Besluitenlijst B&W openbaar 24 oktober 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062762383

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de VVD over de Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 26 september 2023 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de Zuidelijke
Rondweg achter Akkeroord. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaaknummer: 062757468

Zienswijze twee initiatieven 2023 stichting nieuwe basisschool in Waddinxveen

Besluit:

 1. Stichting PCPO De Vier Windstreken te Gouda: chr. kindcentrum Het Kompas. Het college van
  burgemeester en wethouders adviseert de minister om deze school niet voor bekostiging
  per 1 augustus 2025 in aanmerking te brengen.
 2. Stichting Islamitische Scholen Rijnland te Alphen aan den Rijn: IBS Hakiem. Het college van burgemeester en wethouders adviseert de minister om deze school niet voor bekostiging in aanmerking te brengen.
 3. De zienswijze wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 3.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft een “zienswijze” vastgesteld met betrekking tot twee nieuwe initiatieven voor de stichting van een nieuwe basisschool in Waddinxveen. De
gemeente adviseert de minister beide scholen niet voor bekostiging in aanmerking te brengen.

Zaaknummer: 062759668

Evaluatie minimabeleid met advies PAR

Besluit:

 1. Door middel van een memo wordt de raad geïnformeerd over de evaluatie van het minimabeleid en het bijbehorende advies van de PAR.

Samenvatting raad en pers: Het minimabeleid van de gemeente Waddinxveen is geëvalueerd. De PAR heeft een advies uitgebracht over deze evaluatie. Hierover is een memo geschreven. Het college heeft besloten om deze memo en de evaluatie ter kennisneming te verstrekken aan de raad.

Zaaknummer: 062762791

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten gebied ‘Zuidplaspolder’ te Waddinxveen

Besluit:

 1. Er wordt op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een voorlopige aanwijzing voorkeursrecht gevestigd op na te melden percelen in het gebied ‘Zuidplaspolder’ te Waddinxveen. De aan te wijzen gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening d.d. 11 oktober 2023 (bijlage1) en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de percelen waarop de aanwijs betrekking heeft, de grootte en de namen van de eigenaren en de rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van (volledig bijgewerkt t/m) 6 oktober 2023 (bijlage 2);
 2. Er wordt aan de onder 1 bedoelde aangewezen percelen de bestemming ‘natuur enrecreatie’ toegedacht, in aansluiting op de door de raad op 12 oktober 2022 vastgestelde Omgevingsvisie Waddinxveen 2050, welke visie tot de inwerkingtreding van deOmgevingswet kwalificeert als een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 Wet ruimtelijkeordening.
 3. De raad wordt voorgesteld om de onder 1 bedoelde percelen op grond van artikel 4 van de Wvg aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvgvan toepassing zijn conform het bij ditbesluit behorende concept raadsvoorstel en raadsbesluit (bijlage 3);
 4. Er wordt op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wetopen overheid geheimhouding opgelegd op het collegevoorstel met bijlagen en het conceptraadsvoorstel en raadsbesluit totdat het besluit tot het voorlopig aanwijzen van de percelen rechtskracht heeft.
 5. Er wordt ingevolge artikel 4:11, onder a en c van de Awb, geen toepassing gegeven aan artikel 4.8 van de Awb (voorbereidingsprocedure).

Samenvatting raad en pers: Het college heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op percelen in het gebied ‘Zuidplaspolder’ te Waddinxveen.

Zaaknummer: 062764417

Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een waterpartij ten behoeve van watercompensatie

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen en het namens bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 23 december 2022 wordt in stand gelaten;
 3. Het verzoek van bezwaarmaker om een vergoeding van de proceskosten te ontvangen wordt afgewezen;
 4. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen 1t/m3

Samenvatting raad en pers: Het college heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een waterpartij ten behoeve van een watercompensatie op het perceel nabij de Henegouwerweg 117A ontvangen. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft namens het college de aangevraagde omgevingsvergunning verleend met het besluit van 23 december 2022. Tegen dit besluit is namens bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062752085

Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Waddinxveen

Besluit:

 1. De beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Waddinxveen worden vastgesteld.
 2. Het debiteurenbeleid 2013 wordt ingetrokken.
 3. De beleidsregels terugvordering en verhaal wordt voor advies aan de PAR aangeboden.

