Omgevingswet en participatie

De Omgevingswet geeft inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in Waddinxveen. Deze wet regelt dat de persoon die het initiatief neemt voor het plan, verantwoordelijk is om de omgeving bij het plan te betrekken. Dit noemen we participatie.

Participatie door de gemeente

Als de gemeente de omgevingsvisie of het omgevingsplan aanpast, dan worden inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties (en andere bestuursorganen) bij de voorbereiding betrokken. Stelt de gemeente de wijziging van de omgevingsvisie of het omgevingsplan vast? Dan moet in het besluit staan of er participatie is geweest en wat met de resultaten is gedaan.

Participatie door de aanvrager

Voor het uitvoeren van activiteiten, zoals bouwen en het uitvoeren van activiteiten die staan in het omgevingsplan, moet vooraf toestemming worden gevraagd. Dit kan door het aanvragen van een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer vraagt de vergunning aan. De omgevingswet moedigt de initiatiefnemer aan om de omgeving in dit plan te betrekken door participatie te organiseren. De initiatiefnemer kan een inwoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie zijn.

Wanneer is participatie verplicht?

Als het voor het verlenen van de omgevingsvergunning nodig is om van het omgevingsplan af te wijken, dan kan de initiatiefnemer worden verplicht om zelf de participatie te organiseren. De gemeente beoordeelt of de participatie voldoende is geweest en betrekt de resultaten bij de besluitvorming.

De manier van participatie is volgens de Omgevingswet vrij en staat niet vast. De komende periode vernieuwen wij ons beleid en gaan wij een participatieverordening opstellen zodat dit beter aansluit op de Omgevingswet. Uit dit nieuwe beleid kunt u als initiatiefnemer dan handige informatie halen om uw participatie te organiseren.