Besluitenlijst college openbaar

Op deze pagina vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Wilt u oudere besluitenlijsten bekijken? Ga dan naar het Webarchief. Of neem contact op met het bestuurssecretariaat via 14 0182.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (gemeentesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en de heren E.J. Nieuwenhuis (burgemeester), A. Kerssies (wethouder) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris).

Afwezig: –

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 17 januari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06274266

Ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en105a

Besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a (NL.IMRO.0627.BPhenegouwerweg105-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 2. De anterieure overeenkomst wordt ondertekend;
 3. Het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers:

De eigenaar van een agrarisch grondverzet bedrijf aan de Henegouwerweg 105 wenst zijn bedrijvigheid duurzaam voort te kunnen zetten. Om dit mogelijk te maken moet een verouderde stal en hooiberg worden gesloopt. In plaats hiervan komt een kleine boomgaard en een bijgebouw. Verder wordt de bestaande loods uitgebreid en wordt een verouderde schuur gesloopt en herbouwd. De totale hoeveelheid bebouwing op
het perceel neemt iets af. Het perceel wordt zo ingericht dat er voldoende opslagruimte ontstaat in de schuur en het bijgebouw en de loods wordt toegankelijk gemaakt voor opleggers en vrachtwagens. In het plan is rekening gehouden met de doorzichten vanaf de Henegouwerweg naar de polder Bloemendaal en het perceel wordt groen ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Zo kan iedereen op het ontwerp bestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden verwerkt als dit het plan verbetert. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.


Zaaknummer: 06274235

Principeverzoek Heggewinde 22a

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Aangehouden.


Zaaknummer: 06274252

Ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5 (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg5-0301) en het ontwerp wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend;
 3. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Abraham Kroesweg 5’ wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers:

Na de verkoop van het tuinbouwbedrijf aan de Abraham Kroesweg 5 heeft de hierbij horende bedrijfswoning geen binding meer met het bedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten
naar plattelandswoning. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is hiervoor een mogelijkheid geboden met een wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Abraham Kroesweg 5 en het ontwerp wijzigingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen reageren op het ontwerp wijzigingsplan door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden in het wijzigingsplan verwerkt als deze de kwaliteit van het plan verbeteren. Vervolgens kan het college het wijzigingsplan vaststellen.


Zaaknummer: 06272840

Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

Besluit:

 1. De Memo Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds wordt aan de Raad gestuurd.
 2. De verwerking van de gevolgen wordt meegenomen in de samenstelling van de Jaarstukken 2022 en de 1e Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten de Memo Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds aan de Raad te sturen. Met deze circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de verschillende uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze Decembercirculaire heeft vooral betrekking op incidentele uitkeringen in het begrotingsjaar 2022. Zo gaan we bijvoorbeeld uitkeringen ontvangen voor het voorschot energietoeslag 2023, de gevolgen van corona en voor vluchtelingen uit Oekraïne.


Zaaknummer: 06274227

Wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis wordt ongewijzigd vastgesteld.

Samenvatting raad en pers:

De bedrijfswoning aan de Bloemendaalseweg 19bis is niet meer verbonden met het opgeheven sierteeltbedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten naar burgerwoning. In het vigerend bestemmingsplan ‘Landelijk Veen’ is hiervoor een mogelijkheid geboden door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft besloten in te stemmen met het wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis. Het wijzigingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Dit is de beroepstermijn.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van
B&W van 10 januari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06272117

Aanbieden Ontwikkelperspectief Bentwoud en input uitvoeringsprogramma

Besluit:

 1. Het Ontwikkelperspectief Bentwoud wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
 2. De brief over het Ontwikkelperspectief Bentwoud en aandachtspunten voor het uitvoeringsplan wordt ter kennisname verstuurd naar de gemeenteraad
 3. De gemeenteraad wordt gevraagd om ideeën en aandachtspunten te leveren voor het uitvoeringsplan

Samenvatting raad en pers: Het Bentwoud is een jong bos en zal zich de komende jaren nog volop ontwikkelen. Om dit richting te geven, heeft het Bestuurlijk overleg Bentwoud (een overleg met bestuurders van de Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer) een ontwikkelperspectief opgesteld. De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsplan, waarin de aanpak wordt beschreven voor de verdere ontwikkeling van het Bentwoud. Het college biedt het Ontwikkelperspectief Bentwoud aan de raad aan ter kennisname en vraagt de raad om ideeën en aandachtspunten te leveren voor het uitvoeringsplan. In de begeleidende brief heeft het college haar eigen aandachtspunten beschreven waar de raad op kan reageren.


Zaaknummer: 06272111

Concept-huisvestingsverordening 2023 gemeente Waddinxveen

Besluit:

 1. Er wordt advies gevraagd aan de Participatie Adviesraad (PAR) over de concepthuisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023.
 2. De concept-huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023, met de bijbehorende bijlagen, wordt vrijgegeven voor inspraak voor een periode van 6 weken.
 3. Er wordt ter informatie een memo aan de leden van de gemeenteraad toegestuurd.

Samenvatting raad en pers: Het college legt de concept-huisvestingsverordening 2023 voorinspraak voor aan de inwoners en de Participatie Adviesraad (PAR). De huidige
‘Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2019’ loopt tot 1 juli 2023. Met een
huisvestingsverordening kan de gemeente regels vaststellen over de toewijzing en verdeling van schaarse woningen. Samen met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas heeft de gemeente Waddinxveen een nieuwe concepthuisvestingsverordening opgesteld. Zo is er sprake van een overzichtelijke situatie voor woningzoekenden die in meerdere gemeenten zoeken. Maar er blijft ook ruimte voor lokale verschillen om maatwerk te kunnen leveren in een gemeente. Bij het opstellen van de verordening zijn organisaties zoals Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) en de Participatie Adviesraad (PAR) betrokken om mee te denken. Door de huisvestingsverordening voor te leggen aan inwoners en advies te vragen aan de Participatie Adviesraad (PAR) kunnen we toetsen of we de informatie goed hebben verwerkt.


Zaaknummer: 06272919

Normenkader 2022-2023

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met het normenkader 2022 – 2023.
 2. Het normenkader 2022 – 2023 wordt ter vaststelling aan de Gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Bij de controle van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2022 geeft de Accountant niet alleen een oordeel over de financiële getrouwheid, maar ook over de financiële rechtmatigheid. Voor het oordeel over de financiële rechtmatigheid moet de Accountant beschikken overeen actueel normenkader. In dit normenkader is alle van toepassing zijnde wettelijke en door de Gemeenteraad vastgestelde regelgeving opgenomen. Het College van B&W stemt één keer per jaar in met het normenkader en het normenkader wordt ter vaststelling aan de Gemeenteraad gestuurd.


Zaaknummer: 06272960

Aanwijsprocedure ondergrondse verzamelcontainers

Besluit:

 1. Het ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening
kan het college van burgemeester en wethouders aanwijzen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt. Het college wil een locatie van een ondergrondse container
voor restafval in de Rietvoorn aanwijzen. Dit voornemen zal worden gepubliceerd op
officiëlebekendmakingen.nl. Hierna hebben belang hebbend en zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.


Zaaknummer: 06273420

Regionale collectieve preventie GGZ 2023

Besluit:

 1. Het geven van de opdracht aan de gemeente Gouda voor het (blijven) uitvoeren van de Regionale collectieve preventie GGZ. Het college van Gouda is dan de subsidieverstrekker voor de uitvoering van de mede op het college Waddinxveen geldende WMO-verplichtingen.
 2. Een bedrag van maximaal € 29.524 te verstrekken aan de gemeente Gouda voor het verlenen van subsidies in 2023 aan instellingen in het kader van de regionale collectieve preventie GGZ.
 3. De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen bij de 1ste Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventieve activiteiten op het gebied van de GGZ. De colleges van de gemeenten in de regio Midden-Holland voeren sinds 2007 gezamenlijk de collectieve preventie GGZ in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Jaarlijks worden door de gemeente Gouda subsidies verstrekt ten behoeve van deze regionale voorzieningen. Met dit besluit wordt de subsidieverlening van gemeente Gouda voor de regionale collectieve preventie in 2023 geregeld.

Zaaknummer: 06273283

Overhevelen restant voorbereidingskrediet bouw permanente school Triangel

Besluit:

 1. De Raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het nieuwe plan voor de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel.
 2. De Raad wordt voorgesteld de reeds beschikbare voorbereidingskredieten met €150.000,- te verlagen.
 3. De Raad wordt voorgesteld om € 150.000,- te onttrekken aan de bestaande afschrijvingsreserves voorbereidingskredieten maatschappelijke voorzieningen Park Triangel en te storten in een nieuw te vormen afschrijvingsreserve voorbereidings-kosten nieuw plan Park Triangel

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft besloten om de Raad te verzoeken een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de nieuwe planvorming voor de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel tot aan de besluitvormende Raad in mei 2023.

Zaaknummer: 06273435

Addendum op de Welstandsnota Triangel I2 Parkhoeve

Besluit:

 1. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel Deelplan I2 (Parkhoeve) wordt voor inspraak vrijgegeven.
 2. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel Deelplan I2 (Parkhoeve) wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op 17 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerp addendum op de welstandnota voor Triangel deelplan I2 ‘Parkhoeve’ ter inzage teleggen. Voor de deelplannen in Triangel zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld, zo ook voor het deelplan I2 Parkhoeve. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het deelgebied I2 moeten garanderen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor het deelgebied I2 worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken moet het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota worden vastgesteld. Voor dit kan gebeuren moet het ontwerp addendum voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Hiermee wordt het ontwerp addendum voor inspraak vrijgegeven. Iedereen kan op het ontwerp addendum reageren in de vorm van een zienswijze. Als een zienswijze de kwaliteit laat verbeteren, wordt het beeldkwaliteitsplan aangepast.


Zaaknummer: 06272214

Verantwoordings- en rapportagegrenzen rechtmatigheidsverantwoording college

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met het raadsvoorstel verantwoordings- en rapportagegrenzen rechtmatigheidsverantwoording college.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad (raad) stelt elk jaar de jaarstukken vast. Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De accountant controleert de jaarrekening. Tot en met het verslagjaar 2022 verantwoordt de accountant aan de raad dat het college zich bij de uitvoering heeft gehouden aan financiële wet en regelgeving en gewerkt binnen de begroting. Dit noemen we de financiële rechtmatigheidsverantwoording. Vanaf het verslagjaar 2023 verandert dit. Het college doet nu de financiële rechtmatigheids-verantwoording aan de raad en dus niet meer de accountant. Dit met als doel om de kaderstellende en controlerende rollen van de raad te versterken. Voor deze rechtmatig-heidsverantwoording moet de raad verantwoordings- en rapportagegrenzen voor het college vaststellen. Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel hierover.


