Besluitenlijst B&W openbaar 28 november 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 21 november 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062773107

Zienswijze op Investeringsplan Stedin 2024

Besluit:

  1. Het college stemt in met het versturen van de zienswijze op het Investeringsplan Stedin 2024.

Samenvatting raad en pers: Stedin heeft een investeringsplan voor de komende 10 jaar aangeboden. In dit plan worden investeringen voor het elektriciteitsnetwerk beschreven. Dit is van invloed op Waddinxveen. Waddinxveen heeft vragen en opmerkingen over het plan. Die worden per brief naar Stedin verstuurd.

Zaaknummer: 062771353

Ontwerpbestemmingsplan Businesspark Vredenburgh Fase II

Besluit:

  1. Er wordt ingestemd met de vormvrije merbeoordeling en het merbeoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Businesspark Vredenburgh 2e fase (NL.IMRO.0627.BPbpvbf2-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
  3. Er wordt ingestemd met het ontwerpaddendum op de Welstandsnota 2015 voor het plangebied Businesspark Vredenburgh 2e fase en het ontwerpaddendum wordt ter inzage gelegd.
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Businesspark Vredenbugh 2e fase wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Businesspark Vredenburgh 2e fase. Dit plan maakt het voor bedrijven die nu nog op de Noordkade gevestigd zijn mogelijk om hun bedrijf te verplaatsen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in Waddinxveen en de regio. Met dit plan wordt een volgende stap gezet in het stimuleren van de economieën wordt indirect een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave.

zaaknummer: 062770676

Principeverzoek Energieopslagsysteem achter de Tweede Bloksweg 60

Besluit:

  1. Er wordt in principe de bereidheid uitgesproken om mee te werken aan de ruimtelijke procedure die het realiseren van een energieopslagsysteem achter de Tweede Bloksweg 60 mogelijk maakt.

Samenvatting raad en pers: Ten noorden van de A12, tussen de Tweede Bloksweg 60 en het Moerkapellepad, wenst een initiatiefnemer een perceel te gebruiken voor het realiseren van een energieopslagsysteem. In het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming agrarisch. Er is een uitgebreide procedure nodig om dit mogelijk te maken. Er is door het college uitgesproken dat er in principe bereidheid is medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedure die de realisatie van dit energiesysteem mogelijk maakt.

Zaaknummer: 062769770

Memo ten behoeve van de voortgang visietraject maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen

Besluit:

  1. Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van de Memo: ‘voortgang visietraject maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen’ en deze ter kennisgeving naar de raad te sturen.

Samenvatting raad en pers: Het doel van het visietraject en van het uiteindelijk op te stellen visiedocument is om de richting te bepalen waarlangs de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen zich zouden moeten ontwikkelen. Om de juiste richting te kunnen bepalen is het van belang om goed inzicht te hebben in het bestaande voorzieningenniveau en om inzicht te krijgen in het aantal (nieuwe) benodigde voorzieningen op het moment dat Waddinxveen verder doorgroeit naar 40.000 inwoners. Middels de memo die nu voorligt geven we inzicht in de laatste stand van zaken rondom dit visietraject en laten we zien hoe we het visietraject benaderen en hoe de uiteindelijke contouren van de scenario’s voor de verschillende type voorzieningen eruit zullen zien.