Besluitenlijst B&W openbaar 29 augustus 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 22 augustus 2023

Besluit: Akkoord

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062745156

Detailhandelsmonitoring 2023

Besluit:

 1. Er wordt kennisgenomen van de Detailhandelsmonitoring 2023.
 2. De Detailhandelsmonitoring 2023 wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad van Waddinxveen.

Samenvatting raad en pers: In 2019 is de detailhandelsstructuurvisie voor de gemeente Waddinxveen opgesteld. Dit document heeft tot doel te zorgen voor een optimale winkelstructuur binnen de gemeente. Deze optimale winkelstructuur is vertaald in een heldere, voor de consument begrijpelijke winkelstructuur. Eén sterk en herkenbaar hoofdcentrum (Het Gouweplein) dat als centrum dient voor de gehele gemeente, ondersteund door Zuidplas als wijkcentrum voor Waddinxveen Zuid en de combinatie van het Koningin Wilhelminaplein en Groensvoorde als wijkcentrum voor Waddinxveen Noord. De winkelstrips die buiten deze structuur vallen, moeten volgens de detailhandelsstructuurvisie regelmatig gemonitord worden op leegstand en mutatie. Het gaat dan met name om de Luifelbaan, de Ieplaan en de Dorpstraat. In deze detailhandelsmonitoring (2023) hebben we ervoor gekozen om alle winkelgebieden te monitoren om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Uit het onderzoek bleek dat het aantal verkooppunten vrij stabiel is gebleven. In de periode 2017 –2023 is het aantal verkooppunten in de gemeente met 15 afgenomen. In totaal zijn er 9 minder leegstaande panden in dezelfde periode. Winkelstrips Zuidplas, Groensvoorde en het Koningin Wilhelminaplein deden het heel goed op basis van de cijfers; allen hadden te maken met een stabiel aantal verkooppunten en lage leegstandscijfers. Ook de winkelstrips buiten de winkelstructuur (De Luifelbaan, de Ieplaan en de Dorpstraat) doen het goed. Het Gouweplein verdient wel extra aandacht. Het Gouweplein heeft namelijk te maken met een schommeling in het aantal verkooppunten en relatief hoge leegstandscijfers. Verder hebben we ook signalen vanuit de ondernemer meegenomen in deze monitoring. Ten eerste bleek dat het klantenbestand van bijna alle winkelstrips breder reikt dan Waddinxveen alleen. Verder gaven ondernemers aan zich zorgen te maken over het tekort aan parkeerplaatsen. Ook gevaarlijke verkeerssituaties werden regelmatig benoemd. Als laatst bleek dat de meeste winkelstrips niet als collectief optreden.

Zaaknummer: 062719000

Eerste Bestuursrapportage 2023

Besluit:

 1. De eerste Burap 2023 en de structurele doorwerking in de begroting hiervan vast te stellen.
 2. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in reserves vast te stellen.
 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de 1ste Bestuursrapportage (Burap) over2023 op 20 september 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen. Via deze Burap vertelt het college de raad of de (beleids)doestellingen uit de begroting 2023 volgens de planning verlopen.

Zaaknummer: 062746593

Verdeling projecten openbare ruimte 2023-2

Besluit:

 1. Een voorbereidingsbudget van € 220.000 wordt beschikbaar gesteld voor de projecten Machtelderf-Gijsberterf, fietspad Roosje Voshoeve, Staringlaan.
 2. Een budget van € 185.000 wordt beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het project Dreef-Oude Dreef.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereidingen uitvoering van verschillende projecten in de openbare ruimte. Bij projecten in voorbereiding kijken we onder andere naar de wensen van inwoners, bedrijven en organisaties. Ook voeren we onderzoek uit. De volgende 3 projecten bereiden we voor:

 • Machtelderf-Gijsberterf
 • Fietspad Roosje Voshoeve
 • Staringlaan

Naast deze voorbereidingen is er 1 project waar we werkzaamheden gaan uitvoeren:

 • Dreef-Oude Dreef

Zaaknummer: 062744787

Aankoop (rest)percelen nabij Vredenburghlaan en Beijerincklaan

Besluit:

 1. Er wordt besloten tot het aangaan van de koopovereenkomst (bijlage 1) betreffende de overdracht van en de vestiging van een recht van opstal op de percelen zoals aangegeven op bijlage 2, gelegen aan en nabij de Beijerincklaan en de Vredenburghlaan te Waddinxveen.