Locatie: ‘Suytende

Aanvang: 10:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames I.C. Breedijk (1e loco-gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: de heer A.J. Six (waarnemend secretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 20 december 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06272931

Uitwerkingsplan Park Triangel I2 Parkhoeve

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije Merbeoordeling, het Mer-beoordelingsbesluitwordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 (NL.IMRO.0627.UPParkhoeve-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: In de nieuwe wijk Park Traingel wordt steeds verder gebouwd. Nu wordt in het westelijke deel van Triangel de nieuwe woonwijk Parkhoeve ontwikkeld. In dit deelgebied komen maximaal 95 woningen. Voor de nieuwe woonwijk Parkhoeve is een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 besloten het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 en het bijbehorende mer-beoordelingsbesluit en ontwerp besluit hogere waarden 6 weken ter inzage te leggen. Dit biedt belanghebbenden de mogelijkheid om op het ontwerp uitwerkingsplan te reageren door een zienswijze in te dienen. Als de zienswijzen de kwaliteit van het plan verbeteren, wordt het plan aangepast.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: –


Zaaknummer: Z/22/116851 – 277140

Stand van zaken uitvoeringsprogramma cultuurnota Q4 2022

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de memo over de stand van zaken uitvoeringsprogramma cultuurnota Q4 2022, inclusief bijlage activiteiten en resultaten cultuurmakelaar Waddinxveen 2022.
 2. Deze memo (inclusief bijlage) wordt ter informatie naar de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De raad heeft op 2 juni 2021 de cultuurnota 2021-2025 vastgesteld, inclusief het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Hierin is opgenomen om de raad in ieder geval elk jaar een overzicht te geven van de stand van zaken van dit programma. Het college geeft in deze memo de tweede voortgangsrapportage.


Zaaknummer: Z/22/116153 – 275159

Dienstverleningsovereenkomst Cyclus NV 2023

Besluit:

 1. Deel C 2023 van de DVO met Cyclus NV wordt vastgesteld en de financiële gevolgen worden meegenomen in de BURAP.
 2. Wethouder F. Vleij wordt gemachtigd om namens de gemeente deel C 2023 van de DVO te ondertekenen.
 3. Geheimhouding ex. artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage 1 totdat de overeenkomst is beëindigd.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen sluit jaarlijks een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Cyclus NV voor het inzamelen en beheren van huishoudelijk afval. Hiermee voldoet de gemeente aan haar wettelijke taken, zoals omschreven in de Milieuwet. Samen met Cyclus streeft de gemeenten naar het behalen van de afvalscheidingsdoelstellingen. In de DVO is ook het beheer van de afval inzamelmiddelen opgenomen. De DVO 2023 is door wethouder F. Vleij ondertekend.


Zaaknummer: Z/22/116954 – 277658

Versterking inzet bereikbare dienst Wadwijzer

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met de verlening van de aanvullende subsidie voor de uitbreiding van uren bij de bereikbaarheidsdienst met € 36.600,00 voor 2023.
 2. Ingestemd wordt met het verhogen van het subsidieplafond van de subsidieregeling preventieteam Waddinxveen 2022 en het afromen van het deelplafond regeling Maatschappelijke Ondersteuning.
 3. Ingestemd wordt met het afwijken van artikel 10 van de subsidieregeling preventieteam Waddinxveen 2022, over de aanvraagtermijn van uiterlijk 1 augustus.
 4. De financiële gevolgen van dit besluit worden verwerkt bij de 1ste Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Stichting Mee krijgt elk jaar een subsidie van de gemeente om de bereikbaarheidsdienst Wadwijzer aan de Kerkstraat te bemensen. De stichting heeft vorige maand voor één keer een extra subsidie gevraagd van afgerond € 36.600,-. Dit bedrag is bedoeld om meer mensen bij de bereikbare dienst in te zetten. Zodat zij de flink toegenomen zorgvragen van inwoners kunnen beantwoorden.
Het college van Burgemeester en wethouders heeft nu besloten de aanvraag van stichting Mee in te willigen. Hiervoor wordt geld ingezet dat elders in de begroting over is.


Zaaknummer: Z/22/116976 – 277686

Ontwerp uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand G3

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije Mer-beoordeling, het Merbeoordelingsbesluitwordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerp-uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand G3
  (NL.IMRO.0627.BP85209-0301) wordt ter inzage gelegd en voor
  wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Het ontwerp-uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand G3 wordt ter
  kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: In de nieuwe wijk Park Traingel wordt steeds verder gebouwd. Nu wordt in het zuidelijke deel van Triangel het nieuwe bedrijvenpark Parkrand ontwikkeld. Het bedrijvenpark krijgt een omvang van 1,6 ha. Voor dit bedrijvenpark is een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. In dit uitwerkingsplan worden bedrijven in de lage milieucategorie 1 en 2 mogelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 december 2022 besloten het ontwerpuitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand G3 en het bijbehorende mer-beoordelingsbesluit 6 weken ter inzage te leggen. Dit biedt belanghebbenden de mogelijkheid om op het ontwerp uitwerkingsplan te reageren door een zienswijze in te dienen. Als de zienswijzen de kwaliteit van het plan verbeteren, wordt het plan aangepast.


Zaaknummer: Z/22/116810 – 277010

Verdeling projecten openbare ruimte 2022-5

Besluit:

 1. Een budget van € 192.000 wordt beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten Pilot Solar Verlichting Zwarteweg en Beschoeiing Winterdijk.
 2. Een uitvoeringsbudget van € 2.075.500 wordt beschikbaar gesteld voor de projecten Schielandweg, Speelplekken 2022, Papaverveld en omgeving en Beethovenlaan.
 3. Een budget van € 190.000 wordt beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het omvormen van openbare verlichting naar LED verlichting.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van verschillende projecten in de openbare ruimte. Bij projecten in voorbereiding kijken we onder andere naar de wensen van belanghebbenden en voeren we
onderzoek uit. De volgende 2 projecten bereiden we voor:

 • Pilot Solar Verlichting Zwarteweg,
 • Beschoeiing Winterdijk.

Naast deze voorbereidingen zijn er 4 projecten waar we werkzaamheden gaan uitvoeren. De volgende projecten gaan we uitvoeren:

 • Schielandweg,
 • Speelplekken 2022,
 • Papaverveld en omgeving,
 • Beethovenlaan.

Ook gaan we aan de slag met het omvormen van de openbare verlichting naar LED verlichting. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling op het gebied van de energietransitie.

Zaaknummer: Z/20/051761 – 277604

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 13 december 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Locatie: Land van Belofte, Moerkapelle

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: –

Zaaknummer: Z/22/113033 – 266759

Aanbesteding onderhoudsbestekken aan Promen nv te Gouda

Besluit:

 1. Een tweetal OMOP beeldbestekken wordt enkelvoudig onderhands aanbesteed aan Promen nv te Gouda voor een periode van maximaal vier jaren.
 2. Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking vindt een check plaats van de aangeboden eenheidsprijzen met reguliere vergelijkbare aanbestedingen om marktconformiteit te verkrijgen.
 3. Jaarlijks wordt op basis van behaalde resultaten tot al dan niet verlengen voor het volgende jaar besluiten tot en met uiterlijk 2026.
 4. Vanwege de uitvoeringsopdracht aan Promen voor het gemeentelijk w.s.w.-beleid wordt hiermee weloverwogen afgeweken van de geldende aanbestedingsregels.
 5. Promen nv te Gouda wordt tot en met uiterlijk 2026 uitgesloten van inschrijving op overige andere onderhoudsbestekken, die meervoudig onderhands worden aanbesteed bij reguliere marktpartijen.

Samenvatting raad en pers: Promen nv te Gouda voert de gemeentelijke w.s.w.-verplichtingen uit. Promen is hiertoe verbonden met gemeente Waddinxveen. Om deze uitvoeringsopdracht te kunnen waarmaken, voert het sociale werkvoorzieningsbedrijf onderhoudswerk uit voor de gemeente. Een langdurige garantie onder voorwaarden is voor Promen van groot belang om aan de w.s.w.-verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is de reden om bij de aanbesteding van een tweetal bestekken af te wijken van de geldende regels. Deze bestekken worden voor de maximale duur van vier jaren enkelvoudig onderhands aan Promen nv te Gouda gegund.

Zaaknummer: Z/22/116162 – 275185

Aanvraag investeringskrediet kunstgrasveld Be Fair

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 720.000,- voor de uitvoering van het omvormen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld bij CVV Be Fair.
 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het meenemen van de jaarlijkse onderhoudskosten van het nieuwe kunstgrasveld van € 10.500,- in het beheerplan buitensport.

Samenvatting raad en pers: De uitvoering van de motie om het hoofdnatuurgrasveld bij CVV Be Fair om te vormen in een kunstgrasveld is gaande. De gemeente is verantwoordelijk voor de omvorming van het hoofdveld. Daarom is besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het benodigde krediet beschikbaar te stellen, zodat de omvorming van het hoofdveld tijdig voor het nieuwe sportseizoen 2023/2024 gerealiseerd kan worden. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de jaarlijkse onderhoudskosten van het nieuwe kunstgrasveld mee te nemen in het beheerplan buitensport.

Zaaknummer: Z/22/116734 – 276809

Vuurwerkvrijezone Burgemeester Warnaarplantsoen

Besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023 wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers:

Sinds 2014 is het afsteken van consumentenvuurwerk enkel toegestaan op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Een ingestelde vuurwerkvrije zone geldt dan ook alleen voor deze periode en voor een specifiek aangewezen gebied. Buiten de afsteektijden is het afsteken van vuurwerk per definitie verboden en kan er door politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente gehandhaafd worden. Het college heeft besloten om het Burgemeester Warnaarplantsoen aan te wijzen als vuurwerkvrije zone voor de jaarwisseling van 2022-2023. Met het instellen van deze vuurwerkvrije zone wordt het negatieve effect van het afsteken van vuurwerk op het welzijn van dieren verminderd.

Zaaknummer: Z/22/116509 – 276247

Verkiezing leden Provinciale Staten en algemeen besturen Waterschappen

Besluit:

 1. Er wordt overgegaan tot centrale stemopneming bij de gecombineerde
  verkiezing van de leden van Provinciale Staten en de algemeen
  besturen van de Waterschappen op 15 maart 2023.
 2. Mogelijke extra financiële kosten worden meegenomen bij de 1e burap
  2023.

Samenvatting raad en pers:

Op 15 maart 2023 organiseren we de gecombineerde verkiezing van de leden
van Provinciale Staten en de algemeen besturen van de Waterschappen. Nu
treedt er op 1 januari 2023 een nieuwe wet in werking: de wet nieuwe
procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV). Door deze wet worden
diverse zaken rondom de komende verkiezingen anders georganiseerd.
Het college van Burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de stemmen
die op woensdag 15 maart op de kandidaten worden uitgebracht op donderdag
16 maart centraal te tellen. De locatie stellen we in februari 2023 vast. Deze
telling is voor iedereen toegankelijk. Hiermee wil het college zo toegankelijk en
transparant mogelijk voor onze inwoners zijn.
Op woensdagavond 15 maart worden op de verschillende stembureaus de
stembiljetten nog wel op partijniveau geteld. Zodat we op die avond wel een
voorlopige uitslag bekend kunnen maken. Uiteraard kan iedereen ook die
tellingen op de stembureaus bekijken.

Zaaknummer: Z/22/116491 – 276218

Collegevoorstel straatnamen

Besluit:

 1. De straatnaam Populierhof wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers:

Nieuwbouwproject “’De Rank’, Esdoornlaan 26, Waddinxveen” wordt gerealiseerd. Hierbij wordt een nieuwe straat aangelegd die moet worden voorzien van een naam conform wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (wet BAG). De Commissie Naamgeving Waddinxveen adviseert het College van B&W om hiervoor de straatnaam Populierhof vast te stellen.

