Besluitenlijst B&W openbaar 30 mei 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 23 mei 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062715798

Jaarstukken 2022

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met de Jaarstukken 2022:
 2. De Jaarstukken 2022 worden aangeboden aan de raad voor de vaststelling in de raadsvergadering van 5 juli 2023;
 3. De raad wordt voorgesteld:
  • De jaarstukken over 2022, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening met een voordelig rekeningresultaat van € 11.547.375 vast te stellen;
  • De onderuitputting op duurzaamheid voor een bedrag van € 77.271 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Klimaatakkoord;
  • Het saldo van het project Koplopergemeente cliëntondersteuning voor een bedrag van € 6.125 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Koplopergemeente cliëntondersteuning;
  • Het saldo van de uitvoeringslasten TOZO voor een bedrag van € 16.751 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Uitvoeringslasten TOZO;
  • De hogere winstuitkering van het Gouwepark voor een bedrag van € 167.918 toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie;
  • Het terugstorten van een bedrag van € 265.956 in de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst in verband met de sloop van de panden Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 in 2023;
  • Het nadeel van de uitbetaling van de energietoeslag voor een bedrag van € 450.000 te onttrekken en het voorschot 2023 ontvangen in de decembercirculaire van € 532.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve energietoeslag;
  • De bestemmingsreserve corona voor een bedrag van € 470.546 over te hevelen naar de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst en de bestemmingsreserve corona op te heffen;
  • Een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve nieuw zwembad;
  • Een bedrag van € 1.500.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen afschrijvingsreserve maatschappelijke voorzieningen;
  • Het resterende voordelige rekeningresultaat 2022 van € 8.431.354 toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (dit is inclusief het volledig terugvloeien aan de raad voorgesteldevoorfinanciering vanuit de ABAD op 31 mei 2023 voor
   uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Park Triangel);
  • De onderhanden restantkredieten groot onderhoud en investeringen zoals opgenomen in de Paragraaf 3 –Onderhoud kapitaalgoederen en de Bijlage– Overzicht (restant) investeringskredieten over te hevelen naar het begrotingsjaar 2023.
  • Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet wordt geheimhouding gelegd op de geheime Bijlage risico’s grondbedrijf en de gemeenteraad wordt voorgesteld deze geheimhouding in acht te nemen.

Samenvatting raad en pers: De werkzaamheden met betrekking tot het samenstellen van de Jaarstukken 2022 zijn afgerond. Het document bestaat uit het Jaarverslag, Jaarrekening en Overige stukken. Het Jaarverslag start met een voorwoord, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2022. In de inleiding staat het voorstel bestemmingsresultaat beschreven. In het Jaarverslag wordt ingegaan op het gerealiseerde beleid en in de Jaarrekening op de financiële verantwoording.

Zaaknummer: 062716853

Kaderbrief 2024 – 2027

Besluit:

 1. De Kaderbrief 2024 – 2027 wordt vastgesteld en ter kennisname aan de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De Kaderbrief 2024 – 2027 is de start van het proces waarin we de Programmabegroting 2024 – 2027 samenstellen. De kaderbrief is een richtinggevend document en geeft inzicht in de keuzes die het college neemt. We stellen de keuzes definitief vast bij de
begroting. De raad ontvangt de kaderbrief ter kennisname. Ze stelt de kaderbrief niet vast, maar is wel in de gelegenheid kaders te stellen die het college mee kan nemen in het verdere begrotingsproces.

Zaaknummer: 062714107

Legalisering ongeregistreerd grondgebruik Papaverveld 1 t/m 23

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met de verkoop van de percelen gemeentegrond grenzend aan de voorzijde van de woningen Papaverveld 1 t/m 23 en deze koopovereenkomsten worden ondertekend.
 2. Ingestemd wordt met, in afwijking van geldend beleid (beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012), een grondprijs van €25,- per m2 k.k.

