Melding besluit ontheffing geluid Parklaan 31, 2023 week 11

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, voor werkzaamheden bij de locatie Parklaan 31. De werkzaamheden zijn (tijdens de avond en nacht) van 14 maart 2023 19.00 uur tot 6.00 uur van de volgende dag. Dit besluit heeft kenmerk 2023-00000856.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend via de website van de gemeente. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 19 april 2023 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op Loket Rechtspraak. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 545 00 00.