Zaaknummer: Z/22/115984 – 274659

Zienswijze bod prestatieafspraken 2023 Woonpartners

Besluit:

 1. Het bod op de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid voor 2023 wordt geaccepteerd, inclusief de kanttekeningen die verwoord staan ineen reactie (zie bijlage 4)
 2. Wethouder Kerssies wordt gemandateerd het bod op de
  prestatieafspraken 2023 te ondertekenen.
 3. De prestatieafspraken en de gemeentelijke reactie op de prestatieafspraken worden ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers:

Vanuit de Woningwet moeten woningcorporaties een bijdrage leveren aan de
uitvoering van het woonbeleid van de gemeente. Dit heet ‘het bod op de prestatieafspraken’. Op 12 oktober 2022 heeft Woonpartners het bod op de
prestatieafspraken voor 2023 aan de gemeente gestuurd. Dit is gebaseerd op de
Woonvisie 2018-2022 omdat het nieuwe woonbeleid (de Woonzorgvisie 2035) op dat moment nog niet was vastgesteld. De Woonzorgvisie 2035 geldt wel voor2023. Ook over diverse andere ontwikkelingen zoals de nationale prestatieafspraken en regionale woondeals is nog geen duidelijkheid. Daarom koos Woonpartners ervoor om in hun bod alleen de zaken met hoge prioriteit te verwerken. Woonpartners heeft ook een eerste concept ‘Positioneringsdocument Prestatieafspraken 2023 en verder’ voor de gemeente Waddinxveen opgesteld over de bijdrage voor de verdere jaren. Daarom gaat de gemeente in basis akkoord met het bod van Woonpartners voor 2023, inclusief een aantal
opmerkingen. Langer wachten kan niet, omdat Woonpartners de goedkeuring en
de reactie van de gemeente half december moet doorsturen naar de verantwoordelijke Minister. In de loop van 2023 stelt de gemeente samen met Woonpartners een nieuwe ‘raamovereenkomst prestatieafspraken’ op met uitgebreidere afspraken om de doelstellingen uit de Woonzorgvisie 2035 te kunnen behalen.

Zaaknummer: Z/22/116028 – 274711

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de PCW over economische omstandigheden rondom bouwinitiatieven bepaalde doelgroepen

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de PCW over de economische omstandigheden rondom bouwinitiatieven bepaalde doelgroepen worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 17 november 2022 stelde de fractie van de PCW schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de economische
omstandigheden rondom bouwinitiatieven bepaalde doelgroepen. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaaknummer: Z/22/115012 – 274227

Verdiepende studie Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Besluit:

 1. De rapporten Verdiepende studie Klimaatadaptatie en Biodiversiteit
  fase I en II worden vastgesteld door het College van B&W.
 2. Een memo over de Verdiepende studie Klimaatadaptatie en
  Biodiversiteit wordt ter kennisname aan de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Om het door de raad vastgestelde Koersdocument Duurzaam Waddinxveen te kunnen uitvoeren is een verdiepende studie gedaan. Deze studie gaat in op
aanpassingen aan extremer weer (klimaatadaptatie) en meer verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit). Besloten is de resultaten van deze studie vast te stellen en de raad hierover te informeren.

De studie geeft invulling aan onze doelen op deze onderwerpen en een vertaling naar maatregelen per buurtcluster. Het is het beleid voor de onderwerpen klimaatadaptatie en biodiversiteit en biedt handvatten voor de verdere uitwerking van beide onderwerpen. De resultaten uit deze studie gaan we gebruiken in ruimtelijke ontwikkeling, zoals (her)inrichtingsprojecten en gebiedsontwikkelingen. En bij het gesprek met onze (gebieds)partners en inwoners.

Zaaknummer: Z/22/113610 – 268141

Doorontwikkeling Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW)

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de doorontwikkeling van het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW).
 2. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de doorontwikkeling van het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) en daarmee met de volgende uitgangspunten:

a. Het OFW wordt bekostigd via een meeropbrengst van de OZB voor nietwoningen
van € 30 per 100.000 WOZ-waarde (te verdelen over eigenaar en gebruiker naar de reguliere gemeentelijke verdeelsleutel).
b. De jaarlijkse subsidie van de gemeente Waddinxveen van € 50.000 komt te
vervallen.
c. De gemeente Waddinxveen draagt bij via het gemeentelijk vastgoed.
d. Het fonds draagt ieder jaar verantwoording af middels een jaarverslag.
e. Het OFW krijgt een looptijd van 5 jaar.
f. De huidige reserves van het OFW worden overgeheveld naar de nieuwe jaargang.
g. De gelden binnen het fonds kunnen gespaard worden over meerdere jaren.

Samenvatting raad en pers:

De besturen van het Ondernemersplatform Waddinxveen en het Ondernemersfonds Waddinxveen willen zich verder professionaliseren. Het Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW) is een ondernemersvereniging die nu ruim 300 bedrijven en organisaties uit Waddinxveen vertegenwoordigt. Het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW, in 2016 een initiatief van de gemeenteraad) biedt financiële ondersteuning aan lokale ondernemers en sportieve, culturele en educatieve verenigingen die samen een project willen uitvoeren om hun gebied, sector of de gemeente mooier, schoner, veiliger en gezelliger te maken. Voor de doorontwikkeling van beide organisaties is een plan opgesteld met de titel ‘Samenwerken en Investeren in Waddinxveen – Bouwplan voor een OPW en OFW 2.0’. Voor het OFW betekent de doorontwikkeling een groei naar een fonds van ongeveer € 230.000. Hiervoor wordt het OZB-tarief voor 2023 voor niet-woningen met € 30 per € 100.000 WOZ-waarde verhoogd.
In de nieuwe situatie ontvangt het OPW haar financiering uit dit fonds waardoor automatisch alle ondernemers en organisaties worden vertegenwoordigd door het OPW. Het OPW ontwikkelt zich verder met de inhuur van een OPW-manager uit dit fonds voor belangenbehartiging en het aansturen van gebiedsoverstijgende plannen (zoals voor energietransitie of infrastructuur).
Voor de sectoren detailhandel, horeca, agrarisch, onderwijs, sport en nuts ontstaat een gezamenlijk budget met de naam ‘Wadd Bruist’. Zo hebben de kleinere sectoren meer mogelijkheden om grotere projecten te financieren.
Het college heeft op 13 december 2022 besloten de raad voor te stellen om in januari in te stemmen met de doorontwikkeling van het OPW en het OFW. De verhoging van het OZB-tarief niet-woningen wordt verwerkt in de belastingverordening 2023.

Zaaknummer: Z/22/116803 – 276983

Ontwerp wijzigingsplan G van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan G. van Dort
  Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28.
 2. De anterieure overeenkomsten worden vastgesteld en ondertekend.
 3. Het ontwerpwijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28
  (NL .IMRO.0627.GvDKweg3Plasweg28-0301) wordt ter inzage gelegd
  en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 4. Het ontwerpwijzigingsplan ‘G. van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28´
  wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De eigenaren van de woningen aan Plasweg 28 en de G. van Dort Kroonweg 1 en 3 hebben gevraagd of de bestemming van hun bedrijfswoningen kan worden omgezet naar plattelandswoningen. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten hiermee in te stemmen. Daarvoor is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld. Dat kan op basis van het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ waarin de 3 woningen liggen. Dit ontwerpwijzigingsplan wordt nu 6 weken ter inzage gelegd. Ook wordt het plan ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zaaknummer: Z/22/116807 – 277004

Financiële afsluiting projecten openbare ruimte 2022

Besluit:

 1. De saldi van 6 projecten in de openbare ruimte van totaal € 4.460.971,51 worden afgesloten en verrekend met de beschikbare onverdeelde kredieten.

Samenvatting raad en pers:

Het college sluit zes projecten in de openbare ruimte financieel af. Deze afgesloten projecten zijn onder andere een herinrichting van een woonwijk, investeringen in openbare verlichting, vernieuwing van een speelplaats en onderhoud aan het riool. Na het financieel afsluiten is er budget overgebleven. Het overschot van circa € 1,08 miljoen verrekenen we met de beschikbare middelen voor wegen, groen en riolering. Dit betekent dat het overschot ingezet kan worden voor andere projecten in de openbare ruimte.

Zaaknummer: Z/20/051761 – 276894

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 6 december 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames I.C. Breedijk (loco-gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: De heer A.J. Six (waarnemend secretaris)

Zaaknummer: Z/22/113378 – 267537

Beleidskader Lokaal Eigendom

Besluit: 

 1. De raad wordt voorgesteld het Beleidskader Lokaal Eigendom vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: In het Klimaatakkoord en de RES van de RES-regio Midden-Holland zijn afspraken over participatie gemaakt. In navolging op deze afspraken is het regionale beleidskader Lokaal Eigendom vastgesteld. Als vervolg hierop is plaatselijk het beleidskader Lokaal Eigendom voor Waddinxveen geschreven. Door het beleidskader zorgt de gemeente dat inwoners in voldoende mate toegang en zeggenschap hebben over energieprojecten in de gemeente. Besloten is het beleidskader aan de raad aan te bieden ter vaststelling.


Zaaknummer: Z/22/116172 – 275212

Vaststellen definitieve tarieven 2023 onroerende-zaakbelastingen

Besluit: 

 1. De raad wordt voorgesteld de verordening tot de 1e wijziging van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: In de raadsvergadering van 14 december 2022 worden de voorlopige tarieven onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2023 vastgesteld. Op het moment van aanlevering van de stukken voor die raadsvergadering waren de resultaten van de jaarlijkse herwaardering van de WOZ-waarde namelijk nog niet bekend. Inmiddels is de herwaardering nagenoeg afgerond en kunnen daarom de definitieve tarieven worden vastgesteld. Het college van Burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de raad voor te stellen om in januari 2023 de verordening tot de 1e wijziging van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 vast te stellen.


Zaaknummer: Z/22/098323 – 275489

Advies commissie bezwaarschriften

Besluit: 

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, deels gegrond en voor het overige ongegrond verklaard.
 2. Het bestreden besluit wordt deels herroepen en herzien met inachtneming van het commissieadvies.
 3. Geheimhouding volgens art. 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op de bijlagen 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: Op 11 februari 2022 heeft het college een aanvraag op basis van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) ontvangen, waarbij informatie werd gevraagd en vragen werden gesteld over de ondergrondse restafvalcontainer aan de Parklaan te Waddinxveen. Bij besluit van 10 maart 2022 is een reactie gegeven op dit verzoek, waarna door bezwaarmaker op 11 april 2022 een bezwaarschrift is ingediend tegen voornoemd besluit. De commissie bezwaarschriften heeft over het bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen.


Zaaknummer: Z/20/051761 – 275940

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 29 november 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: – 


Zaaknummer: Z/22/116143 – 275143

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van PvdA/Groen Links over de brandbrief van de RTW

Besluit: 

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van PvdA/GL over de brandbrief van RTW worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 16 november 2022 stelde de fractie van PvdA/GL schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de Raad over de brandbrief van RTW. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.


