Besluitenlijst B&W openbaar 7 februari 2023

Locatie : ’t Suytende

Aanvang: 10:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)


Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 31 januari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06275411

Memo bestemmingsplan ’t Suyt II

Besluit:

  1. De memo ‘Bestemmingsplan ’t Suyt II’ (d.d. 1 feb 2023) wordt ter kennisname voorgelegd aan de raad.

Samenvatting raad en pers:

Het college heeft besloten de raad in te lichten over de stand van zaken van bestemmingsplan ’t Suyt fase II. De vertraging in doorlooptijden van de Nederlandse rechtspraak raakt hier ook de gemeente Waddinxveen. Een omwonende heeft beroep ingesteld tegen het op 15 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan. Dit gebeurt bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Normaal gesproken doet de Raad van State binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn een uitspraak. Dat is niet gebeurd. Het college heeft -zelfs na herhaaldelijk verzoek- nog geen uitnodiging voor een zitting ontvangen. De vertraging in doorlooptijden in de rechtspraak is het gevolg van het grote aantal zaken en het tekort aan personeel. We verwachten een uitspraak op dit moment op zijn vroegst halverwege 2023. Dit betekent dat de uitgifte van de grond vertraging oploopt.


Zaaknummer: 06275538

Initiatief Tiny Houses Florijnlaan

Besluit:

  1. De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor 6 Tiny Houses aan de hoek Florijnlaan naast 100.

Samenvatting raad en pers: Er is een verzoek binnen gekomen om 6 Tiny Houses te realiseren aan de Florijnlaan naast nummer 100. Het college heeft aangegeven in principe mee te willenwerken aan de ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken.