Besluitenlijst B&W openbaar 5 december 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 28 november 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062766681

Prestatieafspraken 2024

Besluit:

 1. De prestatieafspraken 2024 worden vastgesteld.
 2. Wethouder Kerssies wordt gemandateerd om de prestatieafspraken 2024 te ondertekenen.
 3. De prestatieafspraken 2024 worden ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.
 4. De memo ‘toelichting prestatieafspraken 2024’ wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.
 5. De toezegging van 17 januari 2023, waarin de raad aandachtspunten meegeeft voorgesprekkenet Woonpartners, wordt afgedaan.

Samenvatting raad en pers: Ieder jaar gaan gemeente, Woonpartners Midden- Holland en Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands Midden (HRHM) met elkaar in gesprek om te bespreken hoe doelen uit het gemeentelijke woonbeleid zo goed mogelijk behaald kunnen worden. Deze uitvoering voor 2024 is vastgelegd in de ‘prestatieafspraken2024’. De afspraken gaan over verschillende thema’s zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid. Zo worden er 67 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd en wordt er gestart met de bouw van 65 sociale huurwoningen in 2024. Maar de afspraken gaan ook over thema’s rondom wonen, zorg en welzijn voor bijvoorbeeld ouderen en over duurzaamheid en leefbaarheid. De raad wordt geïnformeerd over de prestatieafspraken voor 2024.

Zaaknummer: 062775028

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Waddinxveen en woningcorporatie Woonpartners

Besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst gemeente Waddinxveen en woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland wordt vastgesteld.
 2. Portefeuillehouder Leferink wordt gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst namens het College van Burgemeester en Wethouders te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: De Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft hoe we alle gebouwen en buurten in de gemeente Waddinxveen in 2050 duurzaam kunnen verwarmen. Ook staat erin wanneer welke buurt aardgasvrij wordt gemaakt. Vanaf 2024 gaat de gemeente in gesprek met inwoners in de buurten die als eerste aardgasvrij gaan worden. Dit zijn de buurten Groenswaard 1, 2, 3, Vondelwijk en Peter Zuidlaan en Horstenbuurt. Woningcorporatie Woonpartners heeft veel woningen in deze buurten (40%). Daarom hebben de gemeente en de woningcorporatie afgesproken hierin samen te gaan werken. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is nu door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Zaaknummer: 062773440

Wijziging 2023 en 2024 subsidie Wadwijzer

Besluit:

 1. De indexatie 2023 over de subsidieregeling preventie wordt opgehoogd van 5,2% naar 7%.
 2. GGD Hollands Midden wordt niet meegenomen in de compensatie die wordt gegevenover 2023.
 3. De indexatie 2024 over de subsidieregeling Preventie wordt opgehoogd van 4,64% naar 8%.
 4. De opgehoogde indexatie 2024 wordt onder voorwaarden toegekend. De partijen krijgen de opdracht om te sturen op verbeterde samenwerking, zoeken naar cofinanciering, keuze in het aanbod/dienstverlening of gebruik van incidentele subsidies.
 5. Het onderdeel sociaal raadslieden wordt uit het subsidieplafond 2024 van de subsidieregeling Preventie gehaald en via overige subsidies verleend.
 6. Het onderdeel opvoedingsondersteuning in het subsidieplafond 2024 van de subsidieregeling Preventie wordt met € 35.157 (exclusief indexatie) verhoogd.
 7. Het subsidieplafond van de subsidieregeling Preventie wordt voor 2023 vastgesteld op €1.820.580 en voor 2024 op € 2.057.835.
 8. Bovenstaande beslispunten worden terbesluitvorming voorgelegd aan de raad.

Samenvatting raad en pers: Naar aanleiding van de CAO wijzigingen over 2023 en 2024 en de inflatie van de afgelopen jaren wordt voor de organisaties die onder Wadwijzer vallen (exclusief Civic) een indexering gehanteerd van respectievelijk 7% (in plaats van 5,2%) en 8% (in plaats van 4,64%). Dit omdat deze organisaties met name met beroepskrachten werken en het voor de doorontwikkeling van Wadwijzer van belang is dat er sprake is van financieel gezonde organisaties.