Samenvatting raad en pers:

Er is gebruik van gemeentegrond vastgesteld grenzend aan de voorzijde van de percelen Papaverveld 1 t/m 23. Deze grond wordt al tientallen jaren gebruikt als privéparkeerplaatsen
heeft de bestemming ‘Verkeer’. De kadastrale eigendomsgrens is niet overeenkomstig de feitelijke situatie. Om deze situatie van ongeregistreerd grondgebruik op te heffen is overeenstemming bereikt met de bewoners over koop van de grondstroken. Daarbij is overeengekomen dat kopers de grond zullen (blijven) gebruiken in overeenstemming met de bestemming en de verplichting hebben om de op de grond al gerealiseerde parkeervoorziening in stand te houden.

Zaaknummer: 06278795

Mandaat- en volmachtenregeling 2023

Besluit:

 1. De Mandaten- en volmachtenregeling 2023 wordt vastgesteld.
 2. De Mandaten- en volmachtenregeling 2019 wordt ingetrokken.
 3. Het Mandaatbesluit ODMH 2024 wordt vastgesteld.
 4. Het Mandaatbesluit Waddinxveen – ODMH 2019, vastgesteld op 10 december2019, wordt ingetrokken.

Samenvatting raad en pers: Door wetswijzigingen, organisatiewijzigingen en wijzigingen van functienamen moet de Mandaten- en volmachtenregeling worden aangepast. De nieuwe
Mandaten- en volmachtenregeling 2023 vervangt de vorige. Door het van kracht worden van de Omgevingswet moet de laatste versie van het mandaat van het college aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) aangepast worden. Het Mandaatbesluit ODMH 2023 treedt in werking op 1 januari 2024, de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

Zaaknummer: 062716577

Jaarlijkse kosten beweegroute QR-fit

Besluit:

 1. Besloten wordt om, vooruitlopend op de behandeling van de 1e Burap in de raad ,jaarlijks € 2.880 beschikbaar te stellen voor de instandhouding van de QR Fit beweegroute.
 2. Besloten wordt jaarlijks € 2.880 (via de 1e Burap) in de meerjarenbegroting op te nemen en toe te voegen aan het budget van beleidsveld Sport.

Samenvatting raad en pers: Vanuit het Lokaal Sportakkoord en Preventieakkoord willen we er in Waddinxveen samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Het project QR Fit laat mensen meer bewegen door een laagdrempelig, functioneel, uniek en flexibel beweegaanbod te creëren in de openbare ruimte. De kosten voor het jaarlijks onderhoud en licentiekosten (€ 2.880) worden in de begroting opgenomen. Om de route nog vóór de zomer te kunnen uitvoeren, heeft het college besloten om vooruitlopend op de besluitvorming van de 1e Burap in de raad (20 sept), jaarlijks € 2.880 beschikbaar te stellen.

Zaaknummer: 062716864

Bestuursopdracht Sleutelkwartier Noord

Besluit:

 1. De bestuursopdracht Sleutelkwartier – Noord wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft bestuursopdracht vastgesteld voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Sleutelkwartier – Noord (het gebied ten noorden van de Kerkweg – Oost, tussen de Nesse, Oranjelaan en Juliana van Stolberghlaan). Het doel van deze visie is een kwaliteits- en belevingsimpuls van het gebied. Hiermee kan sturing worden gegeven aan de ontwikkeling van de diverse deellocaties.

Zaaknummer: 062716893

Principeverzoek Kromme Esse 4b

Besluit:

 1. De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe bedrijfshal met kantoorruimte aan de Kromme Esse 4b.

Samenvatting raad en pers: Op het perceel Kromme Esse 4b in Waddinxveen is een sierteeltbedrijf gevestigd. Dit bedrijf maakt onderdeel uit van Bremmer Boomkwekerijen dat is gevestigd aan de Kromme Esse 6d. Het plangebied ligt in het sier/boomteeltconcentratiegebied. De eigenaar is van plan om een nieuwe bedrijfshal met kantoorruimte te realiseren waar nu nog een verouderde kas en een loods staan, zodat de bedrijfsvoering op deze locatie kan worden verbeterd. Het college heeft op 30 mei 2023 uitgesproken in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief. De ruimtelijke procedure wordt opgestart.

