Besluitenlijst B&W openbaar 9 april 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 2 april 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627121740

Oprichting gemeenschappelijke regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het concept Bedrijfsplan GR Jeugd en Wmo Midden-Holland.
 2. In te stemmen met de concept regeling GR Jeugd en Wmo Midden-Holland.
 3. In te stemmen met het regionale concept raadsvoorstel zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Midden-Holland.
 4. De geraamde structurele- en incidentele meerkosten voor de GR meenemen bij de afwegingen voorde kaderbrief.

Samenvatting raad en pers: Voor de regionale taken Jeugd en Wmo is in Midden-Holland afgesproken deze taken in een GR onder te brengen. Streefdatum is 1 januari 2025. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is vastgelegd dat de raden op twee momenten formeel worden betrokken. Als eerste is er een zienswijze procedure waar raden hun wensen en bedenkingen op de concept regeling kunnen geven. Als tweede is er een toestemmingsprocedure waar raden de finale toestemming wordt gevraagd. Omdat het hier gaat om besluitvorming in de vijf colleges en de vijf gemeenteraden is het gewenst dat elk college dezelfde stukken aan de raad voorlegt. Dit geldt niet alleen voor de regeling zelf, maar ook voor het bijbehorende raadsvoorstel. Om deze reden worden nu de concepten voor consulatie aan de colleges voorgelegd zodat de colleges nu wensen en bedenkingen op de regionale stukken kunnen meegeven. Deze wensen en bedenkingen worden verwerkt in het later voor te leggen raadsvoorstel. De inrichting van de GR leidt tot structurele en incidentele meerkosten voor de Gemeente Waddinxveen. Deze kosten worden meegenomen in de afwegingen rond de kaderbrief.

Zaaknummer: 062714872

Bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord (NL.IMRO.0627.BPachterakkeroord0401) vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Aan de Zuidelijke Rondweg (achter Akkeroord) in Waddinxveen ligt een agrarisch stuk grond. Het stuk grond is echter te klein voor een volwaardig agrarisch bedrijf. Ook is de kwaliteit van het grasgebied, gelegen tussen allerlei drukke wegen, niet meer geschikt voor het houden van dieren. De eigenaar wil het gebied omvormen naar een bedrijventerrein. Om dit mogelijk te maken is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend en deze zijn deels verwerkt in het plan. In een anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen gemeente en de eigenaar over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt wordt het daarna voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Na deze periode is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Zaaknummer: 0627103350

Kaderstellende samenwerkingsafspraken passend onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Kaderstellende samenwerkingsafspraken Midden-Holland gemeenten samenwerkingsverbanden passend onderwijs-MBO 2023-2026 vast te stellen
 2. De overeenkomsten OOGO ondersteuningsplan met de samenwerkingsverbanden in de regio Midden-Holland aan te gaan.
 3. De overeenkomsten OOGO-jeugdplan met de samenwerkingsverbanden in de regio MiddenHolland aan te gaan.
 4. Via de burgemeester de heer F. Klovert, wethouder te gemeente Zuidplas volmacht te verlenen om de overeenkomsten OOGO ondersteuningsplan en OOGO jeugdplan namens de gemeente Waddinxveen te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: Ter uitvoering van de Wet Passend Onderwijs en Jeugdwet is het wettelijk verplicht dat samenwerkingsverbanden en gemeenten overleg voeren. Beide wetten overlappen elkaar en laten gaten vallen waarbij in gezamenlijk overleg ten behoeve van het kind/gezin belangrijk is dat overeenstemming wordt bereikt over het handelen. Daarom worden samenwerkingsafspraken passend onderwijs en gemeenten in Midden-Holland gemaakt voor de periode van 2023-2026 met daaraan verbonden de OOGO ondersteuningsplan (hoe invulling wordt gegeven aanpassend onderwijs en de gemeente wordt betrokken) en OOGO-jeugdplan (hoe invulling wordt gegeven aan de Jeugdwet en het onderwijs wordt betrokken).

Zaaknummer: 0627110446

Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2024-2028

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De LEA 2024-2028 vast te stellen.
 2. De LEA 2024-2028 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten om een plan voor het verbeteren van onderwijskansen, genaamd de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2024-2028 goed te keuren en naar de gemeenteraad te sturen ter besluitvorming. Dit plan omvatafspraken met scholen en kinderopvangcentra om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Bovendien zal er de komende tijd extra aandacht zijn voor het verbeteren van inclusief en toekomstbestendig onderwijs.