Noordkade wordt aantrekkelijk woon-werkgebied

Bedrijven maken ruimte voor 1.500 woningen

De Noordkade is moeilijk bereikbaar voor vrachtverkeer en de gebouwen zijn toe aan vernieuwing. Hierdoor wil een aantal bedrijven verhuizen en wordt het mogelijk om nieuwe woningen te bouwen. Voor de gemeente is het belangrijk dat het bedrijventerrein aan de Noordkade verandert in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Samen met de eigenaren van de drie grootste ontwikkellocaties in het gebied is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Hierin staat hoe het gebied er straks gaat uitzien.

Aantrekkelijk woon-werkgebied

Landelijk, maar ook in Waddinxveen is er veel behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen. In de stedenbouwkundige visie is ruimte voor tenminste 1500 nieuwe woningen aan de Noordkade. Hiervan is ongeveer 40 procent midden- en sociale huur. Alle bestaande woningen, monumenten en gebouwen van historische waarde die nu aan de Noordkade staan, blijven bewaard.  

Ook de plannen voor duurzaamheid zijn beter in beeld. Er komt genoeg ruimte voor fietsers en wandelaars en veel groen en water. Zowel de woningen als de openbare ruimte worden geschikt voor planten en dieren en er wordt rekening gehouden met de klimaatveranderingen. Daardoor ontstaat er een aantrekkelijk gebied om in te wonen en te werken.

Nieuwe locatie(s) voor bedrijven

Voor de huidige bedrijven is een nieuwe locatie belangrijk. De gemeente denkt mee over mogelijke alternatieven, waarbij onder andere is gekeken naar een betere bereikbaarheid, vernieuwing en verduurzaming. Het nieuwe Businesspark Vredenburgh fase II biedt voldoende ruimte voor de bedrijven die nu aan de Noordkade gevestigd zijn. 

Wayland Developments ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Waddinxveen het Businesspark Vredenburgh fase II: een nieuw bedrijventerrein vlak bij de A12 aan de zuidkant van Waddinxveen, wat grenst aan de Piet Stuurmanweg en de Vijfde Tocht. Het wordt een nieuw en modern bedrijventerrein dat voldoet aan de huidige standaarden op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en kwaliteit.

Visie, plannen en meer informatie

De stedenbouwkundige visie is in januari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie wordt op dit moment uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Deze plannen zijn nodig om het bestemmingsplan aan te passen, zodat de bouw van woningen mogelijk is.

Wat is een stedenbouwkundige visie?

Een stedenbouwkundige visie laat zien hoe een gebied er in de toekomst uit gaat zien. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden en de beperkingen van de ruimte en naar de wensen van inwoners, ondernemers en de gemeente. In de stedenbouwkundige visie over de Noordkade leest u waar het gebied straks voor gebruikt wordt. Ook kunt u met tekeningen en plattegronden zien hoe het eruit ziet.

Door wie is deze visie gemaakt?

De visie is gemaakt door bureau INBO uit Amsterdam. De opdracht voor het maken van de visie is gegeven door de gemeente Waddinxveen.

Waarom zijn de bedrijven Houtex, BMN en Van Uden erbij betrokken?

Deze drie bedrijven hebben nu in dit gebied het meeste grond in eigendom. Met de deelname van deze drie eigenaren kan het grootste deel van de Noordkade worden veranderd in een woongebied.

Hoe ben ik als inwoner of ondernemer betrokken bij de visie?

De visie is gemaakt zonder participatietraject. Dat betekent dat inwoners of ondernemers geen inspraak hebben gehad bij het maken van de visie. Wel heeft u als inwoner of ondernemer de kans gehad om op het plan te reageren. Bij het maken van het stedenbouwkundige plan en ook bij het wijzigen van het bestemmingsplan heeft u hiervoor opnieuw de kans.

Is de stedenbouwkundige visie en het stedenbouwkundige plan al vastgesteld?

De visie is begin 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan is nog in voorbereiding.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

We verwachten dat er ongeveer 1500 woningen gebouwd worden. Hoeveel het er precies worden, hangt af van welke bedrijven verhuizen en de locaties die hierdoor vrijkomen voor ontwikkeling.   

Wat worden de prijzen van de nieuwe woningen?

Dit is nog niet bekend. De verkoop van woningen zal niet eerder dan 2024 starten. 

Kan ik mij ergens inschrijven voor een woning?

Nee, dat kan nog niet. Inschrijven voor een woning kan pas als er door projectontwikkelaars plannen zijn gemaakt om te gaan bouwen en de woningen in de verkoop of verhuur gaan.

Komen er vrije kavels voor woningbouw?

Nee, de verwachting is dat er geen vrije kavels in het gebied komen.

Wat voor type woningen komen er?

