Besluitenlijst openbaar B&W 12 juni 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 6 juni 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062718338

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de VVD over OBP Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de Zuidelijke Rondweg achter Akkersoord. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaaknummer: 062717886

Hervormingsagenda Jeugd en ALV VNG 2023

Besluit:

Het college:

 1. Meldt zich aan voor de algemene ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023;
 2. Ondersteunt de motie van de gemeente Groningen over de Hervormingsagenda Jeugd;
 3. Machtigt wethouder Leferink om deel te nemen aan de stemmingen op de ALV.
 4. Neemt kennis van de rapportage van Berenschot.
 5. Informeert de raad via bijgevoegde raadsmemo, inclusief bijlage.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft kennisgenomen van de agenda voor de algemene ledenvergadering(ALV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op woensdag 14 juni 2023 en heeft besloten geen moties dan wel amendementen in te dienen op de gepresenteerde voorstellen vanuit de VNG. Wethouder Leferink is gemachtigd om deel te nemen aan de stemmingen op de algemene ledenvergadering.

Zaaknummer: 062717953

Aanpassen gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

 1. De ontwerpwijziging van de regeling van de ODMH volgens bijgevoegd voorstel vast te stellen.
 2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om zienswijzen in te dienen.

Samenvatting raad en pers: Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraden en Provinciale Staten in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het college heeft besloten de ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland vast te stellen en geeft de raad de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Zaaknummer: 062713203

Vaststelling regionale kwalitatieve bedrijventerreinen strategie Midden-Holland

Besluit:

 1. Het rapport “Kwalitatieve bedrijventerreinen strategie Regio Midden-Holland” wordt vastgesteld.
 2. Het rapport wordt middels bijgevoegd raadsmemo ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.
 3. Er wordt ingestemd met het regionaal steunen van de ontwikkelplannen voor Bedrijventerrein Rijnhoek II van Bodegraven-Reeuwijk.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft, naar aanleiding van het positieve advies van het Triple-Helixoverleg EOA Midden-Holland, de kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie vastgesteld. De strategie is opgesteld als vervolg op de kwantitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie en naar aanleiding van de uitvraag van provincie Zuid-Holland om per regio een bedrijventerreinenstrategie op te stellen. De
kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie moet invulling geven aan ‘werken aan een kwalitatief sterke bedrijventerreinen markt met locaties en werkgelegenheid die kwaliteit toevoegen aan Midden-Holland.’ Deze kwalitatieve strategie is gebaseerd op drie principes: waarde behoud en intensief benutten van bestaande terreinen; nieuwe terreinen ontwikkelen met hoge ambities en voorwaarden; en overkoepelende afspraken voor een sterke bedrijventerreinen portefeuille. De strategie zal ter aanvaarding aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid Holland aangeboden worden. Tevens wordt het ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Zaaknummer: 062716464

Kinderburgemeester en kindercomité

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met de nota uitvoering kinderburgemeester en kindercomité.

Samenvatting raad en pers: In het voorstel staat hoe het installeren van een vierde Kinderburgemeester en een benoeming van een kindercomité ter uitvoering wordt gebracht. Met het installeren van een kinderburgemeester wordt geprobeerd kinderen op vroege leeftijd in aanraking te brengen met lokale democratie, maar ook kan de kinderburgemeester een brug vormen tussen lokale politiek en basisschoolleerlingen. Op basis van de doelstellingen en de ervaringen in andere gemeenten, is het voorstel om te kiezen voor een kinderburgemeester en een kindercomité die maximaal vier keer per jaar bijeenkomt. In deze combinatie worden jaarlijks de meeste kinderen bereikt. Via het kindercomité betrekken we kinderen actief bij onze plannen en beleid. We geloven dat kinderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarnaast kunnen kinderen zelf onderwerpen agenderen en komen ook inhoudelijke thema’s aan de orde.