Contact met de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raadsleden worden om de vier jaar gekozen door alle Waddinxveners van 18 jaar en ouder. De grootte wordt wettelijk bepaald door het aantal inwoners van de gemeente. De Waddinxveense raad telt 23 leden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Taken van de gemeenteraad

  • Kaders: de gemeenteraad bepaalt de belangrijkste voorwaarden voor het beleid van de gemeente Waddinxveen. De raad stelt bestemmingsplannen en regels (verordeningen) vast. In de gemeentebegroting staat hoeveel geld de raad aan welk doel uitgeeft. Ook stelt de raad de tarieven van de gemeentelijke belastingen vast. Het college van burgemeester en wethouders voert dit beleid uit.
  • Controle: de gemeenteraad controleert of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.
  • De raad is een vertegenwoordiging van inwoners. Zij hebben contact met de inwoners om te weten wat er speelt.

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad(sleden).

Inspreken

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen kunnen zeggen wat ze vinden van de onderwerpen die op de agenda staan tijdens de commissievergaderingen en/of de besluitvormende raadsvergaderingen. Dit noemen we “inspreken”. Iemand die wil inspreken, meldt dit op het laatst 24 uur voor het begin van de vergadering aan de (commissie)griffier. Vermeldt in uw melding de naam van de inspreker, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij wil spreken. De griffie bekijkt of het onderwerp past tijdens de vergadering of dat een andere aanpak beter is.

Bij een commissievergadering kan iemand inspreken die met een onderwerp van de agenda te maken heeft. Bij de besluitvormende raadsvergadering kunnen inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen de aandacht aan de raad vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat. Ook kan men inspreken over een onderwerp dat al behandeld is in een commissievergadering, maar waar men nog niet over heeft ingesproken.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht, dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 14 0182 of e-mail griffie@waddinxveen.nl.

Brief sturen

U kunt de gemeenteraad altijd een brief sturen. Bijvoorbeeld met uw mening over onderwerpen die op de agenda staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen of problemen te vragen. Wilt u een brief versturen die met de hand geschreven is? Dat kan, maar de raad ontvangt liever een e-mail. U kunt uw brief of e-mail naar de griffie sturen. De griffie zorgt ervoor dat uw brief of e-mail bij alle raadsleden van de gemeenteraad komt. Noem aan het begin van de brief het onderwerp waarover u schrijft.

Adres

Gemeenteraad van Waddinxveen
T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 400
2740 AK Waddinxveen

Of verstuur uw brief via e-mail: griffie@waddinxveen.nl

Wat gebeurt er met uw e-mail of brief?

Uw e-mail of brief wordt verstuurd naar alle 23 raadsleden. Ook kan het op de lijst van ingekomen stukken (LIS) komen op de agenda van de volgende raadsvergadering.

De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen

  • Voor kennisgeving aannemen.
  • Nadenken over uw mening als ze een besluit nemen.
  • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een reactie te geven.
  • Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een commissie of de raad.

U krijgt geen inhoudelijke reactie van de totale raad. Dat komt omdat niet alle politieke partijen in de raad dezelfde mening hebben over onderwerpen die onder hun aandacht komen. Natuurlijk kunnen raadsleden contact met u opnemen over uw brief of e-mail.

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is openbaar

Iedereen kan uw bericht lezen en gemeenteraadsleden praten er soms over in openbare vergaderingen.

Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar op de lijst van ingekomen stukken geplaatst. Wilt u uw brief daarom als een Word-document mailen? Dan haalt de griffie privacygevoelige gegevens eruit.

Werkbezoek

De gemeenteraad komt graag in contact met zijn inwoners, ondernemers en verenigingen/instellingen. Daarom legt de raad werkbezoeken af. Zo hoort de raad wat zij doen, zich voor inzetten, hen bezighoudt of waar volgens hen behoefte aan is.

Nodig de gemeenteraad eens uit! Een deel van de raad komt dan een kijkje nemen en met u van gedachten wisselen. U heeft dan de kans om uzelf en uw organisatie in de kijker te zetten van de gemeentelijke politiek en hen direct te informeren over zaken die u belangrijk vindt.

Wilt u de gemeenteraad uitnodigen? Neem dan contact op met de griffier via telefoonnummer 14 0182 of e-mail griffie@waddinxveen.nl.

Contact met fracties of raadsleden

U kunt altijd met fracties van politieke partijen of raadsleden contact zoeken. Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie van een bepaalde politieke partij? U vindt hun e-mailadressen als u op hun foto klikt op de pagina Wie zitten er in de gemeenteraad.