Besluitenlijst B&W openbaar 6 juni 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 30 mei 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062717305

Plan van Aanpak Rijksaanvraag Regeling Nationaal Isolatieprogramma (PVA-NIP)

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het Plan van Aanpak NIP ten behoeve van de Rijksaanvraag van het Nationaal Isolatieprogramma.

Samenvatting raad en pers: Via het Nationale Isolatieprogramma (NIP) wil de rijksoverheid gemeenten ondersteunen in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Belangrijk onderdeel is het isoleren van bestaande slecht geïsoleerde koopwoningen. De NIP-regeling richt zich op de doelgroep met (risico op) energie armoede. Voor deze groep komen extra financiële middelen beschikbaar waarmee deze doelgroep hun koopwoning kan verduurzamen. Er is ingestemd met het daarvoor opgestelde plan van aanpak. Dit plan zal worden ingediend bij het Rijk om het geld hiervoor beschikbaar te krijgen.

Zaaknummer: 062715467

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Besluit:

 1. Het Instellingsbesluit commissie naamgeving Waddinxveen 2015 wordt ingetrokken (B&W/14/02854).
 2. Het Instellingsbesluit commissie naamgeving Waddinxveen 2023 wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De commissie naamgeving adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte. De werkwijze en samenstelling van de Commissie is vastgesteld in het Instellingsbesluit commissie naamgeving Waddinxveen 2023. Het instellingsbesluit uit 2015 is herzien. Zo zijn er criteria opgenomen waar naamgeving van de openbare ruimte aan moet voldoen. En zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de Commissie.

Zaaknummer: 062716170

Beleid representatie

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met het representatiebeleid.

Samenvatting raad en pers: Dit beleid voorziet in de behoefte van het college van burgemeester en wethouders om inzicht te hebben in diverse representatiemomenten van het college en de uitingen die daarbij horen. Het gaat zowel om momenten die door de gemeente worden georganiseerd als momenten waar een van de bestuurders of het voltallige college voor uitgenodigd wordt. Dit beleid bevat ook richtlijnen en uitgangspunten voor het geven van geschenken aan relaties van de gemeente Waddinxveen bij bepaalde gelegenheden.

Zaaknummer: 062715850

Raadsbesluit regionaal inkoopkader Jeugdhulp en Wmo

Besluit:

 1. Het vaststellen van het gewijzigde concept kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025.
 2. Het gewijzigde concept kaderdocument inkoop Jeugdhulp en Wmo 2025 ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel.
 3. Ten behoeve van het regionale besluitvormingsproces wordt een motie behandeld als deze door minstens drie van de vijf gemeenteraden in Midden-Holland is aangenomen.
 4. Het vaststellen en verzenden van de reactie aan de PAR op haar advies.
 5. Het vaststellen en verzenden van de reactie aan de klankbordgroep.

Samenvatting raad en pers: De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang de kaders te bepalen. De basis voor de regionale samenwerking is vastgelegd in de regiovisie jeugd en Wmo. Deze is in het najaar van 2021 door de vijf gemeenteraden vastgesteld. Hierin zijn nog geen kaders opgenomen voor de inkoop 2025. Eind 2022 heeft op basis van een consultatiedocument een uitgebreid participatietraject plaats gevonden. Met alle opgehaalde reacties is een concept kaderdocument opgesteld, wat nu ter besluitvorming aan de vijf gemeenteraden aangeboden wordt. Centraal in dit document staat de vraag: wat willen we bereiken met de inkoop 2025. Nadat de adviesraden advies uitgebracht hebben worden de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025 ter besluitvorming aangeboden aan de vijf gemeenteraden. Op basis daarvan kan vervolgens de uitwerking opgepakt worden: hoe gaan we met de inkoop die ambities bereiken, wat voor contracten zijn daarvoor nodig.

Zaaknummer: 062716891

RES voortgangsdocument 2023 Midden Holland

Besluit:

 1. Het RES voortgangsdocument 2023 Midden Holland wordt vastgesteld.
 2. Het RES voortgangsdocument met bijgevoegd memo wordt ter informatie gedeeld met de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Door de regio Midden Holland is een rapportage opgesteld over de voortgang van de Regionale Energie Strategie (RES) en de stand van zaken van het opwekken van hernieuwbare energie in de regio. Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen zoals wind en zon. De rapportage is vastgesteld en ter informatie aan de raad gestuurd. Ondanks de vele inspanningen ligt de regio nog niet op schema om het bod uit de RES 1.0 van 0,435 TWh aan hernieuwbare energie op land te halen.

Zaaknummer: 062717562

Uitwerkingsplan G3 bedrijvenpark Parkrand (Triangel)

Besluit:

 1. Het uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand G3 (NL.IMRO.0627.BP85209-0401) wordt gewijzigd vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: In de nieuwe wijk Park Triangel wordt verder gebouwd. Nu wordt in het zuidelijke deel van Triangel het nieuwe bedrijven park Parkrand ontwikkeld. Het bedrijvenpark krijgt een omvang van 1,6 ha. Voor dit bedrijvenpark is een uitwerkingsplan opgesteld. In dit uitwerkingsplan worden bedrijven inde lage milieu categorie 1 en 2 mogelijk gemaakt. Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2023 besloten het uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand G3 vast te stellen. Het uitwerkingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, dit is de beroepstermijn.

Zaaknummer: 062717350

Tarieven JeugdzorgPlus

Besluit:

 1. Bijstelling naar aanleiding van correctie bezettingsgraad van het tarief voor JeugdzorgPlus (kleine groep) voor zorgaanbieder IHUB op € 721,16.
 2. Bijstelling naar aanleiding van correctie bezettingsgraad van het tarief voor JeugdzorgPlus (kleine groep) voor zorgaanbieder Schakenbosch op € 725,13.

Samenvatting raad en pers: In de Jeugdzorg Plus (ook wel gesloten jeugdzorg genoemd) is sprake van versnelde afbouw, en zijn de groepen kleiner gemaakt. Dit heeft invloed op de tarieven. Vorig jaar zijn deze daarom bijgesteld, en zijn er afspraken met betrekking tot de bezettingsgraad (hoeveel jeugdigen zitten er in de instelling) gemaakt, waarbij uitgegaan is van een bezettingsgraad van 95%. Dit blijkt echter een complexe methodiek. Daarom is er vanuit de regio’s in het landsdeel Zuid – West het verzoek gekomen om voor 2023 af te geraken van deze complexe methodiek en voor de tariefbepaling uit te gaan van 90% bezettingsgraad. We sluiten daarmee ook aan bij het landelijk advies van de VNG.