In de visie voor de Noordkade zijn veel verschillende type woningen opgenomen. Er komen veel appartementen in het gebied. Daarnaast is er ruimte voor stadswoningen, woon-werk-woningen en atelierwoningen.

Zijn het koop- of huurwoningen?

Er komen 30% sociale huurwoningen en 12% middenhuur woningen. De overige 58% zijn koopwoningen. Het is de wens van de gemeente dat de meerderheid van de koopwoningen zo betaalbaar mogelijk zijn.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Wat gaan jullie met de weg de Noordkade doen?

De weg de Noordkade blijft bestaan. Dat wordt vooral een toegangsweg voor de bestaande woningen in de omgeving. De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk aangesloten op de nieuwe weg. Deze wordt nog aangelegd.

Waar komt de nieuwe weg?

Dwars door het gebied van noord naar zuid wordt een nieuwe weg aangelegd. Deze weg sluit aan op de Staringlaan in het noorden en de Willem de Zwijgerlaan in het zuiden.

Kan dit gebied wel zoveel huizen aan?

Hoeveel woningen er in een gebied passen is van veel dingen afhankelijk. Daarbij kijken we natuurlijk naar de ruimte, maar ook naar de wegen ernaartoe en de mogelijkheid om te parkeren. We onderzoeken wat de ontwikkeling van het gebied betekent voor de doorstroming en het parkeren. Dit kan door het aantal woningen nog wijzigen.

Waarom staan er zo weinig parkeerplekken in de visie?

We willen zoveel mogelijk groen in de wijk krijgen. Daarom kiezen we ervoor om parkeren zoveel mogelijk uit de openbare ruimte te halen. Als er meer parkeerplekken komen dan gaat dit ten koste van woningen of groen. We doen daarom onderzoek naar hoe we het bezit en gebruik van auto’s in dit gebied kunnen verlagen.

Wat doen jullie voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers?

Er komen veel straten in het gebied waar alleen fietsers en voetgangers mogen komen. Op veel plekken is de auto te gast. Hierdoor ontstaat een wijk die erg leefbaar is.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Moet ik als ondernemer verhuizen?

De gemeente kan en wil geen enkele ondernemer dwingen om te verhuizen. Als het voor de ontwikkeling van de Noordkade van belang is, nemen we natuurlijk contact met u op.

Waarom ben ik niet eerder benaderd?

We hebben gesproken met de Ondernemersvereniging. Daar is helaas niet iedereen bij aangesloten. De gemeente spant zich in om met de ondernemers en eigenaren van de Noordkade in gesprek te treden. Indien u graag een gesprek wilt kunt u contact opnemen met de gemeente.

Komen er ook nieuwe bedrijven in het gebied?

Ja, er komt ruimte om op de Noordkade te blijven ondernemen. We willen ook graag dat wonen en werken elkaar versterkt in de nieuwe wijk. Op de Noordkade zijn bedrijven welkom tot milieucategorie 2.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Welke duurzaamheidsmaatregelen worden er genomen in deze ontwikkeling?

De bouw van de nieuwe woningen moet minimaal voldoen aan het Bouwbesluit en bij het afgeven van de vergunning aan de dan geldende duurzaamheidseisen. Zonnepanelen en groendaken zijn aanvullende wensen vanuit de gemeente. Daarnaast willen we in de openbare ruimte zo goed mogelijk water opvangen.

Wordt de wijk aangesloten op een warmtenet?

Nee, de Noordkade is niet aangewezen als gebied voor een warmtenet. Mogelijkheden voor de warmtetransitie worden nog verder onderzocht voor deze wijk.

Moeten er bomen of groen verdwijnen?

We gaan ervan uit dat er vooral veel meer groen en bomen komen. We rekenen op het planten van één boom per huishouden. Alle bomen die niet in het gebied passen, planten we zoveel mogelijk in de buurt.

Wat wordt er gedaan om verzakking van de grond te voorkomen?

Waar het nodig is, gaan er heipalen de grond in. Ook proberen we de bodem vooral nat te houden. Daarmee voorkomen we verzakking. Ook kijken we steeds naar nieuwe technische mogelijkheden.

Hoe komt het openbaar gebied eruit te zien?

Op het beeldkwaliteitsplan ziet u hoe het openbaar vervoer eruit gaat zien. Dat plan wordt momenteel opgesteld.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Welke gebouwen blijven staan?

In de stedenbouwkundige visie staat een overzicht van de gebouwen die niet gesloopt worden. Dat overzicht vindt u op pagina 8.

Wat gaat er gebeuren met gebouwen die blijven?

Dit is nog niet bekend. In de stedenbouwkundige visie staan voorstellen op pagina 46.

Wat gebeurt er met de bestaande woningen langs de Noordkade?

De woningen langs de Noordkade blijven allemaal staan. Die zijn geen onderdeel van de herontwikkeling van het gebied.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.