Besluitenlijst B&W openbaar 4 juni 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (Directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 28 mei 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627144106

Vaststellen van de Kaderbrief 2025-2028

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad middels bijgaande Kaderbrief 2025-2028 te informeren over hoe, met welk doel en vanuit welke uitgangspunten het college de komende periode tot de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de aankomende begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zal komen;
 2. De raad te verzoeken de Kaderbrief 2025-2028 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Ieder jaar stelt de gemeente een kaderbrief op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om een programmabegroting te maken. De financiële verordening van de Gemeente Waddinxveen schrijft op basis van artikel 4 voor dat het college voor 15 juni van het lopende begrotingsjaar aan de raad een brief aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming toestuurt. De raad stelt deze brief voor 15 juli vast. Met dit voorstel geeft het college gevolg aan deze bepaling en vraagt zij de raad de kaders voor de Programmabegroting 2025-2028 die in deze Kaderbrief 2025-2028 zijn uitgewerkt, vast te stellen.

Zaaknummer: 0627137519

Het vaststellen van een definitieve locatie voor de duurzame opvang van vluchtelingen in Waddinxveen op basis van de uitkomsten uit het stappenplan en wegingskader

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen perceel C 2003 (Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg, ontsluiting via de IJsermanweg) aan te wijzen als definitieve locatie voor de opvang van 195 vluchtelingen in Waddinxveen.
 2. De raad voor te stellen perceel C 2003 (Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg, ontsluiting via de IJsermanweg) aan te wijzen als definitieve locatie voor 30 plaatsen in flexwoningen voor inwoners die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting.
 3. De raad voor te stellen de organisatiekosten die gepaard gaan met dit project te dekken vanuit de reserve vluchtelingen.

Samenvatting raad en pers:

In Waddinxveen komt een locatie voor de duurzame opvang van vluchtelingen voor een periode van 5 jaar. Dit is in 2023 door de gemeenteraad besloten. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat, naast 195 plaatsen voor vluchtelingen, ook woonruimte op deze locatie komt voor inwoners van Waddinxveen die met spoed op zoek zijn naar een woning (‘spoedzoekers’). Dit gaat om 30 plaatsen.

In de zomer van 2023 konden inwoners, ondernemers en de gemeente locaties aandragen voor een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. Tijdens deze eerste participatieronde zijn meer dan 100 locaties aangedragen. Op 13 december 2023 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen het stappenplan en wegingskader voor de locatiekeuze voor duurzame opvang vluchtelingen vastgesteld. Dit stappenplan bestaat uit 4 stappen; beoordeling of er voor een locatie geen vergaande plannen voor ontwikkeling zijn binnen 5 jaar, een eerste beoordeling van het COA en de Provincie Zuid-Holland of de locatie niet eerder in beeld is geweest en afgevallen, het wegingskader met objectieve criteria en tot slot een expertbeoordeling.

De aangedragen locaties zijn volgens het stappenplan en het wegingskader beoordeeld en gescoord. De top 4 is door de raad in januari 2024 vastgesteld. De raad heeft in dezelfde raadsvergadering besloten dat inwoners en ondernemers tot 1 mei 2024 opnieuw locaties konden aandragen. Tijdens deze tweede participatieronde hebben inwoners nog 68 extra locaties aangedragen. Ook deze locaties zijn volgens het stappenplan (stappen 1 tot en met 3) beoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat 1 ‘nieuwe’ locatie is toegevoegd aan de top 4 lijst van de locaties. In totaal zijn 5 locaties door experts beoordeeld.

De uitkomst uit het wegingskader, de beoordeling door de experts en de overwegingen van (een vertegenwoordiging van) inwoners en eigenaren hebben uiteindelijk gezamenlijk bepaald welke locatie het meest geschikt is. Het college stelt aan de raad voor om locatie ‘Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg, ontsluiting via de IJsermanweg’ (perceel C 2003) aan te wijzen als de definitieve locatie voor duurzame opvang
vluchtelingen in Waddinxveen. Deze locatie wordt als meest geschikt beoordeeld.

Zaaknummer: 0627137519

Beantwoording art. 32 vragen VVD over de ontwikkelingen asielopvang n.a.v. landelijk akkoord

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over de ontwikkelingen asielopvang n.a.v. landelijk akkoord worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 19 mei 2024 heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad. In dit collegevoorstel worden deze vragen beantwoord.

Zaaknummer: 62795853

MKB-deal ‘Circulaire MKB Maakindustrie Metaal’

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De MKB-deal Circulaire MKB Maakindustrie Metaal als dealpartner te ondertekenen.
 2. Wethouder Kerssies mandaat te verlenen de MKB-deal te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: Provincie Zuid-Holland kan MKB-deals met regio’s in de provincie sluiten en subsidie beschikbaar stellen voor plannen die het MKB toekomstbestendig maken. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Waddinxveen willen in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie (KMU) en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) een MKB-deal met de provincie sluiten rondom het thema ‘circulaire maakindustrie’. De MKB-deal moet er voor zorgen dat de bedrijven in de maakindustrie in onze regio kennis, inspiratie en netwerken op doen en de komende jaren stappen gaan zetten op het gebied van circulariteit. Met dit collegebesluit kan de gemeente Waddinxveen de MKB-deal ondertekenen.

Zaaknummer: 0627148199

Bezwaar tegen het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Walsmolen 2

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 8 juni 2023 (gepubliceerd op 14 juni2023) in stand te laten onder aanvulling van de heroverweging van het bestreden besluit.
 3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 4. Bijlagen 1 t/m 3 niet openbaar te maken op grond van art. 5.1, tweede lid, sub e van de Wet open overheid.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 8 juni 2023 besloten een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie ter hoogte van Walsmolen 2 aan te wijzen. Dit besluit is op 14 juni 2023 gepubliceerd in het Gemeenteblad. Tegen dit besluit is door een inwoner bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin wordt door de commissie geadviseerd om een volledig nieuwe belangenafweging te maken. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en heeft een nieuwe belangenafweging gemaakt. Naar aanleiding van deze nieuwe belangenafweging heeft het college besloten dat het besluit niet onrechtmatig en niet onredelijk is. Het college heeft besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.