Besluitenlijst B&W openbaar 4 juli 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van 27 juni 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062714782

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Besluit:

 1. De Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Op 4 juli heeft het college de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat de selectie van maatregelen die binnen projecten
worden gefinancierd met behulp van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. De Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie is om verantwoording te kunnen afleggen aan het Rijk. Daarnaast is het hebben van een uitvoeringsagenda een voorwaarden van de impulsregeling.

Zaaknummer: 062728487

Vaststellen uitwerkingsplan Triangel Parkhoeve I2

Besluit:

 1. Het uitwerkingsplan Parkhoeve I2 (NL.IMRO.0627.UPParkhoeve-0401) wordt gewijzigd vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: In de nieuwe wijk Park Traingel wordt verder gebouwd. Nu wordt in het westelijke deel van Triangel de nieuwe woonwijk Parkhoeve ontwikkeld. In dit deelgebied komen maximaal 95 woningen. Voor de nieuwe woonwijk Parkhoeve is een uitwerkingsplan opgesteld. Het college van B&W heeft op 4 juli 2023 besloten het uitwerkingsplan Parkhoeve I2 vast te stellen. Met dit uitwerkingsplan wordt de bouw van maximaal 95 woningen in Park Triangel mogelijk gemaakt. Het uitwerkingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, inclusief besluit hogere waarden, dit is de beroepstermijn.

Zaaknummer: 062710155

Subsidieplafonds 2024

Besluit:

 1. De subsidieplafonds voor 2024 worden vastgesteld onder voorbehoud dat de gemeenteraad de Programmabegroting 2024-2027 goedkeurt.
 2. De loon- en loongerelateerde kosten worden geïndexeerd bij het vaststellen van de Programmabegroting.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen verleent ieder jaar subsidies aan maatschappelijke organisaties. Met deze subsidies dragen de maatschappelijke organisaties bij aan de doelen die de gemeente heeft. In 2023 zijn er vier subsidieregelingen van kracht (de
subsidieregelingen Cultuur, Maatschappelijke ondersteuning, Preventieteam en Jubilea). Het college heeft vastgesteld hoeveel geld zij voor 2024 beschikbaar wil stellen voor de eerste drie
subsidieregelingen. Deze bedragen zijn vastgesteld onder voorbehoud dat de gemeenteraad in de begroting voor 2024 voldoende geld beschikbaar stelt. De Subsidieregeling Jubilea heeft een vast subsidieplafond van € 1.500 per jaar. Subsidieaanvragen voor 2024 moeten bij de gemeente zijn ingediend voor 1 augustus 2023 via de website van de gemeente. Aanvragers krijgen bericht over hun subsidie nadat de Programmabegroting door de gemeenteraad is vastgesteld in november 2023.

Zaaknummer: 062728550

Ontwerp bestemmingsplan Plasweg 134 en 136

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Plasweg 134 en 136 (NL.IMRO.0627.BPplasweg136-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Plasweg 134 en 136 wordt ter kennisname aangeboden aan de Gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062718737

Aannemingsovereenkomst Gouwehal

Besluit:

 1. De aannemingsovereenkomst met aannemersbedrijf Den Dubbelden voor de bouw van de Gouwehal aan de Sniepweg 13G wordt ondertekend.
 2. De opdrachtsom wordt herijkt wat leidt tot een verhoging van het totaalkrediet van € 233.370,- inclusief btw. De verhoging en de structurele lasten van € 12.000 die hieruit vanaf 2025 voortvloeien worden meegenomen in de 1e burap 2023.
 3. De Gemeenteraad wordt via bijgaand memo geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van de Gouwehal.

Samenvatting raad en pers: De gemeente wil de nieuwe Gouwehal laten bouwen op sportpark De Sniep. Op 14 juli 2022 heeft het college daarvoor gunning verleend aan aannemersbedrijf Den Dubbelden. Dat was wel onder voorbehoud van het krijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning is verleend op 1 februari 2023. Hierdoor kan nu worden overgegaan tot het aangaan en ondertekenen van de aannemingsovereenkomst met Den Dubbelden. Het inschrijfbedrag is daarbij verhoogd op basis van de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991. Volgens de huidige planning wordt voor 1 oktober 2023 gestart met de bouw van de nieuwe Gouwehal.

