Besluitenlijst B&W openbaar 8 augustus 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: A. Kerssies

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heer A. Kerssies (wethouder)

Zaaknummer: 062712818

Bezwaar tegen een besluit last onder dwangsommen

Besluit:

  1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het namens bezwaarmakers ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
  2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 28 februari 2023 wordt in stand gelaten.
  3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagenummers 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: De eigenaar van een bedrijfspand aan de Kromme Esse heeft de overtredingen op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bestemmingsplan
niet beëindigd. De overtredingen betreffen het realiseren van meerdere woonvoorzieningen in het bedrijfspand en het niet in orde zijn van de brandcompartimentering tussen de woonruimte en de bedrijfsruimte. Het college heeft op 28 februari 2023 besloten een (verhoogde) last onder dwangsommen op te leggen. Tegen dit besluit is namens de eigenaar van het bedrijfspand bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten tot het opleggen van de last. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond
te verklaren.