Privacy en cookies

Privacyverklaring

De gemeente Waddinxveen hecht waarde aan de bescherming van uw gegevens. U heeft er recht op dat de gemeente veilig, correct, transparant, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving.

Als u gebruikmaakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij meestal gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer etc.

Waarom is dat nodig?

 De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

  • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
  • het afhandelen van uw betaling;
  • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om iets bij u af te leveren;
  • als de gemeente hier wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaanslag.

In sommige gevallen verwerkt de gemeente zogenaamde “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens”, denk hierbij aan het vastleggen van gegevens over iemands gezondheid. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Waddinxveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen van gegevens met anderen

Gemeente Waddinxveen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), de organisatie die de gemeentelijke belastingen voor de gemeente verzorgt. Dat betekent dat die organisaties, zoals de BSGR, op eenzelfde zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens als de gemeente Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Wilt u meer informatie, bel dan met 14 0182.

Stuur een e-mail naar privacy@waddinxveen.nl.

Buitengewoon opsporingsambtenaren

De gemeente heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) in dienst. Wanneer Boa’s persoonsgegevens verwerken voor hun opsporingsbevoegdheden bij overtreding uit het strafrecht of bij verkeersovertredingen (Wet Mulder) is de wet- en regelgeving van de Wet Politiegegevens (Wpg) geldig. Deze gegevens worden dan ‘politiegegevens’ genoemd.

Beveiliging

De gemeente Waddinxveen neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens of gegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@waddinxveen.nl of bel met 140182.

Uw websitebezoek

De gemeente Waddinxveen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies in haar website www.waddinxveen.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt de cookies zelf verwijderen op uw computer, tablet of smartphone.

Kinderen en websitebezoek

De gemeente Waddinxveen wil geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als zij toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan alleen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Waddinxveen kunt u contact opnemen met de Privacyofficer via privacy@waddinxveen.nl of telefoonnummer 14 0182. Wij helpen u ook graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u er niet samen met ons uitkomen dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via fg@waddinxveen.nl.