Besluitenlijst B&W openbaar 31 oktober 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 24 oktober 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062763530

Afdoen motie extra sociale huur

Besluit:

 1. De memo met de resultaten van de motie extra sociale huur wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 december 2022 de motie ‘Extra sociale huur’ aangenomen. We streven in de gemeente Waddinxveen naar een passende woning voor iedereen. Een belangrijke focus hierbij is het streven naar 2/3e betaalbaarheid in de woningvoorraad. Het streven naar 30% sociale huurwoningen is een landelijke en regionale ambitie die wij ook lokaal uitvoeren in de nieuwbouwplannen. In de huidige woningvoorraad is 29% sociale huur, waarvan 27% in het bezit van de woningcorporatie. De haalbaarheid van het realiseren van 30% sociale huurwoningen in de woningvoorraad is ingewikkeld door meerdere redenen. Het is niet alleen een financieel vraagstuk. Vanwege het belang van meerdere onderwerpen is er geen kant en klare oplossing. Wel kunnen extra maatregelen het streven helpen om te groeien naar 2/3e betaalbaarheid in de gehele woning voorraad.

Zaaknummer: 062762878

Programma zon op veld

Besluit:

 1. Er wordt kennisgenomen van het Programma zon op veld met daarin het afwegingskader, de kansenkaart en de gebiedsbeschrijvingen.
 2. Wethouder Leferink wordt gemandateerd om namens het college een reactie op het Programma zon op veld te geven aan de programmaorganisatie RES.

Samenvatting raad en pers: De regio Midden Holland heeft het Programma zon op veld met daarin het afwegingskader, de kansenkaart en de gebiedsbeschrijvingen opgesteld. Elk college in de regio Midden Holland, waaronder het college van Waddinxveen, heeft de mogelijkheid een reactie te geven. Deze reacties worden in de regio (indien mogelijk) verwerkt waarna de colleges dit programma en bijbehorende stukken in een ‘wensen en bedenkingen procedure’ aan de gemeenteraden aan kunnen bieden.

Zaaknummer: 062759984

Allonge ontwikkeling Stationsstraat 5 (voormalig postsorteercentrum)

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het sluiten van een allonge op de anterieure overeenkomst ten aanzien van de ontwikkeling van Stationsstraat 5 (voormalig postsorteercentrumlocatie).
 2. De wethouder, mevrouw F. Vleij, wordt volmacht gegeven om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
 3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 lid c wordt er geheimhouding op bijlage 2 ‘Campagne verkoop.”

Samenvatting raad en pers: Aan de Stationsstraat 5 wordt een appartementencomplexgebouwd. In dit complex komt een mix in senioren koopappartementen en jongeren(huur)appartementen. Door de ontwikkelaar is aangetoond dat er te weinig animo is bij 60-plussers. Daarom is besloten door het tekenen van een officiële bijlage, een z.g. allonge, de leeftijdsgrens van 60+ voor de koopappartementen te verruimen.

Zaaknummer: 062760456

Ontwerpbestemmingsplan Passage

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer-beoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Passage (NL.IMRO.0627.bpDePassage2023-0301)word t ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Er wordt ingestemd met het ontwerp addendum op de Welstandsnota voor het plangebied Passage en het ontwerp addendum wordt ter inzage gelegd.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Passage wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.
 5. Er wordt ingestemd met een blauwe zone in het noordoostelijk deel van het Passagebied.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Passage. Dit plan maakt de bouw van 158 woningen en ongeveer 1000m2 aan maatschappelijke en commerciële dienstverlening in de plint planologisch mogelijk. Er worden verschillende typen woningen gebouwd in verschillende prijsklassen. Het parkeren vindt onder de gebouwen plaats of aan de achterzijde. De Passage blijft hierdoor autoluw. De parkeerstroken en -garage worden ontsloten via de Stationsstraat en de Prinses Beatrixlaan. Daarnaast blijven er een aantal parkeerplaatsen voor de bezoekers van bestaande functies in de Passage. Deze parkeerplaatsen zijn via de Juliana van Stolberglaan bereikbaar. Er is ook een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan opgesteld om de kwaliteit van de gebouwen en buitenruimte te garanderen. Het plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan een ieder zienswijzen indienen. Op 21 november wordt van 19:00 tot 20:30 een inloopavond in het gemeentehuis georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden waarbij het ontwerpbestemmingsplan nader wordt toegelicht. Aanmelden kan via info@sleutelkwartier.nl.

