Besluitenlijst B&W openbaar 5 maart 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 27 februari 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062757005

Aanvraag budget riolering 2023-1

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Dat er een krediet van €48.700 beschikbaar wordt gesteld voor het vervangen van pompen en gemalen.
 2. Dat er een krediet van €300.000 beschikbaar wordt gesteld voor de renovatie aan de gemalen.
 3. Dat er een krediet van €14.000 beschikbaar wordt gesteld voor aanpassingen aan de persleidingen.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt een krediet beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van verschillende projecten in de openbare ruimte op het gebied van riolering. Deze projecten worden uitgevoerd om werking van ons rioolstelsel te garanderen. De volgende 3 projecten bereiden we voor en voeren we uit:

 • Vervangen pompen en gemalen
 • Renovatie gemalen
 • Aanpassingen aan persleidingen

Zaaknummer: 0627111291

Meerjarenplan 2024-2026 Aangepast Sporten Midden Holland

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het meerjarenplan 2024-2026 ‘Aangepast Sporten Midden-Holland’.
 2. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsovereenkomst Aangepast Sporten 2024-2026 Waddinxveen’.
 3. De portefeuillehouder Sport een volmacht verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst Aangepast Sporten 2024-2026 Waddinxveen’ namens de gemeente te ondertekenen.
 4. De financiële consequenties worden gedekt binnen de eigen programmabegroting.

Samenvatting raad en pers: Sinds 2019 wordt er in regionaal verband, met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen samengewerkt met Team Sportservice Zuid-Holland om optimale kansen te creëren voor mensen met een
beperking. In de periode 2020-2023 is dit verder ontwikkeld door regelmatig informatie uit te wisselen en lokale activiteiten regionaal te promoten. Daarnaast is de regio aangesloten bij de Uniek Sporten Uitleen en worden er gezamenlijke nieuwsbrieven uitgebracht. Deze regionale samenwerking zetten we voort en is vastgelegd in het Meerjarenplan aangepast Sporten Midden-Holland. Het plan bevat de doelen van het samenwerkingsverband voor de periode 2024-2026. De wethouder Sport heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2024-2026 ondertekend.

Zaaknummer: 0627108042

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW-Gemeente Waddinxveen

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024, waarbij:
  a . De nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt; b. De nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021;
  c. Een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;
  d. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico conform besluit 14 september 2021 niet gewijzigd wordt.
 2. In te stemmen met het verzenden van een rechtsgeldig ondertekende achtervangovereenkomst naar het WSW.
 3. Dat wethouder Vleij gemandateerd is om de overeenkomst te tekenen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) per 1 mei 2024. Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Het gaat over een standaard overeenkomst voor alle gemeenten. De overeenkomst is afgestemd met de VNG en het Ministerie van BZK. Deze nieuwe achtervangovereenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten.

Zaaknummer: 062798288

Hardheidsclausule aanvraag A

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Eenmalige Energietoeslag 2023 van €1.300 toe te wijzen door toepassing van de hardheidsclausule.
 2. De financiële consequenties verwerken in de eerste burap 2024.

Samenvatting raad en pers: Door hoge energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Daarom kunnen inwoners met een minimuminkomen aanspraak maken op de Eenmalige Energietoeslag 2023. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels is ook een hardheidsclausule opgenomen. Hiermee kan het college in het individuele geval beoordelen of een inwoner in aanmerking kan komen voor de energietoeslag. Het college heeft besloten om gebruik te maken van de hardheidsclausule en alsnog de energietoeslag toe te kennen voor deze aanvraag.

Zaaknummer: 0627106173

Hardheidsclausule aanvraag B

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Eenmalige Energietoeslag 2023 van €1.300 toe te wijzen door toepassing van de hardheidsclausule.
 2. De financiële consequenties verwerken in de eerste burap 2024.

Samenvatting raad en pers: Door hoge energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Daarom kunnen inwoners met een minimuminkomen aanspraak maken op de Eenmalige Energietoeslag 2023. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels is ook een hardheidsclausule opgenomen. Hiermee kan het college in het individuele geval beoordelen of een inwoner in aanmerking kan komen voor de energietoeslag. Het college heeft besloten om gebruik te maken van de hardheidsclausule en alsnog de energietoeslag toe te kennen voor deze aanvraag.

Zaaknummer: 0627106469

Hardheidsclausule aanvraag C

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Eenmalige Energietoeslag 2023 van €1.300 toe te wijzen door toepassing van de hardheidsclausule.
 2. De financiële consequenties verwerken in de eerste burap 2024.

Samenvatting raad en pers: Door hoge energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Daarom kunnen inwoners met een minimuminkomen aanspraak maken op de Eenmalige Energietoeslag 2023. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels is ook een hardheidsclausule opgenomen. Hiermee kan het college in het individuele geval beoordelen of een inwoner in aanmerking kan komen voor de energietoeslag. Het college heeft besloten om gebruik te maken van de hardheidsclausule en alsnog de energietoeslag toe te kennen voor deze aanvraag.