Zaaknummer: 062731341

Bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning voor foliekassen Kromme Esse 2f

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en de door en namens bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften worden ontvankelijk en gegrond verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 21 juni 2023 wordt herroepen met inachtneming van de overwegingen van de commissie bezwaarschriften in het commissieadvies;
 3. Het verzoek van één bezwaarmaker om een vergoeding van de proceskosten tentvangen wordt gehonoreerd. De verzoeken van de andere bezwaarmakers om een vergoeding wordt afgewezen;
 4. Op grond van artikel 5.1, tweede lid, sub e, van de Wet open overheid wordt geheimhouding op bijlagen 1 t/m 4 gelegd. Deze stukken worden niet openbaar gemaakt.

Samenvatting raad en pers: De eigenaar van een kwekerij heeft een aanvraag ingediend om toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van een foliekas. Het college heeft op 21 juni 2023 besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Tegen dit besluit is door meerdere personen bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over deze bezwaren een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college niet deugdelijk is gemotiveerd en dat het college om deze reden ten onrechte heeft besloten tot de verlening van de mgevingsvergunning. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten de bezwaarschriften gegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062762878

Programma zon op veld

Besluit:

 1. Het ontwerp Programma zon op veld wordt vastgesteld.
 2. De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen t.a.v. het ontwerp Programma zon op veld kenbaar te maken.

Samenvatting raad en pers: In 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 Midden-Holland vastgesteld. Hierin staat hoe de samenwerkende partijen (zoals de gemeente Waddinxveen) hernieuwbare elektriciteit grootschalig willen opwekken. Dat betreft o.a. opwekking via zonnepanelen op daken. Maar ook via zon op veld. Om de opgave voor zon op veld voor elkaar te krijgen is het ‘Programma zon op veld’ opgesteld. Het ontwerp Programma zon op veld stimuleert dus de opwek van (grootschalige) –zonne-energie in de regio Midden- Holland en leidt mogelijke initiatieven in goede banen. Het Programma bestaat uit een kansenkaart, afwegingskader en gebiedsbeschrijvingen. Na vaststelling kunnen initiatiefnemers gebruik maken van het Programma en op basis hiervan plannen ontwikkelen. Het college heeft het ontwerp Programma vastgesteld. En vraagt nu de raad om eventuele wensen en bedenkingen tegen dat ontwerp te uiten. Vervolgens wordt het ontwerp Programma waar nodig en mogelijk aangepast en stelt het college het definitieve Programma zon op veld vast.

Zaaknummer: 062772628

Adviesrecht gemeenteraad bij omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

Besluit:

De raad wordt voorgesteld om het volgende te besluiten:

 1. Advies van de raad (in de zin van artikel 16.15a, sub b, van de Omgevingswet) is vereist bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet in overeenstemming is met de Omgevingsvisie of andere door de raad vastgestelde kaders.
 2. Advies van de raad is niet vereist bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor eenuitenplanse omgevingsplanactiviteit in de gevallen die zijn genoemd in bijlage 1.
 3. Advies van de raad in gevallen die zijn genoemd in bijlage 1 is alsnog vereist als het naarhet oordeel van het college een politiek en/of maatschappelijk gevoelig initiatief betreft.
 4. Participatie is verplicht (in de zin van artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet) in gevallen waarbij advies van de raad is vereist.
 5. Een jaar na vaststelling van dit besluit vindt een evaluatie plaats van dit besluit.

Samenvatting raad en pers: De Omgevingswet geeft de gemeenteraad het recht om het college bindend te adviseren bij aanvragen om omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan. De gemeenteraad heeft daarbij ook de mogelijkheid om gevallen aan te wijzen waarbij de aanvrager verplicht is om belanghebbenden bij het plan te betrekken (participatie). De raad kan zelf bepalen of, en voor welke gevallen hij van het adviesrecht gebruik wil maken en in welke gevallen participatie verplicht is. Het college heeft besloten om een voorstel hiervoor ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Zaaknummer: 062762791

Zienswijze tegen concept raadsbesluit Wvg Zuidplaspolder

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de wijze waarop de Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 4) is verwerkt in het concept raadsvoorstel en raadsbesluit ten behoeve van vestiging van een voorkeursrecht in het gebied ‘Zuidplaspolder’ op grond van artikel4 van de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten).

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de wijze waarop de Nota van verantwoording zienswijzen is verwerkt in de stukken voor de besluitvorming van de raad over de bestendiging van het voorkeursrecht.

Zaaknummer: 062774995

Ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 15

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Abraham Kroesweg 15 (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg15-0301) en het ontwerp wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
 3. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Abraham Kroesweg 15’ wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Na de verkoop van het tuinbouwbedrijf aan de Abraham Kroesweg 15 heeft de hier bijhorende bedrijfswoning geen binding meer met het bedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten naar ‘plattelandswoning’. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is hiervoor een mogelijkheid geboden.

