Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit ingediend zijn. De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Bezwaar indienen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Bezwaar indienen

Met dit formulier kunt u geen bezwaar maken tegen de aanslagen gemeentelijke belastingen. Meer informatie vindt u op de website van de BSGR.

Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

Dien het bezwaarschrift in binnen 6 weken na de waarop het besluit is verzonden, dit is de brief waarin het besluit staat. Als u uw bezwaar te laat indient, kunnen wij uw bezwaar niet in behandeling nemen.

Het besluit blijft bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet hierin de volgend informatie:

  • uw naam en adres
  • telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat: stuur een kopie van het besluit mee met uw bezwaarschrift.
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

U kunt een bezwaarschrift mailen naar de gemeente, gebruik hiervoor het contactformulier.

Of u stuurt een brief naar de gemeente:

Postbus 400
2740 AK Waddinxveen

 

 

 

 

  •  

 

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u bij de rechter beroep kunt indienen
U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Bij bezwaarschriften tegen belastingaanslagen gelden andere termijnen.

Bezwaar bij gemeente: geen kosten.

Beroep bij de Rechtbank: u bent griffierecht verschuldigd.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Kijk op de website van de rechtbank voor informatie. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens de procedure van een voorlopige voorziening.