Besluitenlijst Openbaar B&W 12 september 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 5 september 2023

Besluit: Akkoord

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing

Zaaknummer: 062750842

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO over het Begrotingsadvies 2024

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde over het Begrotingsadvies 2024-2027 d.d. 14 juli 2023 van VNG worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 15 augustus 2023 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het Begrotingsadvies 2024-2027 d.d. 14 juli 2023 van VNG. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaaknummer: 062752581

Consultatie Jaarprogramma Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein 2024

Besluit:

 1. Het agenderen van het collegevoorstel ‘Jaarprogramma Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein 2024’ ter vaststelling op een volgende B&W vergadering.

Samenvatting raad en pers: De gemeenten in regio Midden-Holland hebben het Jaarprogramma Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein i.o. 2024 ter consultatie behandeld. Het doel was om colleges de gelegenheid te bieden om hun standpunten en bezwaren naar voren te brengen.

Zaaknummer: 062742240

Bundelen beleidsregels voor Omgevingswet en beleid externe veiligheid

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de afgelopen jaren meerdere beleidsregels vastgesteld over geluid, bodem en externe veiligheid voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het omgevingsrecht. Met het ingaan van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervallen de meeste wetten waarop deze beleidsregels zijn gebaseerd. Het college heeft besloten om de geldigheid van deze beleidstukken over het omgevingsrecht te verlengen totdat er nieuw beleid is ontwikkeld ter vervanging van de bestaande beleidsregels. Het college heeft ook besloten om de raad voor te stellen de bestaande Beleidsnota Externe veiligheid opnieuw vast te stellen. Omdat de uitvoering onder de Omgevingswet iets verandert, is een aanvulling op dit beleid opgesteld. Ook deze wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Zaaknummer: 062744332

Beleidsvisie Sociaal Domein 2024

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de concept beleidsvisie Sociaal Domein 2024 – 2028.
 2. Het concept beleidsvisie Sociaal Domein 20224 – 20218 wordt ter advisering aan de Participatieadviesraad (PAR) voorgelegd.

Samenvatting raad en pers: De huidige beleidsplannen binnen het Sociaal Domein gelden tot en met 2023. Dit jaar is daarom gestart met het opstellen van een nieuwe visie. In deze visie wordt aangegeven wat we willen en moeten realiseren in de komende periode. Het college heeft besloten om het concept beleidsvisie Sociaal Domein 2024 – 2028 voor consultatie vrij te geven aan de Participatieadviesraad (PAR). De PAR krijgt, zoals wettelijk is vastgelegd, 6 weken de tijd om een advies uit te brengen voordat het beleidskader ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Zaaknummer: 062751838

Tiny Houses Florijnlaan

Besluit:

 1. De ontwerpbeschikking (ex. art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) voor het bouwen van 6 Tiny Houses aan de Florijnlaan naast 100 wordt ter inzage gelegd;
 2. Aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) wordt mandaat verleend voor het verlenen van deze omgevingsvergunning, tenzij er zienswijzen worden ingediend.

Samenvatting raad en pers: Aan de Florijnlaan naast 100 wil de initiatiefnemer 6 Tiny Houses plaatsen. In Waddinxveen is een grote vraag naar woningen, met name in de betaalbare sector. In de Omgevingsvisie Waddinxveen 2050 is als doel gesteld om een gevarieerd woonaanbod te creëren. Het woonconcept van de Tiny Houses zorgt ervoor dat er in korte tijd betaalbare (huur)woningen kunnen worden gebouwd. In het geldende bestemmingsplan is geen plaats voor 6 extra woningen, daarom is er een omgevingsvergunning nodig. De bevoegdheid tot het verlenen van de omgevingsvergunning ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Nadat het college een besluit heeft genomen op de ontwerpbeschikking wordt de ontwerp omgevingsvergunning door de ODMH voor 6 weken ter inzage gelegd.