Zaaknummer: 062745579

Vaststellen Nota VTH voor BWT en Milieu

Besluit:

 1. De Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ODMH 2023-2026 wordt vastgesteld per 1 januari 2024.
 2. De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van de vaststelling van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ODMH 2023-2026.

Samenvatting raad en pers: De Omgevingswet vervangt een groot aantal wetten over de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de Wet milieubeheer, de Wabo en de Woningwet. Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 van start. Voor de uitvoering van de taken van de Omgevingsdienst Midden-Holland gelden nu twee beleidsnota’s, namelijk de regionale Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022 en het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022 van Waddinxveen. Deze nota’s gaan uit van de bestaande wetgeving en moeten daarom aangepast worden zodat ze passen bij de nieuwe wetgeving. Er is een nieuwe nota opgesteld waarin de BWT-taken en de milieutaken zijn verwerkt: de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ODMH 2023-2026. Deze nieuwe VTH-nota gaat verder met dezelfde punten die staan in de nota’s die nu gelden, maar dan met de nieuwe wettelijke regels die gelden vanaf 2024. Het college heeft besloten om de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ODMH 2023-2026 vast te stellen.

Zaaknummer: 062744332

Beleidsvisie Sociaal Domein 2024

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de Beleidsvisie Sociaal Domein 2024 – 2028.
 2. Er wordt akkoord gegaan met de reactie op het advies van de Participatie Advies Raad (PAR) en deze reactie wordt naar de PAR verstuurd.
 3. De Beleidsvisie Sociaal Domein 2024 – 2028 wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd
 4. De raad wordt geïnformeerd over het participatietraject door toezending van het advies van de PAR, de reactie van het college hierop en de informatie op basis van gesprekken met inwoners.

Samenvatting raad en pers: Het huidige beleidskader Sociaal Domein geldt tot en met 2023. Dit jaar is daarom gestart met het opstellen van een nieuwe visie. In deze visie wordt aangegeven wat we willen en moeten realiseren in de periode 2024 -2028. De PAR heeft twee adviespunten gegeven op de conceptvisie Sociaal Domein. Het college heeft op basis van dit advies en een consult bij enkele inwoners besloten om de conceptvisie Sociaal Domein 2024.

Zaaknummer: 062764886

Vaststelling beleidsregel voorafgaand bodemonderzoek

Besluit:

 1. De beleidsregel voorafgaand bodemonderzoek bij bouwactiviteiten onder de Omgevingswet wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft invloed op de regels bij het bouwen. De Omgevingswet kan op het gebied van bodemonderzoek bij bouwactiviteiten op meerdere manieren worden uitgelegd. Voor een duidelijke uitleg van de regels heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland een beleidsregel opgesteld voor het doen van bodemonderzoek bij bouwen. Hierbij is uitgegaan van de bestaande Notabodemkwaliteit bij bouwen uit 2013. Het beleid blijft dus hetzelfde als in de afgelopen jaren. Met deze beleidsregel proberen we te voorkomen dat iemand onnodig bodemonderzoek uitvoert vanwege onduidelijkheden in de wetgeving. Het college heeft besloten de beleidsregel vast te stellen.

Zaaknummer: 062766556

Vaststellen aangepaste gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland

Besluit:

 1. De gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o. (hierna: GR) wordt gewijzigd, onder voorbehoud van het door de gemeenteraad nog te nemen besluit waarbij zij toestemming verleent deze gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
 2. De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen aan het college om de GR te wijzigen.
 3. De raad wordt gevraagd de GR te wijzigen.

Samenvatting raad en pers: Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal van de wijzigingen in de wet is nu verwerkt in de gemeenschappelijke regeling. De belangrijkste wijzigingen die zijn verwerkt gaan onder andere over burgerparticipatie, afspraken over evaluatie en afspraken over voorwaarden voor uittreding van een deelnemer. Het college heeft besloten om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen en ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Zaaknummer: 062773048

Wijziging GR Hecht

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de beoogde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht.

Samenvatting raad en pers: Hecht heeft de colleges van de 18 deelnemende gemeenten een gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling Hecht aangeboden. Zij verzoekt het college, conform artikel1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in te stemmen met deze gewijzigde versie, nadat daarvoor toestemming is verkregen van de gemeenteraad.