Samenvatting raad en pers: In 2015 hebben de gemeente en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over het beheer, onderhoud en de eigendom van de te realiseren
Vredenburglaan. Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de Provincie ZuidHolland om het onderhoud, het beheer en de eigendom van de Beijerincklaan, inclusief parallelweg, tussen hmp 1.4 en 1.8 op basis van artikel 19 van de Wegenwet, over te nemen. Ter uitvoering van voormelde afspraken wordt de juridische eigendom van die percelen voor een symbolisch bedrag van €1,- door de provincie Zuid-Holland aan de gemeente overgedragen, zodat beheer, onderhoud en eigendom allen bij dezelfde partij rusten.

Zaaknummer: 062716331

Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van padelbanen

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het namens bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 20 oktober 2022 wordt in stand gelaten onder aanvulling van de motivering.
 3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage nrs. 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: Bij de Omgevingsdienst Midden-Holland is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend naar aanleiding van de aanleg van padelbanen. Het college heeft op deze melding besloten dat een akoestisch onderzoek door de vereniging uitgevoerd dient te worden. Tegen dit besluit heeft de vereniging een bezwaarschrift ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten dat een akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062743660

Stand van zaken huisvesting statushouders

Besluit:

 1. De memo met de stand van zaken over de huisvesting van statushouders in Waddinxveen wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning in Nederland krijgen, worden ze statushouders. Elk half jaar moeten gemeenten een aantal statushouders
huisvesten. Dit heet een taakstelling. De Rijksoverheid bepaalt per gemeente de taakstelling. De taakstelling hangt af van het aantal inwoners van een gemeente en het verwachte aantal statushouders in Nederland. Met een memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken over de taakstelling van de huisvesting van statushouders in de gemeente Waddinxveen.

Zaaknummer: 062743947

EU- noodverordening hernieuwbare energie

Besluit:

 1. Er wordt voorgesteld om de termijnen op het beslissen op aanvragen, zoals genoemd in artikel 4, derde lid en artikel 7, eerste lid van de EU-noodverordening hernieuwbare energie, niet van toepassing te verklaren op:
 • Rijks-,provinciale en gemeentelijke monumenten op grond van de Erfgoedwet, Wet ruimtelijke ordening, gemeentelijke of provinciale verordeningen;
 • Bouwwerken gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Ingeval van aanleg/bouw op constructies die een ander doel het spoorwegtalud.

Samenvatting raad en pers: Op 30 december 2022 trad de EU- noodverordening hernieuwbare energie in werking. Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening zal de fatale procedure termijn van vier weken niet meer van toepassing zijn op vergunningaanvragen voor zonnepanelen met een maximumvermogen van 50 kW en warmtepompen met een elektrisch vermogen onder 50 MW op:- Rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten op grond van de Erfgoedwet, Wet ruimtelijke ordening, gemeentelijke of provinciale verordeningen;- Bouwwerken gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht;- Ingeval van aanleg/bouw op constructies die een ander doel hebben dan energieproductie zoals dijken en het spoorwegtalud. De verordening geldt tot 18 maanden na publicatie van de verordening. De termijn loopt tot en met 30 juni 2024 en kan na evaluatie van de verordening worden verlengd.

Zaaknummer: 062746465

Indexatie subsidieplafonds 2024

Besluit:

 1. De subsidies voor kalenderjaar 2024 worden met maximaal 4,64% verhoogd ten opzichte van de verleningen voor 2023.
 2. De financiële gevolgen worden verwerkt bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027 en de eerste burap 2024.

Samenvatting raad en pers: Op 4 juli 2023 heeft het college subsidieplafonds vastgesteld voor de subsidieregelingen Cultuur, Maatschappelijke ondersteuning en Preventieteam voor 2024. Hierbij was nog geen rekening gehouden met de stijgende prijzen. Het college heeft nu besloten om deze subsidieplafonds met 4,64% te verhogen. Dit betekent dat de volgende bedragen beschikbaar zijn voor subsidies, als de gemeenteraad in de begroting voor 2024 voldoende geld beschikbaar stelt: Subsidieregeling Cultuur: € 841.893 Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning: € 848.669 Subsidieregeling Preventieteam: € 1.946.160. Zoals eerder is afgesproken met de gemeenteraad wordt kritisch gekeken naar de subsidies die verleend worden, om de verhoging van de kosten te kunnen (blijven)betalen.