Besluitenlijst B&W openbaar 25 april 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 18 april 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062712416

Begroting 2023 Regionaal sociaal domein (RDS)

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met de vereenvoudiging van de verdeelsleutels in de regionale samenwerking sociaal domein met ingang van het jaar 2023, zodat een eenduidiger systematiek ontstaat.
 2. Ingestemd wordt met de indexeringsafspraken voor 2023.
 3. Ingestemd wordt met de begroting 2023 en facturatie voor 2023 conform het in bijlage 3 opgenomen overzicht voor de gemeente Waddinxveen van € 828.820,-,waarbij 50% van de begroting 2023 wordt gefactureerd in het 2e kwartaal 2023 en50% in het 4e kwartaal 2023 eventueel aangevuld met ontwikkelingen en besluiten die tijdens het jaar worden genomen.
 4. Ingestemd wordt met de ondertekening door de verantwoordelijke portefeuillehouder van het als bijlage 4 bijgevoegde addendum bij de Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland 2018 – 2020.
 5. Ingestemd wordt met de ondertekening door de verantwoordelijke portefeuillehouder van het als bijlage 5 bijgevoegde addendum bij de Overeenkomst gemeente Gouda en Midden-Holland gemeenten betreffende de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland.
 6. Ingestemd wordt met de verwerking van de structureel nadelige gevolgen van €4.665,- per jaar vanaf het begrotingsjaar 2023 in de 1e Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de Begroting 2023Regionaal sociaal domein (RDS). In deze begroting zijn de verdeelsleutels voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen over de deelnemende gemeenten vereenvoudigd. Ook zijn de indexaties voor 2023 verwerkt. De bijdrage in deze begroting is voor de gemeente Waddinxveen € 828.820,-. De structureel nadelige gevolgen van €4.665,- per jaar vanaf het begrotingsjaar 2023 worden verwerkt in de 1e Burap 2023. Met ingang van 2024 wordt toegewerkt naar een integrale dienstverleningsovereenkomst voor de robuuste werkorganisatie. Deze gaat de bestaande losse overeenkomsten en afspraken vervangen. Ter overbrugging heeft het college voor 2023 ingestemd met de ondertekening van addenda bij de dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland 2018 – 2020 en de Overeenkomst gemeente Gouda en Midden-Holland gemeenten betreffende de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland.

Zaaknummer: 062712232

Zienswijze op Programmabegroting ODMH 2024 -2027

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de Programmabegroting 2024 – 2027 van de Omgevingsdienst Midden-Holland vast te stellen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor: a. Het streven om de weerstandscapaciteit te verhogen naar 100% van het weerstandsvermogen.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen(GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. De ODMH heeft een brief aan de gemeenteraad verzonden met kenmerk 103291waarin gevraagd wordt om uiterlijk 9 juni een zienswijze in te dienen.

Zaaknummer: 062713444

Samenwerkingsovereenkomst Experttafel

Besluit:

 1. Het formaliseren van het aangepaste artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland.
 2. Het instemmen met het ondertekenen van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: De regionale taken sociaal domein zijn veelomvattend. Een onderdeel daarvan bestaat uit het organiseren van regionale samenwerking bij complexe en weinig voorkomende jeugd-problematiek .Hiertoe is de Experttafel ingericht, waar multidisciplinaire, complexe jeugdcasuïstiek wordt besproken door aanbieders, verwijzer, cliënt/ouders en gemeenten, gericht op het vinden van een passende oplossing. Het college heeft besloten om de samenwerking te formaliseren is een samenwerkingsovereenkomst, die zich specifiek richt op de afspraken gerelateerd aan de Experttafel. Tevens is ingestemd met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Experttafel Regio Midden-Holland.

Zaaknummer: 062713406

ENSIA 2022 informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen

Besluit:

 1. De Collegeverklaring ENSIA 2022 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen wordt vastgesteld, samen met de bijlagen:
  a. Collegeverklaring ENSIA 2022 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen – Bijlage 1DigiD 1000293 SIMform.
  b. Collegeverklaring ENSIA 2022 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen – Bijlage 1DigiD 1002576 Mijnuitkering.\
  c. Collegeverklaring ENSIA 2022 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen – Bijlage 1DigiD 1002025 iBurgerzaken.
  d. Collegeverklaring ENSIA 2022 informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen – Bijlage2 Suwinet.
 2. De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-BAG-BGTBRO-2022-Waddinxveen wordt vastgesteld.
 3. De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-WOZ-2022-Waddinxveen wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) helpt gemeenten in één keer slimverantwoording af te leggen aan gemeenteraad en toezichthouders over informatieveiligheid, gebaseerd op de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De collegeverklaring voor de Digitale persoonsidentificatie (DigiD) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en de rapportages voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Waardering Onroerende zaken (WOZ) zijn verplichte onderdelen van deze verantwoording. Het college heeft besloten de verklaring en rapportages vast te stellen.