Besluitenlijst Openbaar B&W 26 september 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 19 september 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: niet van toepassing.

Zaaknummer: 062755801

Verkenning neveninkomsten collegeleden 2023

Besluit:

  1. Er wordt geen verrekenplicht op grond van artikel 44 en 66 Gemeentewet toegepast op de collegeleden E.J. Nieuwenhuis, B.F.A. Leferink en F. Vleij.
  2. Er wordt wel verrekenplicht op grond van artikel 44 en 66 Gemeentewet toegepast op het collegelid A. Kerssies.

Samenvatting raad en pers: Collegeleden moeten jaarlijks hun neveninkomsten opgeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepaald of er een verrekening
moet plaatsvinden. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij leden van de Tweede Kamer. Op basis van dit advies is besloten de adviezen van het Ministerie van BZK te volgen.

Zaaknummer: 062752131

Begrotingswijziging 2023 Streekarchief Midden Holland

Besluit:

  1. Aan de raad wordt voorgesteld af te zien van het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 van het Streekarchief Midden-Holland en de incidentele extra bijdrage in 2023 van € 5.700 mee te nemen in de 2e Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen periode is er een begrotingswijziging
2023 van het Streekarchief Midden Holland aan de gemeenteraad aangeboden, met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld om af te zien van het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 van het Streekarchief Midden-
Holland en de gevolgen mee te nemen in de 2e Burap 2023.

Zaaknummer: 062746727

Ontwerpbestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg

Besluit:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg’(NL.IMRO.0627.BredeweghoekPStweg-0301) wordt ter inzage gelegd en
  2. voorwettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg’ wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.
  3. Er wordt ingestemd met de anterieure overeenkomst en deze wordt ondertekend.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg’. Dit bestemmingsplan maakt 2 reguliere woningen juridisch en planologisch mogelijk. In het bestaande bestemmingsplan zijn 5 bedrijfswoningen toegestaan. Hier is geen vraag meer naar omdat eigenaren van omliggende glastuinbouwbedrijven andere woningen hebben gekocht in de directe omgeving. Het ontwerp met 2 woningen sluit aan op het lint van de Bredeweg. Hier komen relatief brede woonkavels vaker voor. Deze 2 kavels worden ongeveer 40 meter breed. Er is voldoende ruimte om te parkeren op eigen terrein en de percelen worden groen ingericht.

Zaaknummer: 062755194

Lidmaatschap M50

Besluit:

  1. De Gemeente Waddinxveen wordt lid van de M50, het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland.
  2. De jaarlijkse lidmaatschapskosten ad € 5.000,- worden betaald uit het collegebudget.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen wordt lid van de M50, het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland. Dit netwerk komt op voor de belangen van middelgrote gemeenten bij de VNG en de departementen. Het netwerk is ook interessant om nieuwe contacten te leggen met vergelijkbare gemeenten in Nederland en ervaringen uit te wisselen.

Zaaknummer: 062755495

Vervanging 2 kunstgrasvelden c.v.v. Be Fair

Besluit:

  1. Een aanvullend budget van € 775.000,- wordt beschikbaar gesteld voor de vervanging van 2 kunstgrasvelden bij c.v.v. Be Fair.

Samenvatting raad en pers: De raad heeft via de eerste Bestuursrapportage (burap) het onverdeelde krediet voor buitensportvelden dat begroot stond voor 2024, naar voren gehaald voor 2023. Het college stelt vervolgens het aanvullend budget van € 775.000,- in één keer beschikbaar voor de vervanging van 2 kunstgrasvelden bij c.v.v. Be Fair. De werkzaamheden zijn volgens planning in de zomerstop van 2023 uitgevoerd, gecombineerd met de ombouw van het hoofdveld van natuur- naar kunstgrasveld.