Zaaknummer: Z/22/113841 – 268835

Nieuwe beleidsregels SRoI

Besluit: 

 1. De regionaal afgestemde beleidsregels SRoI worden vastgesteld.
 2. Het beleidsdocument Social Return gemeente Waddinxveen 2021 wordt ingetrokken.

Samenvatting raad en pers: De gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen) willen het beleid rondom social return harmoniseren. Het is een volgende stap in de uniforme werkwijze op het gebied van werkgeversdienstverlening. Nu per 1 januari 2022 de werkgeversdienstverlening vanuit één gezamenlijk werkgeversservicepunt georganiseerd wordt, is het wenselijk om ook social return hier te beleggen. Dit schept helderheid richting (regionale) werkgevers/opdrachtnemers. Gelijke spelregels en uniformiteit zorgen ervoor dat opdrachtnemers minder te maken hebben met verschillende formulieren, afspraken en maatstaven. Dit zorgt voor meer kansen voor het regionale werkzoekendenbestand.


Zaaknummer: Z/20/051761 – 274701

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 22 november 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: Z/22/115898 – 274404

Art. 32 vragen Kanaaldijk 35 – Zoutloods

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over de zoutloods aan de Kanaaldijk 35 worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 2 november 2022 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de zoutloods aan de Kanaaldijk 35. De vragen worden met dit collegebesluit beantwoord.


Zaaknummer: Z/22/115796 – 274175

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) begrotingen 2024

Besluit: 

 1. De Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) begrotingen 2024 wordt vastgesteld als kaderstelling voor de gemeente Waddinxveen voor de in beslispunt 2 genoemde regelingen.
 2. De kaderstelling wordt gebruikt bij de samenstelling van de zienswijzen op de (concept) begrotingen 2024 van de volgende gemeenschappelijke regelingen:
 • Veiligheidsregio Hollands-Midden;
 • Regio Hollands-Midden;
 • Omgevingsdienst Midden-Holland;
 • Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg / GGD) en
 • Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland.

Samenvatting raad en pers: De Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) begrotingen 2024 is door het college vastgesteld. Voor de collegeleden van de gemeente Waddinxveen, die in de betrokken regelingen als bestuurders deelnemen, is deze financiële kaderstelling voor de samenstelling van de (concept) begrotingen 2024 het uitgangspunt. De kaderstelling worden gebruikt bij de ambtelijke beoordeling van de (concept) begrotingen 2024 van de regelingen en de samenstelling van de bijbehorende zienswijzen. Met een zienswijze maakt de raad van de gemeente Waddinxveen zijn mening over de (concept) begroting 2024 voor het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling zichtbaar. De (concept) begrotingen 2024 en zienswijzen worden geagendeerd voor de besluitvormende raad van 31 mei 2023.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09.30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: – 

Zaaknummer: Z/22/114775 – 273474

Uitvoeringsagenda Koersdocument Duurzaam Waddinxveen

Besluit:

 1. De uitvoeringsagenda Koersdocument Duurzaam Waddinxveen wordt vastgesteld
 2. De uitvoeringsagenda Koersdocument Duurzaam Waddinxveen wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Samenvatting raad en pers: Op 26 januari 2022 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Duurzaam Waddinxveen vastgesteld. In dit Koersdocument worden 4 transities beschreven: de energietransitie, de transitie naar de circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel. Het Koersdocument wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Het college stelt die agenda vast. Het College heeft nu besloten om in te stemmen met de uitvoeringsagenda Koersdocument Duurzaam Waddinxveen. Hierin staan diverse projecten om de 4 transities te realiseren. Ook wordt in de agenda aandacht besteed aan de governance. Verder staat daarin wat nu precies de rol van de gemeente bij de 4 transities is. Daarmee wordt invulling gegeven aan de motie M3 ‘rol gemeente bij Koersdocument Duurzaamheid’ De uitvoeringsagenda wordt ter informatie doorgestuurd aan de gemeenteraad.


Zaaknummer: Z/20/051761 – 273306

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 15 november 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: Z/22/114202 – 269732

Verdeling projecten openbare ruimte 2022-4

Besluit: 

 1. Een aanvullend voorbereidingsbudget van € 350.000 wordt beschikbaar gesteld voor de projecten Koningin Wilhelminaplein, Papaverveld en omgeving, Beethovenlaan, Woubrechterf/Otto-erf, Limaweg en omgeving en Vervanging 2 kunstgrasvelden Be Fair.
 2. Een voorbereidingsbudget van € 65.000 wordt beschikbaar gesteld voor de projecten Speelplekken 2022, Onderhoud Duikers 2022 en Groot Onderhoud Gemalen 2022.
 3. Een uitvoeringsbudget van € 229.000 wordt beschikbaar gesteld voor de projecten Troelstrahoeve en Hemelwaterafvoer (HWA) Coenecoop.
 4. Een budget van € 122.500 wordt beschikbaar gesteld voor de deelprojecten uit het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van verschillende projecten in de openbare ruimte. Bij projecten in voorbereiding kijken we onder andere naar de wensen van betrokken personen en voeren we onderzoek uit. Daarna maken we een ontwerp. De volgende projecten gaan we (verder) voorbereiden:

 • Koningin Wilhelminaplein,
 • Papaverveld en omgeving,
 • Beethovenlaan,
 • Woubrechterf/Otto-erf,
 • Limaweg en omgeving,
 • Vervanging 2 kunstgrasvelden Be Fair,
 • Speelplekken 2022,
 • Onderhoud Duikers 2022 en
 • Groot Onderhoud Gemalen 2022.

Naast deze voorbereidingen zijn er twee projecten waar we werkzaamheden gaan uitvoeren. De volgende projecten gaan we uitvoeren:

 • Troelstrahoeve: opnieuw bestraten van de verharding, vervangen kabels van de openbare verlichting, ledverlichting toepassen en we koppelen de kolken af.
 • Hemelwaterafvoer Coenecoop: aanbrengen hemelwaterafvoer om rioolstelsel te ontlasten.

Verder stelt het college budget beschikbaar voor de deelprojecten uit het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024. Met deze projecten leveren we een bijdrage aan de doelstellingen uit het Groenstructuur en Groenbeleid Waddinxveen.


Zaaknummer: Z/22/115318 – 272785

Verlofharmonisatie Cao Gemeenten 2023 – lokale feestdagen

Besluit: 

 1. Er wordt besloten de lokaal vastgestelde vrije dagen per 1 januari 2023 te laten vervallen.

Samenvatting raad en pers: Vanaf 1 januari 2023 is het voor gemeenten niet meer mogelijk om een lokale verlofregeling te hebben. Dit zijn de vakbonden met de werkgever in de Cao Gemeenten overeengekomen. Dit betekent dat de leeftijdsuren en schaalverlof en lokaal bepaalde vrije dagen (Goede vrijdag en Bevrijdingsdag) per 1 januari 2023 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt in de Cao te staan dat medewerkers recht hebben op 6 bovenwettelijke verlofdagen. De gemeente kiest ervoor de lokaal bepaalde vrije dagen niet aan te wijzen als een verplichte verlofdag.


Zaaknummer: Z/22/115316 – 272781

Verhoging kilometervergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Besluit: 

 1. Er wordt ingestemd met de verhoging van de kilometervergoeding van de reiskosten woon-werk verkeer en dienstreizen per 1-1-2023 van 0,19 ct naar 0,21 ct per kilometer (onder voorbehoud van de goedkeuring van het Belastingplan 2023 door de Eerste en Tweede kamer en instemming van de vakbonden).

Samenvatting raad en pers: Het kabinet wil, als onderdeel van het Belastingplan 2023, vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van 0,19 ct naar 0,21 ct per kilometer. Daarom is ingestemd met de verhoging van de kilometervergoeding van de reiskosten woon-werk verkeer en dienstreizen per 1 januari 2023 van 0,19 ct naar 0,21 ct per kilometer.


Zaaknummer: Z/22/113208 – 268706

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021

Besluit: 

 1. Het jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021 wordt ter kennisgeving aangenomen.
 2. Het jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021 wordt met bijgevoegde memo ter kennisneming aangeboden aan de raad.

Samenvatting raad en pers: De commissie bezwaarschriften stelt op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften Waddinxveen 2007 elk jaar een jaarverslag vast. Het college heeft het jaarverslag 2021 ter kennisgeving aangenomen. Het jaarverslag 2021 wordt tevens ter kennisneming aan de raad aangeboden.


Zaaknummer: Z/22/115527 – 273455

Abr. Kroesweg 40. Bedrijfswoning wijzigen naar plattelandswoning.

Besluit: 

 1. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg40-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Abr. Kroesweg 40’ wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De bedrijfswoning aan de Abr. Kroesweg 40 heeft geen binding meer met de achtergelegen glastuinbouwbedrijvigheid. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten naar plattelandswoning. Volgens het geldende bestemmingsplan ‘Abraham Kroesweg Oost’ mag dit echter niet. Er is daarom een nieuw bestemmingsplan nodig om deze planologische omzetting mogelijk te maken. Het college heeft nu besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 en het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd.


Zaaknummer: Z/22/114900 – 271591

Reactie op ingebrekestelling IHUB

Besluit:

 1. De concept antwoordbrief aan iHUB wordt vastgesteld en verstuurd.

Samenvatting raad en pers: iHUB is een jeugdhulpaanbieder die hoog specialistische jeugdhulp biedt. Deze organisatie heeft alle 51 gemeenten in het Landsdeel Zuid-West een sommatie/in gebreke stelling gestuurd. Het college van Waddinxveen heeft besloten om iHUB een antwoordbrief te sturen. Dit ondanks het feit dat de gemeente Waddinxveen niet rechtstreeks opdrachtgever is van iHUB. Bovendien is de regio reeds in gesprek met iHUB. Met de antwoordbrief wordt richting deze organisatie duidelijkheid gegeven over de status van het Memorandum of Understanding, zorgkosten, ontwikkelkosten en corona-compensatiekosten. De antwoordbrief is voor alle betrokken gemeenten hetzelfde.


