Besluitenlijst B&W openbaar 27 februari 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 13 februari 2024

Besluit: Niet van toepassing.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627102548

Voorwaarden bestemmingsreserve betaalbare woningen

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De volgende voorwaarden voor een financiële bijdrage uit de bestemmingsreserve betaalbare woningen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden:
  a. Het verzoek moet betrekking hebben op het realiseren van nieuwe sociale- of midden huurwoningen binnen de gemeente Waddinxveen;
  b. De financiële bijdrage van de gemeente bedraagt maximaal €15.000 per netto toegevoegde sociale huurwoning;
  c. De financiële bijdrage van de gemeente bedraagt maximaal € 7.500 per netto toegevoegde middenhuurwoning;
  d. De sociale huurwoningen, waarvoor een bijdrage wordt verleend, moeten gedurende minimaal 25 jaar als sociale huurwoningen worden geëxploiteerd;
  e. De middenhuurwoningen, waarvoor een bijdrage wordt verleend, moeten gedurende minimaal 15 jaar als middenhuurwoningen worden geëxploiteerd;
  f. De totale grondexploitatie van het bouwplan heeft een tekort en de bijdrage van de gemeente leidt niet tot een positief resultaat op de grondexploitatie. Hiertoe zal de ontwikkelende partij voldoende gegevens moeten overleggen;
  g. Het verzoek moet passen binnen de dan geldende regels voor staatssteun.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad heeft in 2023 een bestemmingsreserve betaalbare woningen ingesteld. Een bestemmingsreserve is een geldbedrag dat onder bepaalde voorwaarden uitgegeven mag worden. Op 27 februari 2024 heeft het college besloten om de voorwaarden waarbinnen partijen een aanvraag kunnen doen voor een financiële bijdrage uit dat bestemde geldbedrag ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om de bouw van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. De raad besluit uiteindelijk per verzoek of de financiële bijdrage wordt uitgekeerd. Het doel is zoveel mogelijk betaalbare woningen te kunnen realiseren vanuit het budget. De raad behandelt het voorstel op 20 maart 2024.

Zaaknummer: 062796772

Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie Waddinxveen 2023-2027

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De geactualiseerde versie van het uitvoeringsprogramma 2023-2027 van de Woonzorgvisie Waddinxveen 2035 vast te stellen.
 2. De geactualiseerde versie van het uitvoeringsprogramma 2023-2027 van de Woonzorgvisie Waddinxveen 2035 ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders is op 27 februari 2024 akkoord gegaan met de geactualiseerde versie van het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie. Het uitvoeringsprogramma beschrijft maatregelen om doelen uit de woonzorgvisie te behalen. De woonzorgvisie is in december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De woonzorgvisie gaat in op de huisvesting van huidige en toekomstige inwoners van Waddinxveen. Het doel is om vraag en aanbod zoveel mogelijk bij elkaar te brengen zodat iedereen die dat wil prettig kan wonen in Waddinxveen. Het gaat hierbij niet alleen om het aantal woningen. Maar ook om de kwaliteit van de woningen: betaalbaar, toegankelijk en duurzaam. En dat in een leefbare omgeving. In de geactualiseerde versie van het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie zijn maatregelen aangevuld. Ook is er een nieuwe planning van de maatregelen toegevoegd en het woningbouwprogramma is geactualiseerd.

Zaaknummer: 062759431

Aanvraag budget uitvoering motie: “voor elk huishouden een boom”

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Een budget van € 139.150 wordt beschikbaar gesteld vanuit onverdeelde kredieten voor de uitvoering van de motie “Voor elk huishouden een boom”.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering voor het planten van extra bomen voor de uitvoering van de motie “Voor elk huishouden een boom”. Met het planten van extra bomen leveren we een bijdrage aan de doelstellingen uit het Groenstructuur en Groenbeleid Waddinxveen en behouden en verbeteren we het groene karakter van Waddinxveen. Bomen zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving.

Zaaknummer: 0627105551

Actualisatie uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het aangepaste uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord 2024 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met het aangepaste uitvoeringsplan voor het Schone Lucht Akkoord 2024. Op 13 januari 2020 heeft Waddinxveen het landelijke Schone Lucht Akkoord ondertekend. Elk jaar moet de gemeente een uitvoeringsplan opsturen naar het Rijk. In dit plan staan maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, landbouw, energie, groen encommunicatie/participatie. Door het uitvoeren van de maatregelen draagt Waddinxveen bij aan een schonere lucht.