Ontwikkelvisie gebied van Station tot Brug

Op 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied en de drie bijlagen gewijzigd vastgesteld. Er zijn één amendement en twee moties aangenomen.

Het Station tot Bruggebied (verder genoemd: SB-gebied) is centraal gelegen in Waddinxveen, tussen de spoorlijn (station) en de Gouwe (brug). Het gebied is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto en is daarmee een belangrijke entree voor Waddinxveen. Het gebied vormt daarnaast een onderdeel van de historische kern van Waddinxveen. De ruimtelijke kwaliteit van het SB-gebied is op dit moment matig. De stedenbouwkundige invulling van het gebied is op veel plekken onsamenhangend en rommelig. Een behoorlijk aantal locaties in het SB-gebied vraagt nu of op termijn om een herontwikkeling. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte kan verbeteren.

Het doel van de ontwikkelvisie is een kwaliteitsimpuls, voor een aantrekkelijk en leefbaar SB-gebied. Het gaat enerzijds om een kwaliteitsimpuls voor de diverse ontwikkellocaties en anderzijds om een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte in het SB-gebied. Met de ontwikkelvisie worden realistische richtinggevende kaders en uitgangspunten geboden waarmee het doel bereikt kan worden. De ontwikkelvisie dient als toetsingskader als een partij een ontwikkelverzoek doet in het SB-gebied en als uitgangspunt wanneer de gemeente zelf actief inzet op herontwikkeling van een locatie in het gebied. De ontwikkelvisie wordt gebruikt naast de diverse geldende beleidskaders.

De ontwikkelvisie start met een beschrijving en de geschiedenis van het SB-gebied. De ontwikkelvisie beschouwt het SB-gebied vervolgens integraal door te kijken naar stedenbouwkundige en functionele kaders voor de te ontwikkelen locaties en de inrichting van de openbare ruimte als verbinding tussen de te ontwikkelen locaties. Ten slotte wordt de fasering van de ontwikkeling van het SB-gebied besproken. De stedenbouwkundige kaders zijn opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan (bijlage 1). Voor het bepalen van de functionele kaders is een marktonderzoek uitgevoerd (bijlage 2). Ook is een visie op de openbare ruimte ontwikkeld (bijlage 3). Hierin is ook aandacht voor de tijdelijke inrichting van locaties.

Het plannummer is NL.IMRO.0627.bpstationhefbrug-0401.