Zaaknummer: Z/22/114814 – 271365

Vaststelling Woonzorgvisie Waddinxveen

Besluit:

 1. De Nota van beantwoording wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
 2. De Woonzorgvisie Waddinxveen 2035 wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
 3. Het concept-Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie Waddinxveen 2023-2027 wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de nieuwe woonzorgvisie. De ‘Woonzorgvisie Waddinxveen 2035’ vervangt de bestaande ‘Woonvisie 2018-2022’. Deze visie sluit aan bij de ambitie van het college om een geschikte woning voor iedere Waddinxvener te bieden. De visie bevat doelstellingen voor wonen (met zorg) voor de periode van 2023 tot 2035. Deze langetermijnvisie is nodig omdat de woningmarkt sterk veranderd is. Er worden in Waddinxveen veel nieuwe woningen gebouwd en steeds meer woningzoekenden van buiten Waddinxveen komen naar onze gemeente toe. Er is druk op de betaalbaarheid van woningen, de groep ouderen wordt steeds groter, er is uitstroom uit de maatschappelijk opvang en er is behoefte aan huisvesting voor jongvolwassenen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor ‘beschermd wonen’ en zien we de ontwikkeling van ‘beschut wonen’. Bij de woonzorgvisie hoort een praktisch uitvoeringsprogramma om doelen uit de visie te behalen. Dit is een flexibel document met maatregelen tot en met 2027. De gemeente kan deze aanpassen of aanvullen wanneer nodig. De woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma samen zorgen voor een pakket aan ambities en maatregelen waarmee we in de komende jaren willen zorgen voor een passend woningaanbod en een geschikte leefomgeving. Daarnaast is de woonzorgvisie bijvoorbeeld ook de basis voor prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie en huurdersorganisatie.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: – 


Zaaknummer: Z/22/114183 – 269672

Verlengen afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw

Besluit: 

 1. Er wordt ingestemd met de verlenging van het afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw.
 2. Wethouder A. Kerssies wordt gemandateerd deze verlenging namens het college te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: Waddinxveen heeft in 2014 een afsprakenkader voor waterkwaliteit en glastuinbouw ondertekend. Andere ondertekenaars zijnde gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Glastuinbouw Nederland, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland. De deelnemers van het afsprakenkader willen ervoor zorgen dat in 2027 de glastuinbouw (bijna) geen nutriënten (voedingsstoffen) en beschermingsmiddelen voor het gewas meer uitstoot. Dit gaat over de uitstoot naar het oppervlaktewater en de bodem. Het huidige afsprakenkader loopt eind 2022 af. De deelnemers van het afsprakenkader hebben de wens om zich met elkaar in te blijven spannen voor het doel van het afsprakenkader. Dit willen ze doen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen. Het college vindt dit doel ook belangrijk en is akkoord met de verlenging van de afspraken.Zaaknummer: Z/20/051761 – 272232

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 8 november 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: Z/22/113898 – 268984

Rekenkamerrapport Participatiewet 2022

Besluit: 

 1. De reactie op het rekenkameronderzoek Participatiewet wordt vastgesteld.
 2. De reactie op het rekenkamerrapport Participatiewet wordt naar de raad gestuurd

Samenvatting raad en pers: Op 1 september 2022 heeft de rekenkamer het Groene Hart het rapport ‘Onderzoek uitvoering Participatiewet Waddinxveen’ gepubliceerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar de uitvoering van de Participatiewet. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is: ‘Wat is de effectiviteit van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas van de wettelijke taak om haar inwoners naar vermogen toe te leiden naar werk en hoe beleven bijstandsgerechtigden dit beleid?’. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de rekenkamer een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen hiervoor opgesteld. Het college heeft een reactie opgesteld met haar visie op het onderzoek en wordt er aangegeven welke aanbevelingen worden overgenomen.


Zaaknummer: Z/22/113266 – 267335

Overeenkomsten Erasmus Universiteit en Albeda college voor onderwijsroute nieuwe wet inburgering

Besluit: 

 1. Wethouder Leferink wordt gemandateerd voor het onderteken van de overeenkomst onderwijsroute nieuwe wet Inburgering met het Albeda college en de Erasmus universiteit.

Samenvatting raad en pers: Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de inburgering van statushouders en gezinsmigranten. Inburgeraars kunnen inburgeren via 3 leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de zelfredzaamheidsroute. Om de inburgeraars van een passend inburgeringsaanbod te kunnen voorzien, wordt samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen en taalaanbieders die de leerroutes kunnen uitvoeren.

Voor de onderwijsroute is een regionale aanbesteding in de markt gezet. Hieruit zijn 2 aanbieders gekomen. Het Albeda college voor het MBO en de Erasmus Universiteit voor het HBO en het WO. De overeenkomsten voor de samenwerking zijn opgesteld en worden door de wethouders van de deelnemende gemeenten ondertekend.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: – 

Zaaknummer: Z/22/114133 – 270653

Memo motie meer sociale woningen

Besluit: 

 1. De raad wordt met bijgevoegd memo op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek naar meer sociale woningen in gebiedsontwikkeling De Dreef.

Samenvatting raad en pers: De raad wordt met bijgevoegd memo op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek naar meer sociale woningen in gebiedsontwikkeling De Dreef. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie ‘sociale huurwoningen compenseren’ die is ingediend in de raad van 23 februari 2022.


Zaaknummer: Z/22/113382 – 267586

Vaststellen tarieven 2023

Besluit:

 1. De commerciële sporttarieven 2023 worden vastgesteld.
 2. De raad wordt voorgesteld:

a. de Verordening afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen;
b. de Verordening rioolheffing 2023 vast te stellen;
c. de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 (voorlopig) vast te stellen;
d. de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen;
e. de Verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen;
f. de Verordening precariobelastingen 2023 vast te stellen;
g. de Verordening leges 2023 vast te stellen;
h. de Verordening marktgelden 2023 vast te stellen;
i. het Besluit tot vaststelling van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties en het zwembad 2023 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks de commerciële sporttarieven vast en de gemeenteraad de tarieven van diverse gemeentelijke belastingen. Het college heeft nu de commerciële sporttarieven 2023 vastgesteld. Deze tarieven worden verhoogd met een inflatiecorrectie van 2,5%. Ook heeft het college besloten de raad voor te stellen om voor 2023 8 verordeningen met gemeentelijke belastingen vast te stellen. De tarieven lijkbezorgingsrechten veranderen niet en de onroerende-zaakbelastingen zijn voorlopig en worden in januari 2023 definitief vastgesteld. Dat komt omdat de BSGR eerst nog de voorraad onroerende zaken in Waddinxveen moet herwaarderen. De rioolheffing wordt niet verhoogd en de afvalstoffenheffing wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met € 20,00 tot een bedrag van € 316,77. De marktgelden, de legestarieven (die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn) en de precariotarieven worden allemaal met 2,5% verhoogd. De toeristenbelasting tenslotte blijft ongewijzigd. Het tarief bedraagt per 1 januari 2023 € 1,00 per persoon per overnachting.


Zaaknummer: Z/22/114608 – 270779

Principeverzoek Uitbreiding moskee Busken Huetlaan 94a

Besluit: 

 1. De bereidheid wordt uitgesproken in principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de moskee aan de Busken Huetlaan 94a.

Samenvatting raad en pers: Op het perceel Busken Huetlaan 94a is moskee Alhijra gevestigd. De wens is om de huidige moskee uit te breiden om de bezoekers een fijne plek te bieden. Met name tijdens de vieringen en herdenkingen is sprake van ruimtegebrek. Daarnaast is de moskee actief met jeugdwerk om jongeren een zinvolle en sociale tijdbesteding te bieden. In de huidige situatie is hier onvoldoende ruimte voor. Het plan is om het moskeegebouw in twee lagen uit te breiden aan de bestaande entreezijde/ westgevel. Op dit moment zijn er 140 gebedsplaatsen. In de nieuwe situatie worden dat er 170. Het college heeft de wenselijkheid uitgesproken in principe medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van de uitbreiding van de moskee aan de Busken Huetlaan 94a.


Zaaknummer: Z/22/114604 – 270769

Subsidietoekenningen 2023

Besluit: 

 1. De aangevraagde subsidies uit het overzicht ‘Subsidietoekenningen 2023-2024’ worden toegekend onder voorbehoud dat de gemeenteraad de Programmabegroting 2023-2026 goedkeurt.
 2. De indexaties van loon- en loongerelateerde kosten en energiekosten worden gedekt uit de stelpost prijspeil kosten derden en verwerkt bij de eerste burap 2023.
 3. Voor de organisaties die een locatie huren in Cultuurhuys De Kroon wordt voor 2023 ook de huur geïndexeerd en gedekt uit de stelpost prijspeil kosten derden. Dit wordt verwerkt bij de eerste burap 2023.
 4. Voor de subsidie aan Stichting Leergeld wordt voor 2023 en 2024 € 10.000 extra beschikbaar gesteld vanuit de Klijnsmagelden. Dit wordt verwerkt bij de eerste burap 2023.
 5. Voor de subsidie aan Stichting Quadrant wordt voor 2023 € 27.998 extra subsidie verleend vanuit de OAB-middelen. Dit wordt verwerkt bij de eerste burap 2023.
 6. De hardheidsclausule uit artikel 18 van de ASV 2021 wordt toegepast voor de subsidieaanvragen die te laat zijn ingediend voor kalenderjaar 2023.
 7. De hardheidsclausule uit artikel 18 van de ASV 2021 wordt toegepast voor de verantwoording van subsidies hoger dan € 100.000 voor kalenderjaar 2023: de vereiste controleverklaring wordt vervangen door een controleverklaring óf een samenstellingsverklaring.
 8. Het overzicht ‘Subsidieregister 2023’ wordt in januari 2023 als subsidieregister op de website van de gemeente geplaatst.

Samenvatting raad en pers: Voor 2023 en 2024 hebben maatschappelijke organisaties subsidies aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze subsidieaanvragen beoordeeld. Er is gekeken of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aansluiten bij de doelen van de gemeente. Deze doelen staan beschreven in het beleid. De subsidieaanvragen zijn ook juridisch en financieel beoordeeld. Het college heeft besloten om de subsidieaanvragen die voldoende aansluiten bij het beleid toe te kennen. Dit zijn 49 subsidies, met een totaalbedrag van € 3.646.572. 1 subsidieaanvraag wordt afgewezen. 1 subsidieaanvraag wordt later behandeld, omdat er nog onduidelijkheden over zijn. Een overzicht van de subsidies die zijn verleend wordt in januari 2023 op de website van de gemeente geplaatst. Een aantal organisaties waren te laat met het aanvragen van hun subsidie. Deze organisaties worden erop aangesproken dat hun subsidieaanvragen bij wijze van uitzondering toch eenmalig zijn behandeld. In het vervolg worden subsidieaanvragen die te laat zijn niet meer geaccepteerd.


Zaaknummer: Z/22/113482 – 267877

Consultatiedocument inkoop jeugdhulp en Wmo 2025

Besluit: 

 1. Er wordt kennis genomen van de consultatieversie van de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025 (bijlage 1) en het daarbij behorende addendum (bijlage 2).
 2. Er wordt advies gevraagd aan de PAR met bijgevoegde brief (bijlage 3).
 3. Het consultatiedocument (met wijziging conform addendum) wordt gebruikt als basis voor het gesprek met cliënten, aanbieders en samenwerkingspartners en beschikbaar stellen voor internetconsultatie.
 4. Het consultatiedocument (met wijziging conform addendum) wordt aan de gemeenteraad gestuurd samen met de raadsmemo (bijlage 4), nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.
 5. De startnotitie inkoopkader jeugd en Wmo 2025 (bijlage 5) wordt vastgesteld en ter besluitvorming naar de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang de kaders te bepalen. Daarom heeft het college een startnotitie vastgesteld voor het inkooptraject 2025. Deze wordt ter besluitvorming naar de raad gestuurd. Daarnaast is kennis genomen van de adviesversie (consultatiedocument) van de kaders voor de inkoop Jeugd en Wmo 2025 Verder is besloten advies te vragen aan de PAR.

