Besluitenlijst B&W openbaar 24 juni 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (Bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester).

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 18 juni 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627137334

Motie ‘Plan Muziektent’

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Als gemeente geen muziekkoepel te realiseren, beheren en onderhouden.
 2. De initiatiefnemers van het plan hierover te informeren.
 3. De raad hierover te informeren met bijgaande raadsmemo en hiermee de motie ‘Plan Muziektent’ als afgedaan beschouwen.
 4. Om geheimhouding op te leggen op bijlage 9 van bijlage 3 (Aanbiedingsbrief en plan realisatie ‘buitenkamer Waddinxveen’ inclusief bijlagen) van dit collegevoorstel te leggen op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 van de Woo.
 5. Om de geheimhouding, op bijlage 9 van bijlage 3, te laten voortduren tot het bevoegde orgaan deze opheft.

Samenvatting raad en pers: De raad heeft in november 2022 de gemeente gevraagd om de initiatiefnemers voor het realiseren van een muziektent in Waddinxveen te steunen bij het maken van een door de samenleving gedragen plan. Van de initiatiefnemers is afgelopen mei een plan ontvangen voor de realisatie van een muziekkoepel. Hierin is opgenomen een ontwerp van een muziekkoepel, het realiseren, onderhouden en beheren ervan en wordt ingegaan op de programmering. In het plan is door de initiatiefnemers aangegeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor het realiseren, beheren en onderhouden. Hoewel het college van burgemeester en wethouders de wens tot het realiseren van een muziekkoepel begrijpt, ziet zij hier geen actieve rol voor de gemeente in. Met de groei van Waddinxveen is en blijft het investeren in maatschappelijke voorzieningen een belangrijke prioriteit voor het college. We investeren fors op het gebied van onder andere onderwijs en sport. Ook realiseren we een nieuw zwembad. Het realiseren, beheren en onderhouden van een muziekkoepel kan daarom niet worden waargemaakt. De raad wordt hierover met een memo geïnformeerd.

Zaaknummer: 0627135447

Procedure en regels vergunningverlening weekmarkt Waddinxveen

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De nadere regels en procedure voor de vergunningverlening van de weekmarkt Waddinxveen vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Vanaf 2014 heeft de gemeente Waddinxveen een verzelfstandigde markt. Dit betekent dat één partij een vergunning heeft om de markt te organiseren en beheren. De huidige vergunning loopt in december 2024 af. Omdat het gaat om een vergunning waarvan er slechts één beschikbaar is, is het nodig om een open en transparante selectieprocedure voor de nieuwe vergunningverlening te starten. De partijen die geïnteresseerd zijn in het organiseren van de weekmarkt leveren tijdens de selectieprocedure een organisatieplan in. Het college heeft de regels voor de selectieprocedure en de selectiecriteria voor het organisatieplan vastgesteld.

Zaaknummer: 062774973

Uitvoeringsprogramma ecologisch beheer van bermen, watergangen en oevers

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het uitvoeringsprogramma ecologisch beheer van bermen, watergangen en oevers vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Een belangrijke stap in het herstel van biodiversiteit is het ecologisch gaan beheren van bermen, watergangen en oevers. Door ecologisch beheer kunnen meer bloemen en planten groeien en daar profiteren veel verschillende diersoorten van. In het uitvoeringsprogramma is beschreven wat de kernprincipes zijn van ecologisch beheer en hoe deze principes worden vertaald naar de praktijk in Waddinxveen.

zaaknummer: 0627153360

Vaststellen verkoopdocumenten bouwkavels ’t Suyt 2

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Waddinxveen, ieder voor wat betreft
hun bevoegdheden, besluiten:

 1. In te stemmen met het Uitgifteprotocol voorverkoop van de vrije kavels van ’t Suyt2 (bijlage 1).
 2. In te stemmen met de model reserveringsovereenkomst (bijlage 2) en de model koopovereenkomsten voor de bouwkavels van ’t Suyt2 (bijlage 3 en 4).
 3. Volmacht te verlenen aan de Concernmanager Ruimte en diens plaatsvervanger (een andere concernmanager) voor de bevoegdheid tot het aangaan en ondertekenen van de reserveringsovereenkomsten en koopovereenkomsten voor de bouwkavels van ’t Suyt2.

Samenvatting raad en pers: In mei is de verkoop gestart van de bouwkavels bij het nieuwbouwproject ’t Suyt2. Voor de transparante en voorspoedige afhandeling van de verkoop heeft het college een uitgifteprotocol, een modelreserveringsovereenkomst en modelkoopovereenkomsten vastgesteld en de tekenbevoegdheid vastgelegd in een volmacht.

Zaaknummer: 0627150765

Het wijzigen van de Waddinxveense Isolatiesubsidie door de doelgroep uit te breiden en het subsidiebedrag te verhogen en een extra isolatiemaatregel toe te voegen

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Subsidieregeling Waddinxveense Isolatiesubsidie 2024 vast te stellen;
 2. De Subsidieregeling Waddinxveense Isolatiesubsidie, vastgesteld op 3 oktober 2023, per 1 oktober 2024 in te trekken.
 3. De extra ontvangen SpUk-gelden (specifieke uitkeringen) betreffende Lokale AanpakIsolatie(LAI) en tevens de restant SpUk-budgetten van 2023 van de SpUk LAI en SpUk Energiearmoede, die gereserveerd zijn op de balans, worden bij Burap-1beschikbaargesteld ten behoeve van de verdere uitvoer van het project en de Waddinxveens Isolatiesubsidie.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling ‘Waddinxveense isolatiesubsidie’ aangepast. Dit om meer inwoners te kunnen helpen hun woning te verduurzamen. En zo minder energie te verbruiken en kosten te besparen. Daarvoor wordt de WOZ-waarde van een koopwoning voor deelname nu verhoogd naar € 429.000. Ook worden de subsidiebedragen opgehoogd. Tot slot wordt ook de maatregel spouwmuurisolatie, onder voorwaarden van Natuurvriendelijk isoleren, toegevoegd. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk inwoners binnen deze groepen financieel te ondersteunen en maximaal te ontzorgen, zoals opgenomen in het Koersdocument Duurzaam Waddinxveen en de Gemeente brede Aanpak Energiebesparing. Dit doet de gemeente in samenwerking met uitvoeringsorganisatie ‘Winst uit je Woning’.

Zaaknummer: 0627122885

Uitvoeringsplan Arbeidsmarkt Midden – Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het ‘Uitvoeringsplan 2024 Arbeidsmarkt Midden- Holland’ wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Binnen de arbeidsmarktregio Midden-Holland werken arbeidsmarktpartijen (gemeenten, Promen, UWV, onderwijs, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) samen aan dienstverlening die gericht is op werkzoekenden en werkgevers. Het uitvoeringsplan geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken en acties op het gebied van regionale arbeidsmarktdienstverlening in 2024.