Bouwen en wonen, 2024 week 07

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Klaverveld 2: gebruiken aangekocht snippergroen als tuin (start 01-02-2024, zaaknummer 2024-00003076, publicatie 06-02-2024);
 • Wilhelminakade 59: herstellen fundering van woning (start 30-01-2024, zaaknummer 2024-00002815, publicatie 06-02-2024);
 • Graanakker 49: bouwen erker aan zijgevel (start 01-02-2024, zaaknummer 2024-00002998, publicatie 07-02-2024);
 • Anna de Waalhoeve 2: plaatsen container ivm leeg halen van woning (tm 1-3-2024) (start 31-01-2024, zaaknummer 2024-00002875, publicatie 07-02-2024);
 • Castor 19: plaatsen airco-unit (start 29-01-2024, zaaknummer 2024-00002697, publicatie 09-02-2024);
 • Plasweg 5: tijdelijk plaatsen puincontainer (start 06-02-2024, zaaknummer 2024-00003358, publicatie 09-02-2024).

Bezwaar is niet mogelijk.

Besluit reguliere omgevingsvergunning (regulier)

 • Pluto 2: tijdelijk plaatsen bouwcontainer (t/m 08-03-2024) (verzonden 02-02-2024, publicatie 06-02-2024, zaaknummer 2024-00002336, toegekend);
 • Abr. Kroesweg: plaatsen container (verzonden 07-02-2024, publicatie 09-02-2024, zaaknummer 2023-00018151, toegekend);
 • Cornelis Broerweg 30: plaatsen glazen serre (verzonden 07-02-2024, publicatie 09-02-2024, zaaknummer 2023-00019783, toegekend);
 • Parkrijk fase 7 WDV01E4627: bouwen 38 woningen Parkrijk fase 7 VERLEEND (verzonden 07-02-2024, publicatie 09-02-2024, zaaknummer 2023-00017143, toegekend);
 • Oranjelaan 34: renoveren pand met bovenwoning (verzonden 08-02-2024, publicatie 12-02-2024, zaaknummer 2023-00010553, afgewezen);
 • Wilhelminakade 92 (WDV01F3059): (vergunningsvrij) vellen van vijf bomen (verzonden 08-02-2024, publicatie 12-02-2024, zaaknummer 2023-00019808, vrijgesteld);
 • Henegouwerweg 96: bouwen nieuwe schuur ter vervanging van te slopen schuur (verzonden 08-02-2024, publicatie 12-02-2024, zaaknummer 2023-00019312, vrijgesteld).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken (zie kader ‘Bezwaar of beroep’).

Besluit reguliere omgevingsvergunning nabij Plasweg 2a, 2d, 6a, 15, 24a, 26, 30, 94, 96, 106, 110, 116, 118

Op 4 december 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2023-00008756. Het gaat over het vellen van 24 (nu 16) bomen op de locatie nabij Plasweg 2a, 2d, 6a, 15, 24a, 26, 30, 94, 96, 106, 110, 116, 118. De vergunning is verleend. Het besluit gaat over:

 • het vellen van houtopstand

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Normaal gesproken start de bezwaartermijn op de dag volgend op de datum van verzending. Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Nu blijkt dat belanghebbenden niet op de hoogte zijn gesteld door een publicatie op officiëlebekendmakingen.nl. Daarom is besloten de omgevingsvergunning alsnog te publiceren met de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren voor de tijd van twee weken.

Op www.officiëlebekendmakingen.nl zijn de locaties van de bomen te zien. U bekijkt ze via de link ‘Extra informatie over publicatie’ aan de linkerzijde van de pagina. Als er een bezwaar tegen deze omgevingsvergunning wordt ingediend en gedurende de bezwaartermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u ook bellen met de ODMH via telefoonnummer 088 – 54 50 000. U kunt uw vragen eveneens per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl.

Wilt u het besluit en de stukken die daarbij horen op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met de gemeente.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. De termijn voor het indienen van bezwaar is in dit geval twee weken. De termijn start op de dag na deze publicatie op www.officielebekendmakingen.nl . Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar: College van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning) nodig. Zorgt u ervoor dat u in uw bezwaar in ieder geval uw naam en adres, het kenmerk en de datum van het besluit of een duidelijke omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar noemt? Noem bij voorkeur ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Dan kunnen wij u sneller helpen. Zorg er ook voor dat u uw bezwaar ondertekent en voorziet van een datum.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op de website https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Beslistermijn verlengen aanvraag

 • Philips Willemstraat 2: het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 05-02-2024, publicatie 07-02-2024, zaaknummer 2023-00019708);
 • Kerkweg-Oost tussen 155 en 159 (WDV01D1786+D3590): het realiseren van nieuwbouw woon-zorgcomplex (verzonden 07-02-2024, publicatie 09-02-2024, zaaknummer 2023-00019757).