De basis voor de regionale samenwerking is vastgelegd in de regiovisie jeugd en Wmo. Deze is in het najaar van 2021 door de vijf gemeenteraden vastgesteld. Hierin zijn nog geen kaders opgenomen voor de inkoop 2025. De kaders voor de inkoop worden ontwikkeld op basis van het consultatiedocument. Het consultatiedocument is een voorloper van het kaderdocument dat begin 2023 aan de gemeenteraden aangeboden gaat worden. Hierover zal dan besluitvorming plaats vinden door de gemeenteraden. Centraal in dit document staat de vraag: wat willen we bereiken met de inkoop 2025. Op basis van het consultatiedocument start een participatietraject om de uitgangspunten te toetsen, aan te scherpen en te verrijken. Onderdeel hiervan is de adviesaanvraag bij de PAR. Nadat alle colleges in Midden-Holland hebben besloten wordt het document aan de raad gestuurd. Het document zal worden gebruikt als basis voor het gesprek met cliënten, aanbieders en samenwerkingspartners. Het consultatiedocument is ook via Waddsup beschikbaar voor inwoners of organisaties die willen reageren.


Zaaknummer: Z/20/051761 – 270889

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 1 november 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: Z/20/055787 – 269747

Register ontvangen geschenken en giften collegeleden

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Dit register is het gevolg van artikel 5, lid 2 van de Verordening Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Waddinxveen 2012. In artikel 5, lid 2 staat dat geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.


Zaaknummer: Z/22/114061 – 269362

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders 2022

Besluit: 

 1. Er wordt ingestemd met de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Waddinxveen 2022.
 2. De raad wordt voorgesteld de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Waddinxveen 2022 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Met de raad is afgesproken dat de “Verordening Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Waddinxveen 2012” wordt vervangen. Er komen nu twee gedragscodes integriteit , een voor de raad en een voor burgemeester en wethouders. Daarom heeft het college ingestemd met de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Waddinxveen 2022. Aan de raad is voorgesteld deze gedragscode vast te stellen, samen met de gedragscode integriteit van de raad.


Zaaknummer: Z/22/113610 – 268141

Doorontwikkeling Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW)

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: De besturen van het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) hebben de ambitie om zich te professionaliseren. Deze professionalisering wil men realiseren met een doorontwikkeling naar een OPW 2.0 en OFW 2.0. De besturen van OFW en OPW hebben zich bij het opstellen van de plannen voor doorontwikkeling laten bijstaand door Bureau Blaauwberg. Het resultaat is een plan voor de doorontwikkeling met als titel ‘Samenwerken en Investeren in Waddinxveen – Bouwplan voor een OPW en OFW 2.0’. Het college heeft op …………. besloten de raad voor te stellen in te stemmen met de doorontwikkeling van het OPW en het OFW.


Zaaknummer: Z/22/114534 – 270620

2e Burap 2022

Besluit: De Raad wordt voorgesteld:

 1. De 2e Burap 2022 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen;
 2. De ‘Reserve Eenmalige Energietoeslag’ in te stellen;
 3. De ‘Reserve Wet Inburgering’ in te stellen;
 4. De ‘Reserve POK-gelden’ in te stellen;
 5. De ‘Reserve onderuitputting algemene uitkering’ op te heffen;
 6. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen;
 7. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de 2e Bestuursrapportage (Burap) over 2022 op 14 december 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen. Via deze Burap vertelt het college de raad of de (beleids)doestellingen uit de begroting 2022 volgens de planning verlopen.


Zaaknummer: Z/22/103822 – 245094

Actualiseren APV

Besluit: 

 1. De raad wordt voorgesteld de negende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009 (verder: APV), conform de twee bijgevoegde wijzigingsverordeningen, vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt de raad voor de APV te wijzigen. De Omgevingswet treedt op korte termijn in werking en de Drank- en Horecawet is gewijzigd in de Alcoholwet. De APV is met dit voorstel aangepast aan de begrippen en wetsverwijzingen uit de Omgevingswet en de Alcoholwet.

Ook is een lachgasverbod ingevoerd. Dit houdt in dat de gemeente kan handhaven bij onder meer verstoring van de openbare orde of hinder door lachgasgebruik. Het college kan plaatsen aanwijzen waarbinnen een verbod geldt voor het lachgasgebruik.

Verder zijn de voorwaarden voor het houden van incidentele festiviteiten bij inrichtingen (feesten waarbij afgeweken kan worden van de regels voor geluidshinder, georganiseerd door onder andere sport-, horeca- en recreatie-inrichtingen) aangepast. Voor incidentele festiviteiten is een eindtijd vastgesteld. Het maximaal toegestane incidentele festiviteiten is verhoogd van vier naar twaalf maal per jaar per inrichting.

Voor de horeca-exploitatievergunning zijn er extra intrekkingsgronden toegevoegd. De gemeente heeft nu meer mogelijkheden om de horeca-exploitatievergunning bij onwenselijke situaties in te trekken.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar : Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: – 

Zaaknummer: Z/22/113424 – 267671

Jongerenfonds onderbrengen in Stichting WijkWallet

Besluit: 

 1. Het Jongerenfonds wordt ondergebracht in Stichting WijkWallet per 1 januari 2023.
 2. De Subsidieregeling Jongerenfonds wordt ingetrokken per 1 januari 2023.

Samenvatting raad en pers: Inwoners die een activiteit voor hun straat, buurt of wijk willen organiseren, kunnen subsidie aanvragen bij Stichting WijkWallet. Daarnaast had de gemeente Waddinxveen ook de Subsidieregeling Jongerenfonds om activiteiten voor en door jongeren te subsidiëren. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat subsidie voor activiteiten voor en door jongeren vanaf 1 januari 2023 ook aangevraagd kan worden bij Stichting WijkWallet, in plaats van bij de gemeente. De Subsidieregeling Jongerenfonds geldt dan niet meer.


Zaaknummer: Z/20/051761 – 268233

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 18 oktober

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: Z/22/113793 – 268705

Memo incidentele festiviteiten

Besluit: 

 1. De memo incidentele festiviteiten wordt geaccordeerd.
 2. De memo wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de raad.

Samenvatting raad en pers: de raad heeft het college gevraagd een nader onderzoek naar beleid en regelgeving rondom incidentele festiviteiten uit te voeren. Het college informeert de raad met de memo incidentele festiviteiten.


Zaaknummer: Z/22/113835 – 268811

Toepassing hardheidsclausule subsidies 2022

Besluit:

 1. De hardheidsclausule uit artikel 18 van de ASV 2021 wordt toegepast voor de subsidieaanvragen die voor kalenderjaar 2022 te laat zijn ingediend.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen geeft ieder jaar subsidies aan maatschappelijke organisaties, die met hun activiteiten bijdragen aan onze doelstellingen. Deze subsidieaanvragen moeten op tijd bij de gemeente worden ingediend. Van de subsidieaanvragen voor 2022 waren er 13 te laat ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor deze aanvragen een uitzondering te maken en de subsidies toch in behandeling te nemen. Dit door de hardheidsclausule uit de Algemene Subsidieverordening 2021 toe te passen. De aanvragers is gevraagd in het vervolg hun aanvraag op tijd in te dienen.


Zaaknummer: Z/22/113628 – 268205

Bestuursopdracht uitwerking scenario’s 1 en 2 voor een nieuw zwembad

Besluit:

 1. De bestuursopdracht uitwerking scenario’s 1 en 2 voor een nieuw zwembad wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de bestuursopdracht vastgesteld voor het uitwerken van de scenario’s 1 en 2 uit de eindrapportage ‘Toekomst Gouwebad de Sniep’. De scenario’s worden uitgewerkt en in het 1e kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd zodat de raad een besluit kan nemen over welk scenario gerealiseerd gaat worden.


Zaaknummer: Z/21/065654 – 264116

Vaststellen bestemmingsplan Kerkstraat 19-23

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan Kerkstraat 19-23 (NL.IMRO.0627.BPkerkstraat19en23-0401) ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23 en de Nota van beantwoording zienswijzen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het college heeft op 1 november 2022 ingestemd met de Nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan worden 20 appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen in een hof, aan de Kerkstraat te Waddinxveen, planologisch mogelijk gemaakt. Op 14 december 2022 besluit de raad om het bestemmingsplan al dan niet vast te stellen.


Zaaknummer: Z/22/113723 – 268513

Financiering continuering crisisdienst M-H 2023

Besluit: 

 1. De huidige financieringssystematiek vanaf 1 januari 2023 om te zetten van maatwerk (PxQ) naar een lump-sum financiering voor de crisisdienst Midden-Holland (jeugd GGZ), zodat de continuïteit van de crisisdienst voor 2023-2024 gewaarborgd blijft.
 2. Het mede betalen van een subsidie voor de crisisdienst Midden-Holland (jeugd GGZ) van € 45.057,- als onderdeel van een totale regio brede investering van in totaal € 330.200,- per kalenderjaar om de crisisdienst in 2023 en indien nodig 2024 te waarborgen tot het moment dat de nieuwe crisisdienst van start gaat.
 3. Toewerken naar een structurele oplossing van de continuïteit van de crisisdienst jeugd GGZ per einde 2023, richtinggevend voor de inkoop van 2025, waarbij Parnassia Groep en Regio Midden Holland als inspanningsverplichting de verbreding van de samenwerking op verschillende terreinen, zowel de volwassen GGZ als jeugdhulp breed,verkennen.
 4. De financiële gevolgen worden meegenomen bij de 1ste Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Het aantal crises in de jeugd GGZ is fors gestegen de afgelopen jaren. Daarom onderzoeken de gemeenten van Midden-Holland en de Parnassia Groep/Youz of dit anders kan. De crisisdienst heeft op dit moment moeite om het aantal crisis in de jeugd GGZ op te pakken. Daarom schakelen de gemeenten per 1 januari 2023 over naar een andere bekostigingssystematiek voor de crisisdienst Jeugd GGZ. Dit doen we totdat er een nieuwe vorm is geïmplementeerd. De
streefdatum voor deze implementatie is oktober 2023.


Zaaknummer: Z/22/113673 – 268350

Voortgangsrapportage 2022 en jaarprogramma 2023 Sociaal Domein, Regio Midden Holland

Besluit: 

 1. Het vaststellen van het Jaarprogramma 2023, Regionale taken sociaal domein Midden-Holland.
 2. De stijging van € 28.000 voor de voorbereiding inkoop 2025 mee te nemen bij de 1e Burap 2023.
 3. Het – indien noodzakelijk – gezamenlijk her-prioriteren van taken uit het Jaarprogramma 2023 in het BOSD.
 4. Het instemmen met het verstrekken van het Jaarprogramma 2023 aan de raad met daarin opgenomen de regionale taken sociaal domein, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.
 5. Het instemmen met het verstrekken van de voortgangsrapportage Sociaal Domein Midden-Holland 2022 aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

Samenvatting raad en pers: De colleges van de vijf gemeenten Midden-Holland (Waddinxveen, Bodengraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas) hebben het Jaarprogramma 2023, Regionale taken sociaal domein Midden Holland vastgesteld. Hiermee is ingestemd met de bijbehorende regionale financiële begroting. Dit jaarprogramma geeft invulling aan de kaders, die de vijf gemeenteraden hebben gegeven met de regiovisie Jeugd en Wmo ‘Samen scherper aan de wind’ en wordt conform de ‘samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo’ ter informatie verstrekt aan de gemeenteraden. Gezien de landelijke ontwikkelingen en de mogelijke wettelijke wijzigingen wordt, indien van toepassing, gezamenlijk in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) ten aanzien van de taken uit het Jaarprogramma 2023 een her-prioritering aangebracht. Tevens is ingestemd met het verstrekken van de voortgangsrapportage Sociaal Domein Midden-Holland aan de gemeenteraad.


