Besluitenlijst B&W openbaar 22 augustus 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 4 juli 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 11 juli 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 8 augustus 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062716120

Afstand opstalrecht perceel 1472 Provincie Zuid-Holland

Besluit:

 1. Er wordt afstand gedaan van het recht van opstal dat gevestigd is op het perceel 1472.

Samenvatting raad en pers: In 2017 voor de gemeente een recht van opstal voor het hebben en houden van een fietspad gevestigd op het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nummer 1325 (oud). Na splitsing van dit perceel in de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie A, nummers 1471, 1472 en 1473 is het opstalrecht in het kadaster ingeschreven op alle drie de percelen. Omdat het opstalrecht geen betrekking heeft op perceel 1472 wordt op verzoek van de provincie Zuid-Holland afstand gedaan van het recht van opstal.

Zaaknummer: 062736219

Aanvraag budget Uitvoeringsplan Groen 2021-2024, omvormen beschoeiing en uitvoering motie “Voor elk huishouden een boom”

Besluit:

 • Een budget van € 147.769,- wordt beschikbaar gesteld voor de deelprojecten uit het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024.
 • Een budget van € 13.400,- wordt beschikbaar gesteld voor het omvormen van harde beschoeiing naar natuurvriendelijke oever.
 • Een budget van € 76.131,- wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de motie “Voor elk huishouden een boom”.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering voor de deelprojecten uit het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024, omvormen
beschoeiing en bomenplanten vanuit de motie “Voor elk huishouden een boom”. Met de uitvoering van deze projecten leveren we een bijdrage aan de doelstellingen uit het Groenstructuur en Groenbeleid Waddinxveen en behouden we het groene karakter van Waddinxveen.

Zaaknummer: 062748311

Herstellen van 3 trapvelden

Besluit:

 1. Een budget van € 9.000,- wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van groot onderhoud van 3 trapvelden.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering voor de deelprojecten uit het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024, omvormen beschoeiing en bomenplanten vanuit de motie “Voor elk huishouden een boom”. Met de uitvoering van deze projecten leveren we een bijdrage aan de doelstellingen uit het groenstructuur en Groenbeleid Waddinxveen en behouden we het groene karakter van Waddinxveen.

Zaaknummer: 062712483

Opheffen geheimhouding stukken Henegouwerweg 5-6

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld om op grond van artikel 89 lid 3 en 4 Gemeentewet de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding op de stukken:
 • Koopovereenkomst Henegouwerweg 5-6 van 21 juli 2021;
 • Taxatierapport Henegouwerweg 5-6 van 22 juli 2021;
 • Collegevoorstel aankoop Henegouwerweg 5-6 van 24 augustus 2021 en
 • Raadsvoorstel- en besluit aankoop Henegouwerweg 5-6 van 22 september 2021,

op te heffen.

Samenvatting raad en pers: Er is een verzoek ingediend op grond van de Wet open overheid (Woo) over de aankoop van gronden aan de Henegouwerweg 5-6. Besloten is de raad voor te
stellen om de geheimhouding van diverse stukken inzake de aankoop van de Henegouwerweg 5-6 op te heffen.

Zaaknummer: 062743052

Verkiezing leden 2e Kamer der Staten-Generaal

Besluit:

 1. Er wordt overgegaan tot centrale stemopneming bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 november 2023.
 2. De extra financiële kosten worden meegenomen bij de 2e burap 2023.

Samenvatting raad en pers:

Op 22 november 2023 organiseren we de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten om de stemmen die op woensdag 22 november op de kandidaten worden uitgebracht op donderdag 23 november centraal te tellen. De locatie stellen we in oktober 2023 vast. Deze telling is voor iedereen toegankelijk. Hiermee wil het college zo toegankelijk en transparant mogelijk voor onze inwoners zijn. Op woensdagavond 22 november worden op de verschillende stembureaus de stembiljetten nog wel op partijniveau geteld. Zodat we op die avond wel een voorlopige uitslag bekend kunnen maken. Uiteraard kan iedereen ook die tellingen op de stembureaus bekijken.

Zaaknummer: 062716410

Addendum op de Welstandsnota Triangel Deelplan J

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld het addendum op de Welstandsnota Triangel Deelplan J vast te stellen.

Samenvatting raad en pers:

Het college heeft op 22 augustus 2023 besloten het addendum op de Welstandsnota Triangel Deelplan J ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaal gebruik voor de woonkavels in het Deelplan J wordt geregeld met dit addendum. Als de gemeenteraad het addendum vaststelt wordt het daarna voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Zaaknummer: 062716413

Addendum op de Welstandsnota Triangel G3 Parkrand

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld het addendum op de Welstandsnota Triangel edrijvenpark ‘Parkrand’ G3 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 22 augustus 2023 besloten het addendum op de Welstandsnota Triangel bedrijvenpark ‘Parkrand’ G3 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik voor het bedrijvenpark in het Deelplan G3 ‘Parkrand’ wordt geregeld met dit addendum. Als de gemeenteraad het addendum vaststelt wordt het daarna voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Zaaknummer: 062744698

Stimuleringsregeling duurzaam en levensloopbestendig wonen gemeente Waddinxveen

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de ‘Stimuleringsregeling duurzaam en levensloopbestendig wonen gemeente Waddinxveen’ vast te stellen.
 2. De raad wordt voorgesteld de ‘Verordening Blijverslening Waddinxveen’ in te trekken.
 3. De raad wordt voorgesteld het reeds openstaande budget van EUR 75.000 in het fonds van de Blijverslening over te hevelen naar het fonds van de Stimuleringsregeling.
 4. De raad wordt voorgesteld om de revolverende middelen in het fonds te hergebruiken (voor de daaropvolgende jaren).

Samenvatting raad en pers: Sinds 2017 kunnen inwoners van de gemeente Waddinxveen de Blijverslening aanvragen. Met de Blijverslening kunnen zij hun woning aanpakken zodat zij hier langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente merkt dat de vraag naar financiële ondersteuning voor het verduurzamen van woningen stijgt. Om hieraan bij te dragen introduceren wij de Stimuleringslening. Door de komst van de Stimuleringslening trekken we de Blijverslening in. De financiering van maatregelen op het gebied van levensloopbestendigheid én duurzaamheid voegen we samen in deze nieuwe Stimuleringslening. Inwoners van Waddinxveen vanaf 18 jaar met een eigen woning(huur of koop) kunnen een lening aanvragen. Inwoners doen een aanvraag bij de gemeente. Na toekenning vragen zij de lening aan bij het SVn.