Zaaknummer: 062716235

Jaarlijkse verantwoording kinderopvang gemeente Waddinxveen 2022

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het vaststellen van de Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Waddinxveen 2022.

Samenvatting raad en pers: Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. Het College van B&W legt over de uitvoering van haar taken jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs door de jaarverantwoording kinderopvang Waddinxveen vast te stellen.

Zaaknummer: 062716267

Naar voren halen bedrag BOVO voor herinrichting fietspad Beethovenlaan

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld een bedrag van € 570.000,- uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen te vervroegen naar 2023 in plaats van 2025 voor het maken van een dubbelzijdig fietspad als onderdeel van de noodzakelijke herinrichting van de Beethovenlaan.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt de raad voor een bedrag uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen naar voren te halen voor het maken van een dubbelzijdig fietspad als onderdeel
van de noodzakelijke herinrichting van de Beethovenlaan.

Zaaknummer: 062715688

Voorkeurssecenario nieuwbouw Gouwebad De Sniep

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met voorkeursscenario 1 voor het bouwen van een nieuw zwembad in Waddinxveen op de locatie sportpark De Sniep.
 2. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase (honoraria architect, constructeur, adviseurs) zoals verder toegelicht in Geheime bijlage 2 voor de noodzakelijke voorbereidingen om te komen tot en met de aanbestedingsfase voor het bouwen van een nieuw zwembad.
 3. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet openoverheid (Woo) wordt er geheimhouding op bijlage 1 en 2 gelegd tot en met de realisering.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft onderzoek laten doen naar 2 nieuwbouwscenario’s voor Gouwebad de Sniep voor de periode na 2030. In het onderzoek staan 3 vragen centraal:

 1. Hoe zien scenario’s 1 en 2 eruit na verdere uitwerking van locatie, personeel, kosten en financiering?
 2. Wat voor zwembad moet het zijn?
 3. Wat is de voorkeurslocatie waarop het zwembad moet komen?

Het onderzoek is een uitwerking en actualisatie van het eerdere onderzoeksrapport ‘Toekomst Gouwebad de Sniep’ van 7 oktober 2021. Op basis van het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Tien organisatieadvies, stelt het college een nieuw zwembad
voor met een wedstrijdbad, doelgroepenbad, peuterbadje, waterglijbaan en een openlucht spraypark (scenario 1). Een nieuw zwembad gaat meer geld kosten dan nu het geval is. De gemeenteraad neemt op 21 juni 2023 een besluit over het gewenste nieuwbouwscenario voor Gouwebad De Sniep.

Zaaknummer: 062715775

Aanvraag investeringskrediet kunstgrasvelden korfbalvereniging Korbis

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het krediet voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden bij korfbalvereniging Korbis en de verwerking daarvan in de Programmabegroting 2023-2026 zoals verder toegelicht in de Geheime bijlage 6.
 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen om de jaarlijkse onderhoudskosten van de nieuwe kunstgrasvelden van € 18.000 te verwerken in de Programmabegroting 2023-2026.
 3. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open Overheid(Woo) wordt er geheimhouding gelegd op bijlage 6’Krediet aanleg korfbalvelden’ tot en met de realisering.

Samenvatting raad en pers: De gemeente streeft ernaar om Waddinxveen een dorp te laten zijn, waar de Waddinxveense inwoner zich thuis voelt. Onderdeel van dat streven is dat de voorzieningen meegroeien met de groei van Waddinxveen. Op 6 oktober 2022 ontving de wethouder Sport uit handen van de voorzitter van de Waddinxveense korfbalvereniging Korbis (Korbis) het Beleidsplan 2021-2025 van Korbis. Korbis groeit enorm en wil uitbreiden op de huidige locatie. Nu er meer duidelijkheid is over de verschuivingen op sportpark De Sniep en de gemeente verantwoordelijk is voor het aanleggen van sportvelden is besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor 4 nieuwe korfbalvelden, zodat de nieuwe velden er tijdig liggen voor het nieuwe sportseizoen 2024/2025. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de jaarlijkse onderhoudskosten van de nieuwe kunstgrasvelden mee te nemen in de Programmabegroting 2023-2026.