Zaaknummer: Z/22/113678 – 268358

Samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel regio Midden-Holland

 1. De samenwerking bij multidisciplinaire en complexe jeugdcasuïstiek wordt geformaliseerd door het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden-Holland.
 2. Er wordt ingestemd met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden-Holland.
 3. Wethouder Vleij wordt gemandateerd om namens de gemeente Waddinxveen de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden-Holland te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: De regionale taken sociaal domein zijn veelomvattend. Een onderdeel daarvan bestaat uit het organiseren van regionale samenwerking bij complexe en weinig voor komende jeugd-problematiek. Hiertoe is de ExpertTafel ingericht, waar multidisciplinaire, complexe jeugdcasuïstiek wordt besproken door aanbieders, verwijzer, cliënt/ouders en gemeenten, gericht op het vinden van een passende oplossing. Het college heeft besloten om de samenwerking te formaliseren is een samenwerkingsovereenkomst, die zich specifiek richt op de afspraken gerelateerd aan de ExpertTafel. Tevens ondertekent wethouder Vleij de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden-Holland namens de gemeente Waddinxveen op 14 november 2022.

Zaaknummer: Z/22/113482 – 267877

Consultatiedocument inkoop jeugdhulp en Wmo 2025

Besluit: Aangehouden

Samenvatting raad en pers: De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang de kaders te bepalen. Daarom heeft het college een startnotitie
vastgesteld voor het inkooptraject 2025. Deze wordt ter besluitvorming naar de raad gestuurd. Daarnaast is kennis genomen van de adviesversie (consultatiedocument) van de kaders voor de inkoop Jeugd en Wmo 2025 Verder is besloten advies te vragen aan de PAR.

De basis voor de regionale samenwerking is vastgelegd in de regiovisie jeugd en Wmo. Deze is in het najaar van 2021 door de vijf gemeenteraden vastgesteld. Hierin zijn nog geen kaders opgenomen voor de inkoop 2025. De kaders voor de inkoop worden ontwikkeld op basis van het consultatiedocument. Het consultatiedocument is een voorloper van het kaderdocument dat begin 2023 aan de gemeenteraden aangeboden gaat worden. Hierover zal dan besluitvorming plaats vinden door de gemeenteraden. Centraal in dit document staat de vraag: wat willen we bereiken met de inkoop 2025. Op basis van het consultatiedocument start een participatietraject om de uitgangspunten te toetsen, aan te scherpen en te verrijken. Onderdeel hiervan is de adviesaanvraag bij de PAR. Nadat alle colleges in Midden-Holland hebben besloten wordt het document aan de raad gestuurd. Het document zal worden gebruikt als basis voor het gesprek met cliënten, aanbieders en samenwerkingspartners. Het consultatiedocument is ook via Waddsup beschikbaar voor inwoners of organisaties die willen reageren.


Zaaknummer: Z/22/113700 – 268420

Budgetplafonds jeugd 2023 regio Midden-Holland

Besluit: 

 1. Het kostenpeil voor de diensten met een budgetplafond wordt gehandhaafd, waarna de indexatie wordt doorgevoerd, zoals contractueel is vastgelegd.
 2. Er worden enkele aanpassingen toegepast binnen de diensten met een budgetplafond, te weten het separaat financieren van de crisisdienst, het vrijstellen van een budgetplafond voor J&O-verblijf, het toevoegen van de dienst begeleiding regulier en niet overgaan tot het hanteren van budgetplafonds bij diensten voor de Wmo.
 3. Het financieel kader voor de regionale budgetplafonds 2023 wordt vastgesteld op 34,7 mln., waarbij de SGGZ als dienst stabiliseert, er een geringe afname wordt doorgevoerd bij de dyslexie-diensten (ED) en waarbij de dienst J&O-ambulant en Begeleiding wordt opgehoogd.

Samenvatting raad en pers: Regio Midden-Holland hanteert al meerdere jaren voor sommige jeugdhulpdiensten budgetplafonds bij zorgaanbieders. Essentie van deze budgetplafonds is om samen met de zorgaanbieder te kunnen sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom. Dit om uiteindelijk te komen tot een kwalitatief stabieler zorglandschap met meer voorspelbare en beheersbare kosten. Het college heeft besloten tot realistische budgetplafonds en dit af te stemmen op de geleerde lessen en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier kunnen de budgetplafonds in 2023 optimaal ingezet worden als
sturingsinstrument. Dit houdt in dat het kostenpeil voor de diensten met een budgetplafond wordt gehandhaafd, waarna de indexatie wordt doorgevoerd zoals contractueel is vastgelegd. Daarbij worden enkele aanpassingen binnen de diensten met een budgetplafond doorgevoerd. Het gaat hierbij om het separaat financieren van de crisisdienst, het vrijstellen van een budgetplafond voor J&O-verblijf, het toevoegen van de dienst begeleiding regulier en het niet overgaan tot het hanteren van budgetplafonds bij diensten voor de Wmo. Tot slot heeft het college het financieel kader voor de budgetplafonds 2023 vastgesteld op 34,7 mln., waarbij de SGGZ als dienst stabiliseert, er een geringe afname wordt doorgevoerd bij de dyslexie-diensten (ED) en waarbij de dienst J&O-ambulant en Begeleiding wordt opgehoogd.


Zaaknummer: Z/22/113980 – 269211

Deeluitwerking gebiedsvisie Vredenburghzone

Besluit:

 1. De Deeluitwerking gebiedsvisie Vredenburghzone (bijlage 1.) wordt vastgesteld als kader voor de verdere inrichting van deVredenburghzone.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt de deeluitwerking van de gebiedsvisie Vredenburghzone vast. Dit is het ontwerp van vooral het oostelijk deel van de Vredenburghzone, tussen de Beijerincklaan en het Moerkapellepad. Het ontwerp is samen met een
klankbordgroep van betrokken bewoners tot stand gekomen. Gebieden die de gemeente in dit deel van de Vredenburghzone in eigendom heeft kunnen we aan de hand van dit ontwerp inrichten.


Zaaknummer: Z/22/113610 – 268141

Doorontwikkeling Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW)

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: De besturen van het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) hebben de ambitie om zich te professionaliseren. Deze professionalisering wil men realiseren met een
doorontwikkeling naar een OPW 2.0 en OFW 2.0. De besturen van OFW en OPW hebben zich bij het opstellen van de plannen voor doorontwikkeling laten bijstaand door Bureau Blaauwberg. Het resultaat is een plan voor de doorontwikkeling met als titel ‘Samenwerken en Investeren in Waddinxveen –Bouwplan voor een OPW en OFW 2.0’. Het college heeft op …………. besloten de
raad voor te stellen in te stemmen met de doorontwikkeling van het OPW en het OFW.


Zaaknummer: Z/22/114137 – 269573

Ontwerpwijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis

 1. Er wordt ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis.
 2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
 3. Het ontwerpwijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis (NL.IMRO.0627.Bloemendaalsewg19b-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 4. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Bloemendaalseweg 19bis wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De bedrijfswoning aan de Bloemendaalseweg 19bis is niet meer verbonden met het opgeheven sierteeltbedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten naar burgerwoning. In het vigerend bestemmingsplan ‘Landelijk Veen’ is hiervoor een mogelijkheid geboden door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis en het ontwerpwijzigingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd.


Zaaknummer: Z/22/114143 – 269567

Ondernemingsplannen Promen en Prowork 2023

Besluit: 

 1. De Raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Ondernemingsplan Promen 2023 en geen zienswijze in te dienen.
 2. De Raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2023.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen heeft de ondernemingsplannen van Promen en Prowork voor het jaar 2023 ontvangen van het Dagelijks Bestuur van Promen. De gemeente mag bepalen of zij het eens is met de plannen van Promen. Het
plan van Prowork hoeft door de gemeente alleen gelezen te worden. De plannen van Promen beschrijven hoe zij in 2023 mensen gaan helpen die in de sociale werkvoorziening werken. Ook beschrijven deze hoe Promen mensen gaat helpen die moeilijk aan het werk komen. Promen heeft vorig jaar al een inschatting gemaakt van hoeveel geld ze hiervoor nodig hebben. Dit bedrag
wordt nu verlaagd met € 59.000. Dit komt doordat Promen verwacht dat ze minder mensen hoeven te helpen in 2023.
Het college van B&W van de gemeente heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij het eens zijn met de plannen van Promen en zij stellen dus voor dat de gemeenteraad deze plannen ook goedkeurt. Het college stelt de gemeenteraad voor om Promen een brief te sturen waarin de goedkeuring staat.


Zaaknummer: Z/22/114125 – 269523

Proces Gouwehal

Besluit: 

 1. Er wordt ingestemd met bijgevoegde memo aan de raad Proces Gouwehal.
 2. Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid wordt er geheimhouding op bijlage 1 “Cijfers Gouwehal (werknaam Hybridehal)” gelegd tot de realisatie van de Gouwehal.
 3. De geheimhouding wordt opgeheven na realisatie van de Gouwehal.

Samenvatting raad en pers: De Gouwehal is 38% duurder uitgevallen dan de oorspronkelijk aangevraagde kredieten inclusief indexering naar 2022. Deze extra kosten voor de bouw en installaties zijn prijsstijgingen tot en met het moment van aanbesteding. De oorzaken hiervoor zijn onder andere hogere kosten voor energie en grondstoffen. De reden dat de afwijking ineens zo hoog is bleek te zitten dat in 2021 de kengetallen waarmee we de kredieten monitoren tijdelijk achterbleven bij de werkelijke prijzen. De bouwvergunning wordt verwacht eind 2022. We verwachten dat de bouw van de Gouwehal eind juni 2023 van start gaat.


Zaaknummer: Z/22/114132 – 269529

Realisatie tijdelijke en permanente schoolvoorziening Park Triangel.

Besluit:

De raad wordt voorgesteld: 

 1. Er wordt kennisgenomen van de voortgang van het plan voor de permanente voorzieningen Park Triangel.
 2. Er wordt ingestemd om in de aanbouw van het Coenecoop College 10 leslokalen voor basisonderwijs en kinderopvangruimte te realiseren tot de permanente voorzieningen gerealiseerd zijn en het daarbij behorende investeringscredit.
 3. Voor de bijlages 1 en 2 van dit collegevoorstel wordt geheimhouding opgelegd als bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet, in verband met artikel 10 lid 2 sublid b van de Wet openbaarheid van bestuur totdat de tijdelijke voorziening is opgeleverd.

Samenvatting raad en pers: van 10 leslokalen voor basisonderwijs en kinderopvang in de aanbouw van het Coenecoop College tot de permanente voorzieningen gerealiseerd zijn. De verwachting is dat de permanente voorzieningen medio 2026 gerealiseerd zijn. Tot die tijd is de aanbouw van het Coenecoop College toereikend en een passende oplossing. Voor de zomer van dit jaar leverde de aanbesteding van het permanente schoolgebouw in Triangel geen geldige aanbiedingen op. Dit betekende dat we
niet konden starten met de bouw van het permanente schoolgebouw. En dat er in augustus 2023 geen permanent schoolgebouw klaar is, zoals de planning was. Na het onderzoeken van verschillende mogelijkheden, heeft het college in overleg met de schoolbesturen gekozen voor het realiseren van 10 leslokalen in de aanbouw van het Coenecoop College. Deze aanbouw is meteen beschikbaar na oplevering van het nieuwe Coenecoop College in de zomer van 2023. Er is voldoende ruimte voor maximaal 10 leslokalen én voor kinderopvang. Ook zijn er twee gymzalen. De locatie is goed bereikbaar voor leerlingen en ouders. En de schoolbesturen kunnen zich vinden in deze oplossing. In het eerste kwartaal van 2023 verwachten we dat er meer duidelijk is over een nieuw permanent schoolgebouw.

