Besluitenlijst B&W Openbaar 3 oktober 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 26 september 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062755846

Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2024-2027

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’ en de opgestelde zienswijze.

Samenvatting raad en pers: Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027opgesteld. Het nieuwe regionaal beleidsplan is deze beleidsplanperiode opgemaakt als een beleidsagenda. In deze beleidsagenda zijn 12 opgaven benoemd. Deze nieuwe opzet geeft focus en helpt bij het maken van keuzes. Hiermee blijft de Veiligheidsregio Hollands Midden wendbaar en kan er snel ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen.

Zaaknummer: 062757214

Kaders GR regionale samenwerking sociaal domein

Besluit:

 1. Het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor het oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor de regionale taken sociaal domein in de regio Midden Holland en hiertoe het BOSD opdracht te geven.
 2. Het hanteren van de volgende kaders bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling:
 • De gemeenschappelijke regeling wordt opgericht met als deelnemers de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
 • De taken die ondergebracht worden in de GR zijn de taken die nu binnen de Regionale Werkorganisatie zijn ondergebracht op basis van de regiovisie ‘Samen scherper aan de wind’ en de samenwerkingsovereenkomst regionaal sociaal domein.
 • De verantwoordelijkheid voor de huidige centrumtaken voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zullen ook overgaan naar de GR. d. Er wordt gekozen voor samenwerking in een regeling met een ‘Openbaar lichaam’.
 • Er wordt binnen de regeling mogelijk gemaakt dat er kan worden samengewerkt met andere gemeenten en aan de voorkant zijn heldere toe- en uittredingsafspraken vastgesteld.

3. Het informeren van de raden over deze opdracht met bijgaande raadsmemo nadat
alle colleges hebben ingestemd.

Samenvatting raad en pers: De vijf gemeenten Midden-Holland hebben de afgelopen jaren stevige stappen gezet op het verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in het sociaal domein. De regionale samenwerking in het sociaal domein is op dit moment juridisch georganiseerd via een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst. De colleges hebben besloten om, mede met oog op toekomstige wetgeving, om de voorbereidingen te treffen om de samenwerking te gaan organiseren via publiekrechtelijke constructie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In dit proces zullen de raden aan de voorkant worden betrokken.

Zaaknummer: 062753019

Programmabegroting 2024 – 2027

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2024 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf – 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen.
 2. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de meerjarenraming 2025 tot en met 2027 in de Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen.
 3. Op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet wordt geheimhouding bekrachtigd voor de Bijlage specificatie risico’s grondbedrijfsfunctie 2024 – 2027.
 4. De algemeen directeur (gemeentesecretaris) wordt gemandateerd voor de in de taakveldenraming opgenomen budgetten, zoals weergegeven in bijlage 7 van de programmabegroting 2024 – 2027, nadat deze door de raad is vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De gemeente stelt jaarlijks voor alle taken en activiteiten een begroting op. De Programmabegroting 2024 – 2027 is hiervan de weerslag, waarbij het
Collegeprogramma 2022 – 2026 “Thuis in Waddinxveen” de beleidsmatige kaders heeft gesteld. Zie verder persbericht.

Zaaknummer: 062757751

Memo robuustheid Omgevingsdienst Midden-Holland

Besluit:

 1. Er wordt voorgesteld de raad met een memo te informeren over de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de gevolgen hiervan voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Samenvatting raad en pers: De raad wordt met een memo geïnformeerd over de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de gevolgen hiervan voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Zaaknummer: 062757227

Mandaat en volmacht RWO

Besluit:

 1. Het verlenen van een mandaat aan de Programmadirecteur Regionale Werkorganisatie en aan het afdelingshoofd Regionale Werkorganisatie tot het aanwijzen van een ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo 2015 en toezicht op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van rechtmatigheid van de Jeugdwet.
 2. Het verlenen van een volmacht aan de wethouder van de gemeente Gouda belast met de portefeuilles Jeugd en Wmo, ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst SociaalDomein regio Midden-Holland 2018-2020, tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen strekkende tot het aangaan van een (financiële) regeling, waartoe kan worden gerekend: het in der minne schikken en (gedeeltelijke) terugbetaling. Een en ander met de macht van substitutie (ondervolmacht).
 3. Het intrekken van het aan het afdelingshoofd RDS van de gemeente Gouda verleende mandaat tot het aanwijzen van een ambtenaar als toezichthouder Wmo en Jeugdwet.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062757678

Subsidieregeling Waddinxveense Isolatiesubsidie

Besluit:

 1. De Subsidieregeling Waddinxveense Isolatiesubsidie wordt vastgesteld.
 2. De operationeel directeur Winst uit je woning: Samen Inkopen B.V. wordt gemandateerd de Subsidieregeling Waddinxveense Isolatiesubsidie uit te voeren.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen heeft de subsidieregeling ‘de Waddinxveense Isolatiesubsidie’ opgesteld. Dit is een subsidie om twee doelgroepen inwoners in Waddinxveen te helpen om hun woning te isoleren. De subsidie is bedoeld voor:

 • Inwoners met een koopwoning (geen appartement) met een energielabel D, E, F of G en een WOZ-waarde van minder dan €372.000,-. Deze groep krijgt tot €1000,- om één isolatiemaatregel uit te voeren.
 • Inwoners met een koopwoning (geen appartement) met een energielabel D, E, F of G die in aanmerking komen voor de energietoeslag of deze al hebben gekregen in 2022. Deze groep krijgt tot €3000,- om een of meerdere isolatiemaatregel(en) uit te voeren. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk inwoners binnen deze groepen financieel te ondersteunen en maximaal te ontzorgen.

Dit doet de gemeente in samenwerking met de organisatie ‘Winst uit je woning’. De gemeente Waddinxveen benadert tijdens een campagne deze doelgroepen actief.