Samenvatting raad en pers: De huidige beleidsregels terugvordering en verhaal stammen uit 2013. Dit heet het debiteurenbeleid 2013. De afgelopen jaren zijn er wijzigingen geweest in wetgeving en is het beleid aan vernieuwing toe. Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving binnen de Participatiewet is het noodzakelijk de beleidsregels aan te passen. De beleidsregels terugvordering en verhaal Waddinxveen treden in werken en dag nadat deze
gepubliceerd zijn.

Zaaknummer: 062713486

Dienstverleningsovereenkomst Promen inclusief Inburgering

Besluit:

 1. Er wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Prowork BV voor het verzorgen van dienstverlening in het kader van de Participatiewet en de nieuwe wet Inburgering.
 2. Wethouder Leferink wordt gemandateerd voor het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst met Promen.

Samenvatting raad en pers: ProWork is een onder de GR Promen vallende BV. Met ingang van 1 januari 2018 vindt vanuit deze BV de Participatiewet (PW)-dienstverlening aan de deelnemende gemeenten plaats. Dit zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord 2017 van aan de GR Promen deelnemende gemeenten. De samenwerking dient te gebeuren op basis van een overeenkomst welke eind 2022 is afgelopen. Deze overeenkomst dient te worden verlengd. Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de inburgering van statushouders en gezinsmigranten. Inburgeraars kunnen inburgeren via 3 leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de zelfredzaamheidroute. Om de inburgeraars van een passend inburgeringsaanbod te kunnen voorzien, wordt samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen, taalaanbieders en sociale ontwikkelbedrijven die de leerroutes kunnen uitvoeren. Voorde Z-route is Promen, het regionale sociale werkbedrijf, benaderd om de regio gemeenten hierin te faciliteren. De activiteiten die Promen gaat verrichten in het kader van de nieuwe wet Inburgering is ook opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst.

Zaaknummer: 062763126

Beleidsregels energietoeslag 2023

Besluit:

 1. De ‘Beleidsregels eenmalige Energietoeslag 2023’ worden vastgesteld en treden inwerking per 01-11-2023.
 2. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 vervallen per 1 maart 2024.

Samenvatting raad en pers: Door de flink gestegen energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Gemeenten krijgen ook in 2023 de mogelijkheid om inwoners hierin te ondersteunen door het verstrekken van de energietoeslag. Daarom is besloten de Beleidsregels Eenmalige Energietoelage 2023 vast te stellen. De beleidsregels gelden vanaf 01-11-2023 tot 1 maart 2024. Aanvragen van de energietoelage kunnen uiterlijk vanaf 01-12-2023 tot 1 maart 2024 worden ingediend. Inwoners die al een uitkering of minimaregeling van de gemeente ontvangen krijgen de energietoelage automatisch op het bij de gemeente bekende rekeningnummer gestort.

Zaaknummer: 062757999

Beantwoording schr. vr. art. 32 RvO WeWa over digitale kaart woningbouwprojecten

Besluit:

 1. Het Memo ‘Voortgangsrapportage diverse sportprojecten’ wordt voor kennisgeving aangenomen.
 2. Het memo ‘Voortgangsrapportage diverse sportprojecten’ wordt voor kennisgeving aangeboden aan de Raad.

Samenvatting raad en pers: De afgelopen periode heeft de Raad verschillende sportbesluiten genomen. Met de memo wordt de raad op de hoogte gebracht over de laatste sportontwikkelingen.

Zaaknummer: 062764407

Bezwaarschrift tegen de vaststelling van maatwerkvoorschriften bij het activiteitenbesluit
Henegouwernesse 20

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt niet ontvankelijk verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt, gepubliceerd op 25 mei 2023, wordt in stand
  gelaten;
 3. Geheimhouding ex art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen 1 t/m 3.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft een besluit genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen, te weten een ontheffing voor het lozen van brijn op de locatie Henegouwernesse 20 te Waddinxveen. Het besluit is op 25 mei 2023 gepubliceerd in het gemeenteblad. Tegen dit besluit is door een inwoner van de gemeente Waddinxveen bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.