Zaaknummer: 062751128

Advies bestuurlijke reactie rapport rekenkamer Groene Hart over toegankelijkheid

Besluit:

 1. De bestuurlijke reactie op het advies van de Rekenkamer Groene Hart wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De Rekenkamer Groene Hart heeft in alle deelnemende gemeenten een onderzoek gedaan naar fysieke en digitale toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking of een chronische ziekte. Voordat de rekenkamer dit onderzoek en de bijbehorende conclusies en adviezen deelt met de raad wordt het college de mogelijkheid geboden om een bestuurlijke reactie te geven. Het college heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. In de bestuurlijke reactie geeft het college aan dat het de adviezen van de rekenkamer herkent en passen in de geleidelijke verbetering en groei die wij op dit thema voor ogen hebben. Ze motiveren ons de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of mentale beperking of chronische ziekte steeds weer samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder te verbeteren.

Zaaknummer: 062751773

Startnotitie Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei

Besluit:

 1. De startnotitie ‘Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei’ wordt vastgesteld.
 2. De raad wordt voorgesteld de startnotitie ‘Perspectief Waddinxveen 2050: visie opgroei’ vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen is als snelst groeiende gemeente van Nederland volop in ontwikkeling. Het college van B&W kiest ervoor verantwoordelijkheid te nemen om de groei van Waddinxveen in goede banen te leiden. In hoeverre wil, kan en mag Waddinxveen groeien nadat in 2030 het inwonersaantal op ongeveer 40.000 staat? En wat betekent dit voor de omgeving waarin we leven? We hebben in de gemeente aandacht voor verschillende thema’s zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en recreatie, duurzaamheid en bereikbaarheid. We willen dat Waddinxveen ook in 2050 een fijne gemeente is om te wonen, werken en leven. Wat dat de komende jaren van ons vraagt is het gesprek dat we de komende tijd gaan voeren. De Startnotitie ‘Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei’ beschrijft hoe we dit projectmatig aanpakken. De raad wordt voorgesteld deze startnotitie vast te stellen.

Zaaknummer: 062748548

Overeenkomst tot ingebruikgeving van grond gelegen in rotondes

Besluit:

 1. De overeenkomst tot ingebruikgeving van grond gelegen in de rotondes wordt afgesloten met Stichting Rotondes Waddinxveen.
 2. De portefeuillehouder A. Kerssies wordt gemachtigd om de onderhavige overeenkomst te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen 10 jaar zijn de gronden gelegen in onze rotondes onderhouden door de Stichting Rotondes Waddinxveen. In deze periode heeft de Stichting het onderhoud op kwaliteitsniveau A uitgevoerd waardoor onze inwoners en bezoekers hebben kunnen genieten van fraaie beplanting. Ook heeft de Stichting donaties gedaan aan lokale sociale doelen. Daarom is besloten de overeenkomst met de Stichting opnieuw aan te gaan voor een periode van 10 jaar. Wethouder Kerssies zal de overeenkomst namens het college ondertekenen.

Zaaknummer: 062752014

Vaststellen jaarrapportage ODMH 2022

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de Jaarrapportage 2022 van Omgevingsdienst Midden-Holland vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college moet de raad informeren over de Jaarrapportage ODMH 2022 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit is een verplichting die voortkomt uit de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De provincie controleert op grond van deze wet of het college de raad heeft geïnformeerd. Het college heeft besloten om de Jaarrapportage ODMH 2022 aan te bieden aan de raad.

Zaaknummer: 062745383

Subsidieaanvraag 2023 Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de subsidieaanvraag 2023 Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 van werkregio Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt de aanvraag 2023 Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 van de werkregio Midden-Holland vast. Deze regeling is bedoeld om klimaat adaptieve maatregelen versneld uit te voeren. In totaal wordt er € 1.135.625,- gevraagd in 2023 voor klimaatadaptieve maatregelen. Deze maatregelen worden genomen in 20 projecten in de verschillende gemeenten van de werkregio. Gemeente Waddinxveen ontvangt via deze subsidie €330.000,-. Hiervan is €70.000,-extra. Dit komt omdat andere gemeenten binnen de werkregio besloten minder of geen subsidie aan te vragen in 2023. Eerder dit jaar heeft het college de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie vastgesteld. Hierin is inzichtelijk gemaakt welke klimaatadaptieve maatregelengemeente Waddinxveen treft met de subsidiegelden.

