Besluit ontheffing geluid Otto Matseweg, 2024 week 15

Op 18 maart 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2024-00004282. Het gaat over de aanvraag om andere geluidsvoorschriften toe te mogen passen voor werkzaamheden op de locatie Otto Matseweg. De werkzaamheden zijn van vrijdag 12 juli 2024 21:00 uur tot en met maandag 15 juli 2024 05:00 uur. Het besluit is om de ontheffing te verlenen.

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u bellen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH via telefoonnummer 088 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen via info@odmh.nl. Wilt u het besluit en de stukken die daarbij horen op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. De termijn start op de dag na de verzending van het besluit. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 30 april 2024 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar: college van B&W van de gemeente Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning) nodig. Zorgt u ervoor dat u in uw bezwaar in ieder geval uw naam en adres, het kenmerk en de datum van het besluit of een duidelijke omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar noemt? Noem bij voorkeur ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Dan kunnen wij u sneller helpen. Zorg er ook voor dat u uw bezwaar ondertekent en voorziet van een dagtekening.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.