Zaaknummer: 062764827

Jaarprogramma 2024 – regionaal sociaal domein Midden-Holland

Besluit:

 1. Het vaststellen van het Jaarprogramma 2024 regionale taken sociaal domein Midden Holland.
 2. Het – indien noodzakelijk – her prioriteren van taken uit het Jaarprogramma 2024 door het BOSD.
 3. Het vaststellen van de begroting 2024.
 4. Het verzoeken van Gouda om vóór 1-1-2024 een voorstel te agenderen in het BOSD voor wat de RWO krijgt voor de door gemeenten te betalen overheadbijdrage van 35%.
 5. Het instemmen met het verstrekken van het Jaarprogramma 2024 aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.
 6. Het verrekenen van Financiële resultaten in 2023 en 2024 op basis van de per deelpost gebruikte verdeelsleutel in de begroting.
 7. Het kennis nemen van de voortgangsrapportage Sociaal Domein Midden-Holland 2023 en het verstrekken aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

Samenvatting raad en pers: De colleges van de vijf gemeenten hebben het ‘Jaarprogramma 2024; Regionale takensociaal domein Midden-Holland’ vastgesteld. Hiermee is ingestemd met de bijbehorende regionale financiële begroting. Dit jaarprogramma geeft invulling aan de kaders, die de vijf gemeenteraden hebben gegeven met de regiovisie Jeugd en Wmo ‘Samen scherper aan de wind’ en wordt conform de ‘samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo’ ter informatie verstrekt aan de gemeenteraden. Gezien de landelijke ontwikkelingen en de mogelijke wettelijke wijzigingen wordt, indien van toepassing, gezamenlijk in het BOSD ten aanzien van de taken uit het Jaarprogramma 2024 een her prioritering aangebracht. Tevens is ingestemd met het aan de gemeenteraad verstrekken van de ‘Voortgangsrapportage Regionaal sociaal domein Midden-Holland – 2023 (eerste half jaar)’.

Zaaknummer: 062764798

Conceptnotitie Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028

Besluit:

 1. De conceptnotitie Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 vast te stellen.
 2. De conceptnotitie vrij te geven voor inspraak en de inspraaktermijn vast te stellen op 8 weken.
 3. Advies te vragen over de conceptnotitie aan de Participatie Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen en daartoe bijgaande brief te verzenden.
 4. De regiovisie ter kennisgeving te delen met de gemeenteraad middels bijgevoegde memo.
 5. Na verwerking van inspraak de definitieve notitie Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 ter vaststelling in de eerste helft van 2024 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Samenvatting raad en pers: De nieuwe Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden is vastgesteld voor inspraak. De centrale ambitie van deze nieuwe regiovisie is om huiselijk geweld te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te reageren. De doelen in deze visie gaan over het voorkomen van geweld, samenwerking en het vinden van duurzame oplossingen, met specifieke aandacht voorgender gerelateerd geweld, mishandeling van ouderen en complexe scheidingen.

Zaaknummer: 062763352

Aanvraag budget begraafplaats

Besluit:

 1. Een budget van € 40.000,- wordt beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbaar groen en bomen.
 2. Een budget van € 40.000,- wordt beschikbaar gesteld voor het ruimen en herinrichten van graven en voor de aanleg van nieuwe grafvelden en urnen.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de uitvoering van verschillende werkzaamheden op de begraafplaats Thijmhof. Op begraafplaats blijken verschillende bomen ziek te zijn, deze bomen worden vervangen en het groen wordt opnieuw ingericht. Om voldoende ruimte te houden op de begraafplaats worden graven geruimd en een nieuw deel van de begraafplaats gereed gemaakt voor gebruik.