zaaknummer: 062716359

Vaststellen bestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 1. De nota van beantwoording zienswijze vast te stellen en het bestemmingsplan ZesdeTochtweg 2a (NL.IMRO.0627.ZesdeTochtweg2a-0401) ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Op het
bedrijfsperceel aan de Zesde Tochtweg 2a in Waddinxveen was voorheen een loonbedrijf en
een hoveniersbedrijf gevestigd. HortiClean B.V. heeft de bedrijfsactiviteiten van het loonbedrijf in 2018 overgenomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in teeltruimingen in de tuinbouw. De vestiging van het aan de glastuinbouw verbonden loonbedrijf is in strijd met het bestemmingsplan, omdat alleen bedrijven in milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan, terwijl het bedrijf onder milieucategorie 3.1 valt. Bij afwijking is vestiging mogelijk wanneer wordt aangetoond dat het bedrijf milieutechnisch inpasbaar is. In deze herziening van het bestemmingsplan wordt dit aangetoond. Gelijktijdig wordt een bedrijfswoning mogelijk gemaakt in het bebouwingslint. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beschikbaar contingent in het kader van de ruimte-voorruimteregeling vanwege een sanering van een sierteeltbedrijf aan het Noordeinde 4 in Waddinxveen. Dit bestemmingsplan maakt de legalisatie van het aan de glastuinbouw verwante loonbedrijf en het oprichten van een bedrijfswoning planologisch mogelijk.

Zaaknummer: 062751806

Vaststellen Bestemmingsplan Noordeinde 61

Besluit:

 1. De Raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Noordeinde 61 (NL.IMRO.0627.Noordeinde61-0401) ongewijzigd vast te stellen.
 2. De Raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Aan het Noordeinde 61 staat een verouderde woning.
Initiatiefnemer is van plan om deze woning te slopen en 2 vrijstaande woningen terug te bouwen. In het geldende bestemmingsplan is daarvoor een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor dit plan. Het ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 61 heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Noordeinde 61 ter besluitvorming aan de Gemeenteraad voor te leggen.

Zaaknummer: 062712483

Opheffen geheimhouding stukken Henegouwerweg 5-6

Besluit:

 1. Het college van burgemeester en wethouders trekt het collegebesluit van 22 augustus 2023 met documentkenmerk 46869 in.
 2. De raad wordt voorgesteld om op grond van artikel 89 lid 3 en 4 Gemeentewet de door het
  college van burgemeester en wethouders opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding op de stukken:
 • Koopovereenkomst Henegouwerweg 5-6 van 21 juli 2021;
 • Taxatierapport Henegouwerweg 5-6 van 22 juli 2021;
 • Collegevoorstel aankoop Henegouwerweg 5-6 van 24 augustus 2021 en
  Raadsvoorstel- en besluit aankoop Henegouwerweg 5-6 van 22 september 2021,op te heffen.

3. De raad wordt voorgesteld om op grond van artikel 89 lid 3 en 4 Gemeentewet de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding op de stukken:

  • Memo college strategische overwegingen van 22 april 2021 en
  • Memo presidium proces van 6 mei 2021, in stand te houden.

  Zaaknummer: 06278720

  Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

  Besluit:

  1. De raad wordt voorgesteld de Nota Bodembeheer Midden-Holland en de Bodemkwaliteitskaart Midden-Holland vast te stellen.

  Samenvatting raad en pers: De gemeenten zijn het bevoegd gezag voor het gebruiken van grond en bagger op of in de grond. Een gemeente kan eigen lokale regels opstellen voor het
  (her)gebruik van grond en bagger op of in de grond. Deze regels staan in de Nota Bodembeheer. Naast deze nota is er ook een bodemkwaliteitskaart. Deze bestaat uit verschillende kaarten over de bodemkwaliteit in Waddinxveen. De nota en de kaarten zijn samen in de regio Midden Holland het beleid voor het (her)gebruik van grond en bagger. De oude nota en de kaarten uit 2016 zijn op een paar punten aangepast. Met deze aangepaste nota en kaarten stelt de gemeente duurzaam, kostenbesparend en veilig beleid vast voor het hergebruik van gronden bagger voor de komende 10 jaar (de kaarten moeten elke 5 jaar
  worden aangepast). De aangepaste nota en kaarten konden zes weken lang bekeken worden, van 12 april toten met 23 mei 2023. Er is één zienswijze binnengekomen in Waddinxveen. Dit was geen reden om de stukken aan te passen. Het college heeft besloten de nota en de bodemkwaliteitskaart definitief door de raad te laten vaststellen.