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: – 

Zaak – Doc.nr. Z/22/113287 – 267369

Onderwerp: Plan van aanpak POK-gelden

Besluit: 

 1. Het plan van aanpak voor de inzet van de POK-gelden (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) wordt vastgesteld.
 2. Het plan van aanpak wordt ter informatie aan de leden van de gemeenteraad toegestuurd.

Samenvatting raad en pers: Het kabinet heeft naar aanleiding van de Toeslagenaffaire Kinderopvang besloten om aan gemeenten geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de dienstverlening van gemeenten aan inwoners. Voor het verbeteren van de dienstverlening zijn er door het Rijk en de VNG acht actielijnen benoemd. De actielijnen hebben betrekking op diverse werkgebieden zoals het sociaal domein, veiligheid, wonen en dienstverlening). De gemeente Waddinxveen ontvangt in de komende jaren gemiddeld zo’n €125.000,– per jaar. Door de gemeente is een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van de acties op de verschillende gebieden.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112621 – 265680

Onderwerp: Centrale vuurwerkshow oud& nieuw 2022/2023

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met een centrale vuurwerkshow tijdens oud & nieuw 2022/2023.
 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld een budget van € 17.150,- beschikbaar te stellen voor de inkoop en beveiliging van het houden van een centrale vuurwerkshow. Deze kosten worden meegenomen in de 2e Burap 2022.

Samenvatting raad en pers: Door 2 jonge (Waddinxveense) ondernemers is het verzoek gedaan om een centrale vuurwerkshow in hun eigen dorp Waddinxveen te mogen organiseren. Het college is positief over dit initiatief en stelt de raad voor gelden beschikbaar te stellen om deze centrale vuurwerkshow te zien als pilot voor de toekomst. De huidige wet- en regelgeving stelt dat de komende jaarwisseling wederom consumentenvuurwerk kan worden afgestoken. Met het houden en aanbieden van een centrale vuurwerkshow, naast consumentenvuurwerk, aan de inwoners wordt er een mogelijkheid geboden om op een centrale plek in de openbare ruimte de jaarwisseling met veel inwoners te vieren. Deze pilot zal inzicht geven of in de toekomst een centrale vuurwerkshow draagvlak heeft.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112974 – 266598

Onderwerp: Eindmemo voortgang Leidraad Samenlevingsparticipatie

Besluit:

 1. De ‘Eindmemo voortgang Leidraad Samenlevingsparticipatie’ wordt vastgesteld en doorgestuurd naar de gemeenteraad.
 2. De gedane toezegging voor cijfers over participatie t.o.v. een nulmeting wordt als afgedaan beschouwd.

Samenvatting voor raad en pers: De afgelopen jaren heeft de gemeente Waddinxveen haar beleid op het gebied van Samenlevingsparticipatie doorontwikkeld. Dat is gedaan aan de hand van de Leidraad Samenlevingsparticipatie die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitvoeringsacties van deze leidraad liepen tot eind 2022. Met deze memo komt er een einde aan het uitvoeren van de diverse acties. De visie van de leidraad en alles wat strategisch bereikt is, wordt voor de gemeente staand beleid. Op twee punten ontwikkelt de gemeente het participatiebeleid verder: vooraf duidelijke kaders stellen bij participatiemomenten en achteraf goed verantwoorden welke keuzes er zijn gemaakt.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112913 – 266410

Onderwerp: Actualisatie monitor regionale kantorenstrategie

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de Actualisatie Monitor Regionale Kantorenstrategie Midden-Holland 2019-2024.
 2. De gemeenteraad wordt via een memo geïnformeerd over de actualisatie en het besluit van het college.

Samenvatting raad en pers: De regio Midden-Holland wil voldoende ruimte bieden voor de ontwikkeling van kantoren maar ook transformatie van leegstaande, incourante kantoorpanden stimuleren. Daarvoor is in 2019 een regionale kantorenstrategie opgesteld. De ambitie is dat de toen bestaande kantorenvoorraad per 2030 met 100.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) is afgenomen. De regio zet daarnaast in op het schrappen van overcapaciteit aan planmeters voor kantoren zodat vraag en (plan)aanbod kwantitatief en kwalitatief in balans zijn. Deze ambities worden bijgehouden in een monitor. Sinds de vaststelling van de regionale kantorenstrategie hebben er verschillende wijzigingen plaatsgevonden binnen de regio die effect hebben op de monitor. Er zijn verschillende plannen concreet geworden of uitgevoerd. Ook zijn er nieuwe plannen bijgekomen. Hierdoor is er reden ontstaan om tussentijds de kantorenmonitor te actualiseren. De directe aanleiding voor deze actualisatie is regionale afstemming over een uitbreidingsplan van een bestaand kantoor in de gemeente Krimpenerwaard. Het college heeft ingestemd met de actualisatie van deze monitor.

Zaak – Doc.nr. Z/22/113115 – 266960

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RVO van PvdA/GL en de PCW over voortgang en inhoudelijke informatie RES

Besluit: 

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van PvdA/GL en de PCW over voortgang en inhoudelijke informatie RES worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 19 september 2022 stelden de fracties van PvdA/GL en de PCW schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de voortgang en inhoudelijke informatie RES. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaak – Doc.nr. Z/22/113145 – 267011

Onderwerp: Ontwerpbeschikking (art 2.12 lid 1 a 3 wabo) voor Kanaaldijk 35

Besluit: 

 1. De ontwerpbeschikking (ex. art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) voor het bouwen van een nieuwe zoutloods aan de Kanaaldijk 35 wordt ter inzage gelegd.
 2. Aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) wordt mandaat verleend voor het verlenen van deze omgevingsvergunning, tenzij er zienswijzen worden ingediend.

Samenvatting raad en pers: De provincie Zuid-Holland wil een nieuw wegensteunpunt bouwen op de locatie van het oude wegensteunpunt. In 2009 is de bestaande locatie opgewaardeerd en uitgebreid, er is echter besloten om deze bouwwerken te slopen en een geheel nieuw bouwwerk te bouwen. De bestaande bouwwerken zijn namelijk verouderd. Het wegensteunpunt bestaat onder andere uit een zoutopslag, opstelplaats strooiers en kantoorruimte. De projectlocatie ligt langs de kanaaldijk en de N207. In de nieuwe situatie is één gebouw ontworpen, waarin zich een zoutopslag, kantoorruimte met sanitaire voorzieningen en een opstelplaats voor strooiers bevindt.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112663 – 265739

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Wilhelminakade 83

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer-beoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Wilhelminakade 83 (NL.IMRO.0627.BPwilhelminakade83-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Er wordt ingestemd met het ontwerpaddendum op de Welstandsnota 2015 voor het plangebied Wilhelminakade 83 en het ontwerpaddendum wordt ter inzage gelegd.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Wilhelminakade 83 wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Wilhelminakade 83. Voorheen was hier verffabriek Boonstoppel gevestigd. Het ontwerpbestemmingsplan maakt 9 vrijstaande en 12 gestapelde woningen juridisch-planologisch mogelijk. Door dit plan verbetert het woon-leefklimaat en de verkeerssituatie in de omgeving. Het plan wordt groen ingepast en sluit qua aard en schaal aan bij de omgeving.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112732 – 266946

Onderwerp: Collegevoorstel intrekking straatnaamgeving Waddinxveen

Besluit:

 1. De naamgeving van openbare ruimte Zwarteweg wordt in zijn geheel ingetrokken.
 2. De naamgeving van openbare ruimte Middelburgseweg wordt in zijn geheel ingetrokken.

Samenvatting raad en pers: Volgens de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (wet BAG) moeten aan openbare ruimten namen worden toegekend. Ten onrechte zijn de openbare ruimten Zwarteweg en Middelburgseweg opgenomen in de BAG van de gemeente Waddinxveen. Deze openbare ruimten behoren tot de buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk en moeten bij de gemeente Waddinxveen worden ingetrokken in de BAG. Zo wordt voldaan aan de wet BAG. Deze administratieve aanpassing heeft geen gevolgen voor de bewoners aan de Zwarteweg en aan de Middelburgseweg in Waddinxveen.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112796 – 266106

Onderwerp: Voorbereidingskrediet ten behoeve van Be Fairveld 1

Besluit: 

 1. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Nieuw kunstgrasveld Be Fair van € 65.000,- voor het maken van een projectvoorstel en voorbereidingsadvies.
 2. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de vorming van een afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet Nieuw kunstgrasveld Be Fair van € 65.000,- ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst.
 3. Vooruitlopend op goedkeuring van de Raad geeft het College toestemming aan de organisatie om alvast uitgaven te doen die ten laste gaan van dit voorbereidingskrediet.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad heeft in februari jl. de motie ‘Nieuw kunstgrasveld voor Be Fair’ aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad om instemming te vragen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om tot een plan van aanpak te komen om een natuurgrasveld om te zetten in een kunstgrasveld. Dit volgens de normen van het NOC*NSF en de KNVB.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112334 – 264812

Onderwerp: Septembercirculaire 2022 algemene uitkering

Besluit: 

 1. De Memo Uitkomsten Septembercirculaire 2022 wordt aan de Raad gestuurd.
 2. De financiële uitkomsten van de Septembercirculaire 2022 worden via de 2e Burap 2022 verwerkt in de begrotingsjaren 2022 – 2026.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten de Memo Uitkomsten Septembercirculaire
2022 aan de Raad te sturen. De Septembercirculaire geeft zoals gebruikelijk het laatste beeld over de algemene uitkering 2022 en volgende jaren uit het Gemeentefonds. Dit met de Miljoenennota 2022 van het Rijk als basis. De memo geeft inzicht in de financiële gevolgen voor de gemeente Waddinxveen.

Zaak – Doc.nr. Z/22/112787 – 266074

Onderwerp: Loslaten vermogensgrens eenmalige energietoeslag 2022

Besluit: 

 1. De vermogensgrenzen worden losgelaten bij het toekennen van de eenmalige energietoeslag 2022.

Samenvatting raad en pers: De raad heeft op 12 oktober 2022 een motie aangenomen om de vermogensgrens met terugwerkende kracht los te laten. Door de flink gestegen energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om hierin eenmalig te ondersteunen, door het verstrekken van een energietoelage. Tot nu toe hanteerde de gemeente Waddinxveen hierbij ook een vermogensgrens. Deze wordt vanaf nu losgelaten. Aanvragen zullen dus niet langer beoordeeld worden op basis van het vermogen (spaarrekening). De overige voorwaarden blijven ongewijzigd. Aanvragen van de energietoelage kunnen nog tot uiterlijk 1 december 2022 worden ingediend.

Zaak – Doc.nr. Z/20/051761 – 266973 

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 11 oktober 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.