Besluitenlijst Openbaar B&W 19 september 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 12 september 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062729051

BRE onderzoek regio Midden-Holland en aanvullende capaciteit

Besluit:

 1. Er wordt kennisgenomen van het besluit van het DB en AB van de Regio Midden Holland om vanuit de lopende begroting van Regio Midden- Holland te starten met de voorgestelde aanvullende capaciteit voor 2023.
 2. Het BRE-rapport Midden-Holland wordt voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad waarbij wordt voorgesteld de lijn van het DB te steunen. Ook wordt de raad geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het DB en AB van de Regio Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen hebben onderzoek gedaan naar de regionale samenwerking in de Regio Midden-Holland. Zij vergelijken de samenwerking binnen verschillende regio’s met elkaar. Binnen de Regio Midden-Holland zien zij dat gedegen plannen worden ontwikkeld en dat er met een versterkte focus en met uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit meer resultaten kunnen worden bereikt. Het Dagelijks Bestuur van de Regio Midden-Holland herkent zich in de conclusies en aanbevelingen en heeft de colleges van burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten gevraagd het onderzoeksrapport aan de gemeenteraden voor te leggen voorzienswijze. Het Dagelijks Bestuur zet in op uitbreiding van de het aantal medewerkers binnen het regiobureau in 2023 en 2024 om zo meer resultaat te bereiken voor de inwoners binnen de regio. Het College van B&W van de gemeente Waddinxveen sluit zich aan bij deze lijn.

Zaaknummer: 062754187

Verzoek compensatie indexatie 2018 – 2022 Wadwijzer

Besluit:

 1. Er wordt geen compensatie gegeven voor indexatie op loon- en prijs, over de jaren 2018 tot en met 2022, aan de organisaties binnen het samenwerkingsverband Wadwijzer.
 2. Er wordt geen terugvordering gedaan voor indexatie op loon- en prijs, over de jaren 2018 tot en met 2022, aan de organisaties binnen het samenwerkingsverband Wadwijzer.
 3. Stichting Kwadraad, Palet Welzijn, Stichting KernKracht, Stichting MEE/Vivenz en Kwintes worden over dit besluit per brief geïnformeerd, met mogelijkheid tot bezwaar.

Samenvatting raad en pers: De organisaties die onderdeel zijn van Wadwijzer hebben de gemeente verzocht om compensatie voor de indexering op loon- en prijs over de periode 2018-2022. De gemeente indexeert alleen op loon. De gemeente heeft inhoudelijk, financieel en juridisch naar dit vraagstuk gekeken. Het college is van mening dat er geen argumenten zijn om de organisaties te compenseren over een periode die al is afgesloten. De betrokken organisaties ontvangen bericht over dit besluit en kunnen bezwaar indienen.

Zaaknummer: 062738556

Leefstijlplan 2024-2026 Waddinxveen

Besluit:

 1. Er wordt voorgesteld om het Leefstijlplan 2024-2026 Waddinxveen vast te stellen.
 2. Er wordt ingestemd met het versturen van het Leefstijlplan naar VNG.
 3. Er wordt mandaat verleend aan de wethouder Volksgezondheid om namens de gemeente Waddinxveen het Leefstijlplan 2024-2026 Waddinxveen te ondertekenen.
 4. Er wordt voorgesteld de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over het Leefstijlplan 2024-2026 Waddinxveen.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen voert samen met samenwerkingspartners actief beleid om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. Waddinxveen heeft daarvoor een Sport- en Preventieakkoord. In het collegeprogramma 2022-2026 “Thuis in Waddinxveen” staat dat het Sport- en Preventieakkoord in het jaar 2023 gebundeld worden in een nieuw Leefstijlplan. Dit Leefstijlplan valt samen met de vraag van het Rijk om een plan van aanpak Gezond en Actief Leven en Sport op testellen. Op 6 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland. De ambitie van het GALA is om in 2040 een gezonde generatie te bereiken met eerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving. Daarnaast is op 14 december 2022 door het ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG(Vereniging Sport en Gemeenten) en Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) het Hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend en geven daarmee een
vervolg aan Sportakkoord I. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd lokaal en regionaal uitvoering te geven aan de GALAdoelen en de doelen van het Sportakkoord. Hiervoor heeft het Rijk een Brede SPUKregeling (specifieke uitkering) beschikbaar gesteld. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de gemeente een integraal plan van aanpak opstellen. Het Leefstijlplan dat het college voor ogen had komt nauw overeen met dit plan van aanpak. Het Leefstijlplan2024-2026 wordt ingediend bij de VNG om aanspraak te maken op de Brede SPUKregeling. Met de regeling kan de gemeente Waddinxveen samen met samenwerkingspartners de ingezette koers om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen voortzetten en verder door ontwikkelen.

Zaaknummer: 062750426

Startnotitie Toezicht en Handhavingsbeleid 2024-2027

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Startnotitie Integraal Toezicht & Handhavingsbeleid 2024-2027.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad stelt voor een periode van 4 jaar een Integraal Toezicht & Handhavingsbeleid vast. Hierin worden de onderwerpen op het gebied van toezicht en handhaving beschreven waarmee de gemeente aan de slag gaat. Op basis van Toezicht en Handhavingsbeleid kan gerichter toezicht en handhaving op diverse beleidsterreinen worden ingezet.

Zaaknummer: 062742240

Bundelen beleidsregels voor Omgevingswet en beleid externe veiligheid

Besluit:

 1. Het Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland wordt vastgesteld.
 2. Er wordt ingestemd met het samenvoegen van de onderstaande beleidsregels tot de Beleidsregel voor de fysieke leefomgeving en deze wordt vastgesteld als beleidsregel binnen de Omgevingswet per 1 januari 2024:

a. Notitie bodemonderzoek voor bedrijven (vastgesteld 7 december 2010)
b. Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidshinder 2018 regio Midden-Holland(vastgesteld 5 maart 2019)
c. Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland
d. Geluidsbeheersplan bedrijventerrein Distripark-Doelwijk gemeente Waddinxveen (vastgesteld 20 juni 2006)

3. De raad wordt voorgesteld de Beleidsnota Externe veiligheid opnieuw vast testellen en om de Aanvulling Tijdelijk omgevingsplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de afgelopen jaren meerdere beleidsregels vastgesteld over geluid, bodem en externe veiligheid voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het omgevingsrecht. Met het ingaan van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervallen de meeste wetten waarop deze beleidsregels zijn gebaseerd. Het college heeft besloten om de geldigheid van deze beleidstukken over het omgevingsrecht te verlengen totdat er nieuw beleid is ontwikkeld ter vervanging van de bestaande beleidsregels. Het college heeft ook besloten om de raad voor te stellen de bestaande Beleidsnota Externe veiligheid opnieuw vast te stellen. Omdat de uitvoering onder de Omgevingswet iets verandert, is een aanvulling op dit beleid opgesteld. Ook deze wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.