Besluitenlijst B&W openbaar 6 februari 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 30 januari 2024

Besluit: Niet van toepssing.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062782483

Uitvoeringsplan dienstverlening 2024-2025

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het uitvoeringsplan dienstverlening 2024-2025 (UVPD 24-25) vast te stellen.
 2. De kosten voor de uitvoering van dit plan deels te betalen uit de reserve Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen middelen (POK gelden, maximaal
  € 15.000).
 3. De financiële consequenties onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad te verwerken in de 1ste Burap 2024.

Samenvatting raad en pers: In het collegeprogramma 2022-2026 ‘Thuis in Waddinxveen’ staat dat als onze inwoners onze dienstverlening nodig hebben, ze contact hebben met iemand die met hen meedenkt en hen verder helpt. Soms lopen mensen vast in de wirwar van regels. We helpen inwoners bij het vinden van de juiste (digitale)weg. In het collegeprogramma is daarom afgesproken dat we het uitvoeringsplan dienstverlening actualiseren. In het uitvoeringsplan dienstverlening 2024-2025 staan resultaten die we in 2024 en 2025 willen halen om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het college van Burgemeester en wethouders heeft dit uitvoeringsplandienstverlening 2024-2025 vastgesteld.

Zaaknummer: 0627104137

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De wijziging GR Regio Midden-Holland, behoudens toestemming van de raad,ongewijzigd vast te stellen voor wat betreft haar eigen bevoegdheden;
 2. De raad te vragen de wijziging GR Regio Midden-Holland ongewijzigd vast te stellen.
 3. De raad te vragen toestemming te geven aan het college de GR Regio Midden-Holland te wijzigen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland voor wat betreft haar bevoegdheden vastgesteld. Regio Midden-Holland behartigt de belangen van de gezamenlijke gemeenten. Ze biedt de raad de regeling aan met de vraag of ze dit ook wil voor wat betreft haar bevoegdheden.

Zaaknummer: 0627105403

Bezwaar tegen de aanwijzing van een locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het namens bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 4 juli 2023 in stand te laten.
 3. Het verzoek van bezwaarmaker om een vergoeding van de proceskosten te ontvangen af te wijzen.
 4. Bijlagen 1 t/m 3 niet openbaar te maken op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e, van de WOO.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 4 juli 2023 besloten de locatie Rietvoorn aan te wijzen voor een ondergrondse restafvalcontainer. Tegen dit besluit is namens een inwoner bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten tot de aanwijzing van de desbetreffende locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062799194

Aanvraag suppletie-uitkering voor onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad te vragen om in te stemmen met de aanvraag voor de suppletie-uitkering (bijdragebommenregeling) van € 115.916 voor de gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Samenvatting raad en pers: Gemeente Waddinxveen is in de Tweede Wereldoorlog getroffen door oorlogsgeweld. Hierdoor liggen er misschien ontplofbare oorlogsresten in de grond. In 2021 hebben we onze risicokaart voor ontplofbare oorlogsresten bijgewerkt. We gebruiken deze kaart om plekken te onderzoeken die in verdacht gebied vallen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een subsidieregeling voor een financiële bijdrage voor deze onderzoeken (suppletie genoemd). Dit wordt ook wel de ‘bommenregeling’ genoemd. De regeling vergoedt 68% van de gemaakte kosten (exclusief BTW). Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage is een positief besluit nodig van de gemeenteraad. Het college heeft besloten via de raad een aanvraag in te dienen bij het ministerie. Wij hebben in 2023 kosten gemaakt voor onderzoek naar mogelijke explosieven bij verschillende projecten. De totale gemaakte kosten voor de onderzoeken naar ontplofbare oorlogsresten in 2023 zijn € 170.465. We vragen €115.916 suppletie aan

Zaaknummer: 0627100057

Advies bestuurlijke reactie rapport rekenkamer Groene Hart gebruik algoritmen

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De bestuurlijke reactie op het advies van de Rekenkamer Groene Hart vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De Rekenkamer Groene Hart heeft in alle deelnemende gemeenten een onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmen. Voordat de rekenkamer dit onderzoek en de bijbehorende conclusies en aanbevelingen deelt met de raad wordt het college de mogelijkheid geboden om een bestuurlijke reactie te geven. Het college heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. In de bestuurlijke reactie geeft het college aan dat het de conclusies onderschrijft en maatregelen treft naar aanleiding van de aanbevelingen.