstijden van hun winkels te bepalen, waardoor ook een zondagmiddagopenstelling. Men wil een levendige, dynamische en diverse samenleving. Die levendigheid wil men bevorderen door het aanbod van culturele activiteiten uit te breiden. Voor jongeren in Waddinxveen zijn er weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of te kunnen ontspannen. Jongeren zelf en allerlei organisaties worden gestimuleerd om activiteiten en evenementen voor de jeugd aanzienlijk uit te breiden. In het op te stellen (sport)accommodatieplan zal aan de behoefte voor gymzalen voor het basisonderwijs een hoge prioriteit worden gegeven.

  Men neemt maatregelen om de verkeersveiligheid voor met name voetgangers en fietsers te verbeteren. De verkeersveiligheidsproblemen op de Brugweg wordt aangepakt. Men laat, meer dan in de huidige plannen hierover is vastgelegd, een behoorlijk aantal extra sociale huurwoningen bouwen. De ambities van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie en het regionale energieconvenant, waaronder de energietransitie, blijft men nastreven, zo nodig met aanvullende maatregelen. Men gaat actief aan de slag met gasloos bouwen. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het welzijn van de inwoners. Een hoge prioriteit wordt gegeven aan het voorkomen en oplossen van woninginbraken en aan het voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld. Als blijkt dat op een locatie camerabewaking wenselijk is, wordt dit mogelijk gemaakt.

  De vier kandidaat wethouders zijn:

  1. Gezina Atzema (VVD), wethouder Ruimte, Economie en Duurzaamheid.
  2. Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks), wethouder Wonen, Zorg en Arbeidsparticipatie.
  3. Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen), wethouder Mobiliteit, Recreatie en Samenlevingsparticipatie.
  4. Hannie van der Wal–Hortensius (D66), wethouder Financiën, Onderwijs en Sport.