Zaaknummer: 062715629

Tennishal De Sniep

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het nieuwe inrichtingsplan voor de tennishal.
 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het krediet voor realisatie en voorgestelde dekking van hierboven genoemd beslispunt 1 en de verwerking daarvan in de Programmabegroting 2023 – 2026 zoals verder toegelicht in Geheime bijlage 3.
 3. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen om de jaarlijkse exploitatielasten voor een bedrag van € 93.240 vanaf 2024 te verwerken in de Programmabegroting 2023 – 2024.
 4. De gemeenteraad wordt voorgesteld als gevolg van een wijziging van het gebruik van de tennishal om de tarieven voor de Tennishal met ingang van 1 september2023 te wijzigen.
 5. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open Overheid (Woo)wordt er geheimhouding op bijlage 3 ‘Overzicht investeringen tennishal’ gelegd toten met de realisering.
 6. Vooruitlopend op goedkeuring van de gemeenteraad geeft het college van B&W toestemming aan de ambtelijke organisatie om alvast voorbereidingen te treffen voor het inrichten van de tennishal.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de tennishal te verbouwen tot 3 gymzalen. In het laatste halfjaar zorgden diverse bouw ontwikkelingen er voor dat er opnieuw is gekeken naar de gebruiksmogelijkheden van de tennishal. Om deze hal nu in te richten met 3 gymzalen ondervinden de bouwontwikkelingen geen stagnatie. We gaan de tennishal tot 2030 gebruiken ter vervanging van de gymzaal aan de Johannes Postlaan en de 2 gymzalen van het Coenecoop College. De 3 zalen zetten we in om te verhuren aan het bewegingsonderwijs en sportorganisaties.

Zaaknummer: 062716953

Principeverzoek Tweede Bloksweg 44

Besluit:

 1. De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor 4 woningen aan de Tweede Bloksweg 44.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei 2023 besloten in principemedewerking te verlenen aan het initiatief voor de Tweede Bloksweg 44. De initiatiefnemers hebben de wens om de verouderde boerderijwoning te slopen. Het perceel wordt daarna opgedeeld in 4 kavels waar in totaal 4 woningen kunnen worden gebouwd. Tussen de woningen in komt een ‘brink’ een stuk groen wat de toekomstige bewoners samen kunnen onderhouden.

Zaaknummer: 06278575

Intern Beheersplan 2023

 1. Het Intern Beheersplan 2023 gemeente Waddinxveen wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W is, volgens artikel 212, 213 en 213a van Gemeentewet, verplicht om jaarlijks zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheers handelingen. Om dat te realiseren, hebben we het Intern Beheersplan opgesteld met als bijlage de Werkprogramma’s VIC. Het Intern Beheersplan is gericht op de significante bedrijfsprocessen en vormt de basis voor de Verbijzonderde Interne Controle in het kader van de getrouwheid en rechtmatigheid van de Jaarrekening 2023. Het College van B&W heeft het Intern Beheersplan vastgesteld.

Zaaknummer: 062716924

m.e.r.-beoordelingsbesluit Tweede Bloksweg 54b – Wagro

Besluit:

 1. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en gepubliceerd.

Samenvatting raad en pers:

Het college heeft besloten het m.e.r.-beoordelingsbesluit te ondertekenen en te publiceren. De Wagro wenst haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden, te herschikken en geuremitterende
activiteiten onder te brengen in een hal. Uit de beoordeling van de onderzoeken blijkt dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu zijn. Een milieueffectrapportage is niet nodig.

Zaaknummer: 062716956

Principeverzoek Noordeinde 124 en 126

Besluit:

 1. De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor Noordeinde 124 en 126.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei 2023 besloten in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor het Noordeinde 124 en 126. De initiatiefnemer heeft de wens om de verouderde en in slecht staat verkerende twee-ondereen-kap woningen te slopen. De twee woningen worden vervangen door twee vrijstaande woningen. Eén van de twee vrijstaande woningen wordt gebouwd op de plek van de huidige woningen. De andere woning wordt op het nu leegstaande achterliggende perceel gebouwd.