Besluitenlijst B&W openbaar 7 november 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 31 oktober 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

zaaknummer: 062763506

Overeenkomst boscompensatie RWS-Waddinxveen

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de overeenkomst boscompensatie tussen Rijkswaterstaat en Gemeente Waddinxveen.
 2. Wethouder Kerssies wordt volmacht verleend de overeenkomst boscompensatie te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: Rijkswaterstaat moet vanwege het project Blankenbrugverbinding vervangend bos aanplanten. Dit kan niet allemaal in de directe omgeving van dit project,
daarom zoekt Rijkswaterstaat andere geschikte locaties om bos aan te planten. Om die reden is Rijkswaterstaat in gesprek gegaan met gemeente Waddinxveen. In Waddinxveen is een geschikte locatie gevonden, namelijk een perceel in het westelijkdeel van natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone. De natuurwaarde in de Vredenburghzone wordt versterkt door de aanplant van bomen, daarom is ingestemd met de overeenkomst boscompensatie tussen Rijkswaterstaat en Gemeente Waddinxveen.Op basis van deze overeenkomst planten wij 200 bomen op het perceel in het westelijkdeel van de Vredenburghzone. Dit staat gelijk aan 1 hectare bos voor Rijkswaterstaat. Hiervoor betaalt Rijkswaterstaat ons € 80.000,-. Wethouder Kerssies zal de overeenkomst namens de gemeente ondertekenen.

Zaaknummer: 062766710

Budgetplafonds 2023 en 2024

Besluit:

 1. Het vaststellen van het financieel kader voor de budgetplafonds 2024 op € 37.664.408,-.
 2. Het uitvoeren van een tussentijdse analyse op de krapte in het zorgaanbod en het maken van een heroverweging op de omvang van de budgetplafonds in juni 2024.

Samenvatting raad en pers: Regio Midden-Holland hanteert al meerdere jaren voor sommige jeugdhulpdiensten budgetplafonds bij zorgaanbieders. Essentie van deze budgetplafonds is om samen met de zorgaanbieder te kunnen sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom. Dit om uiteindelijkte komen tot een kwalitatief stabieler zorglandschap met meer voorspelbare en beheersbarekosten. Om de budgetplafonds in 2024 optimaal in te kunnen zetten als sturingsinstrument, heeft het college besloten te komen tot realistische plafonds en dit af te stemmen op de geleerde lessen en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Ter afsluiting heeft het college het financieel kader voor de budgetplafonds 2024 vastgesteld op ongeveer 37,7 miljoen.

Zaaknummer: 062765828

Vaststellen bestemmingsplan Plasweg 134 en 136

Besluit:

 1. De Raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Plasweg 134 en 136 (NL.IMRO.0627.BPplasweg136-0401) ongewijzigd vast te stellen.
 2. De raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De percelen Plasweg 134 en 136 hebben een agrarische bestemming. Een initiatiefnemer heeft gevraagd om deze bestemming te veranderen in
‘gemengd’. En daarbij de agrarische bebouwing aan Plasweg 134 te slopen en de Willem II hoeve tebehouden. Het college ging hier in 2022 in principe mee akkoord. Het plan is beperkt in omvang en er zijn geen belangrijke nadelige effecten op het milieu. Van 24 augustus tot en met 5 oktober 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hier zijn geen zienswijzen op ingediend. Daarom heeft het college nu besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan Plasweg 134 en 136 ongewijzigd vast te stellen. De raad neemt hierover op 13 december 2023 een besluit. Na het raadsbesluit wordt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Dit is de beroepstermijn, in deze periode kan er beroep worden gedaan op het plan.

Zaaknummer: 062766582

Oprichtingsovereenkomst RWO

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen en de burgemeester van Waddinxveen,ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; besluit tot:

 1. Het aangaan van bijgaande oprichtingsovereenkomst RWO;
 2. Het machtigen wethouder Femke Vleij om de oprichtingsovereenkomst RWO teondertekenen;
 3. Het vaststellen van het mandatenbesluit Regionaal sociaal domein conform bijgevoegd conceptbesluit.

Samenvatting raad en pers: In de huidige samenwerking regionaal sociaal domein is merkbaar dat de huidige governance te licht is voor de taken. Op langer termijn wordt in lijn met een wettelijke verplichting een GR voorbereid. Tot de GR een feit is, blijft de samenwerking geregeld via een (minder optimale) privaatrechtelijke constructie. De GR zal –afhankelijk van o.a. de raadsbesluitvorming – op zijn vroegst per 1 januari 2025 in kunnen gaan. Daarmee is het wenselijk om in de tussenliggende periode de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden verder te verduidelijken vanuit het principe van gezamenlijk eigenaarschap in lijn met de huidige samenwerkingsovereenkomst. Daarom zijn de colleges een oprichtingsovereenkomst aangegaan voor de Regionale werkorganisatie, die voortaan onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de vijf gemeenten valt. Daarnaast worden in het mandaatbesluit de regionale mandaten en volmachten in lijn gebracht en gebundeld.

Zaaknummer: 062764060

Regeling melding vermoeden misstand gemeente Waddinxveen 2023

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de Regeling Melding vermoeden misstand gemeente Waddinxveen 2023.
 2. Er wordt ingestemd met de intrekking van de Regeling Melding vermoeden misstandgemeente Waddinxveen 2020.

Samenvatting raad en pers: Sinds 2019 is er een Europese richtlijn die klokkenluiders beter beschermt tegen benadeling als gevolg van een melding. Om aan die richtlijn te voldoen is de Nederlandse ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ op 18 februari 2023 vervangen door de ‘Wet
bescherming klokkenluiders’. Deze wet is grotendeels in werking getreden, een aantal artikelen treedt later in werking. Onze regeling ‘Melding vermoeden misstand gemeente Waddinxveen’ moet worden geactualiseerd op basis van de aanpassingen in de wet die op dit moment zijn doorgevoerd en op basis van de Modelregeling van de VNG die de gemeente Waddinxveen volgt.

Zaaknummer: 062758572

Zienswijze inkoopkeuze gemeenteraad

Besluit:

 1. Voorstel zienswijze raad wordt vastgesteld en ter besluitvorming naar de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraden van de gemeenten in de regio Midden-Holland hebben aangegeven dat ze, net als de markt, de inkoopkeuzes Jeugdhulp en Wmo voorgelegd willen krijgen. Het gaat om de keuzes op de vier inkoopinstrumenten (toegang, bekostiging, contract en leveringsmanagement). Het college heeft de conceptzienswijze ter besluitvorming naar de raad gestuurd.