Besluitenlijst openbaar B&W 27 juni 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (bestuur secretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijsten van de vergadering van B&W van 20 en 22 juni

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062723587

Verkoop grond nabij Frederik Hendriklaan 39

Besluit:

  1. Er wordt ingestemd met de verkoop van een gedeelte van het perceel direct voor de visspeciaalzaak aan de Frederik Hendriklaan 39 (gemeente Waddinxveen, B 8061).
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 2 sub e van de Woo (Wet open overheid) wordt er geheimhouding gelegd op bijlage 1 ‘Koopovereenkomst Frederik Hendriklaan Z/23587’.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gedeelte van het perceel direct voor de visspeciaalzaak aan de Frederik Hendriklaan 39 te verkopen aan de eigenaar van de visspeciaalzaak.

Zaaknummer: 062712847

Generiek bestuurlijk toezicht 2023

Besluit:

  1. Ingestemd wordt met de brief van de provincie Zuid-Holland over de aandachtspunten in het generiek interbestuurlijk toezicht 2023 en de bijhorende memo aan de raad.

Samenvatting raad en pers: De provincie Zuid-Holland ging met alle Zuid-Hollandse gemeenten vernieuwde bestuursovereenkomsten ‘interbestuurlijk toezicht’ aan. In deze bestuursovereen-komst is vastgelegd hoe provincie en gemeenten samenwerken aan een goede kwaliteit van het openbaar bestuur, ieder vanuit hun eigen rol. In de bestuursovereenkomst worden 5 mede bewindstaken genoemd waarop toezicht wordt gehouden: Ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, Monumentenzorg en archeologie, Archief- en informatiebeheer en Huisvesting vergunninghouders. Het college van B&W ontvangt minimaal één keer per jaar een brief van de provincie Zuid-Holland met aandachtspunten uit het toezicht opgenoemde taken. Deze brief is, inclusief een memo met een reactie van het college van B&W op de aandachtspunten, ter kennisname aan de raad gezonden.

Zaaknummer: 062726229

Toekomst PMD inzameling

Besluit:

  1. Bijgaand raadsvoorstel wordt vastgesteld en voorgelegd aan de raad.

Samenvatting raad en pers: In het collegeprogramma 2022-2026 ‘Thuis in Waddinxveen’ hebben we ambities vastgelegd over het verminderen van zwerf- en restafval en het verlagen van de kosten van afvalinzameling.

  • Zwerfafval hoort niet thuis in de openbare ruimte. We gaan met Cyclus onderzoeken hoe de hoeveelheid zwerfafval kan worden verminderd;
  • We willen minder vervuiling door restafval. Dat doen we door inwoners in staat te stellen hun afval goed te scheiden;
  • We streven naar de laagste woonlasten voor huishoudens in de regio Midden-Holland. We beoordelen jaarlijks of we het
    uitgangspunt van 100% kostendekkendheid voor afvalstoffenheffing kunnen voortzetten.

Daarbij vinden we het belangrijk dat inwoners zich gehoord weten en betrokken voelen bij besluiten van de gemeente. De raad wordt voorgesteld te kiezen voor het scenario 2.
Rekening houdend met de motie “Afval in bakken, niet in zakken d.d. 27 juni 2023.