Zaaknummer: 062727337

Bestemmingsplan Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134’ (NL.IMRO.0627.BPndeinde74122a134-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 2. Er wordt ingestemd met het ontwerp addendum op de Welstandsnota voor het plangebied Noordeinde 134 en het ontwerp addendum wordt ter inzage gelegd;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134’ wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad;
 4. Er wordt ingestemd met de anterieure overeenkomsten en deze worden ondertekend.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de anterieure overeenkomst. Daarbij is besloten om het ontwerp addendum op de Welstandsnota en het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134’ voor zes weken ter inzage te leggen. Met dit bestemmingsplan worden 3 percelen die in eigendom van de provincie Zuid-Holland zijn gereed gemaakt voor verkoop. Op de percelen worden verouderde opstallen gesloopt en wordt de sierteeltbestemming verwijderd. Er wordt voldoende gesloopt om 5 woningen te bouwen aan het Noordeinde 134.

Zaaknummer: 062728125

Definitief aanwijzen ondergrondse container Rietvoorn

Besluit:

 1. De nota “zienswijzen Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn” wordt vastgesteld;
 2. De locatie van de ondergrondse restafvalcontainer op de Rietvoorn wordt definitief aangewezen.

Samenvatting raad en pers: Belanghebbenden hebben 6 weken de gelegenheid gekregen zienswijzen in te dienen op het voornemen om de locatie van de ondergrondse restafval container aan de Rietvoorn aan te wijzen. De ondergrondse container is geplaatst op basis van het DOIP en het toepassen van de LIOR. De ontvangen zienswijzen zijn beschreven in de nota “zienswijzen Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn”. De zienswijzen zijn getoetst aan de LIOR. Op basis van deze toetsing is er geen aanleiding tot het verplaatsen van de ondergrondse container. Op basis van de nota heeft het College besloten de locatie van de ondergrondse container aan de Rietvoorn definitief aan te wijzen. Belanghebbenden worden per brief geïnformeerd en hebben 6 weken de gelegenheid een bezwaarschrift in te dienen bij het College.

Zaaknummer: 062726641

Energiekosten verenigingen

Besluit:

 1. Er wordt een eenmalige energietoeslag van € 658,00 aan Kinderboerderij Dierendal toegekend voor de periode oktober 2022-december 2022 en aan SC Antilope een bedrag van € 2.700,00 voor de periode oktober 2022-juni 2023.
 2. Er wordt eenmalig een energiebedrag van € 1.200,00 toegekend aan Kinderboerderij Dierendal over de periode van augustus 2020 tot en met september 2022.
 3. De eenmalige toekenningen energietoeslagen voor Kinderboerderij Dierendal en SC Antilope worden meegenomen in de 1e Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft uitvoering gegeven aan de motie van de raad om verenigingen, die in acute problemen zijn gekomen door de flink gestegen gas- en
energieprijzen, te helpen. Enkele organisaties hopen in aanmerking te komen voor TEK-regeling vanuit het rijk. Voor nu ontvangen Kinderboerderij Dierendal en SC Antilope een bijdrage in de flink gestegen kosten over 2022/2023.

Zaaknummer: 062726500

Actuele ontwikkelingen Jeugdbescherming

Besluit:

 1. Instemmen met de bijgevoegde memo over de actuele ontwikkelingen in de Jeugdbescherming en deze ter kennisgeving door te zenden naar de raad.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad wordt via een memo op de hoogte gebracht van zowel de landelijke als regionale ontwikkelingen in de jeugdbescherming.

Zaaknummer: 062728845

Controleplan Toezicht

Besluit:

 1. Het vaststellen van het bijgevoegde Algemeen controleplan Jeugdwet regio Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: De gemeenten in regio Midden-Holland hebben een algemeen controleplan voor de Jeugdwet vastgesteld om toezicht te houden op rechtmatige en doelmatige jeugdzorguitgaven.