Besluitenlijst B&W openbaar 24 januari 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (gemeentesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en de heren E.J. Nieuwenhuis (burgemeester), A. Kerssies (wethouder) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris).

Afwezig: –

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 17 januari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06274266

Ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en105a

Besluit:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a (NL.IMRO.0627.BPhenegouwerweg105-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
  2. De anterieure overeenkomst wordt ondertekend;
  3. Het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers:

De eigenaar van een agrarisch grondverzet bedrijf aan de Henegouwerweg 105 wenst zijn bedrijvigheid duurzaam voort te kunnen zetten. Om dit mogelijk te maken moet een verouderde stal en hooiberg worden gesloopt. In plaats hiervan komt een kleine boomgaard en een bijgebouw. Verder wordt de bestaande loods uitgebreid en wordt een verouderde schuur gesloopt en herbouwd. De totale hoeveelheid bebouwing op
het perceel neemt iets af. Het perceel wordt zo ingericht dat er voldoende opslagruimte ontstaat in de schuur en het bijgebouw en de loods wordt toegankelijk gemaakt voor opleggers en vrachtwagens. In het plan is rekening gehouden met de doorzichten vanaf de Henegouwerweg naar de polder Bloemendaal en het perceel wordt groen ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Zo kan iedereen op het ontwerp bestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden verwerkt als dit het plan verbetert. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.


Zaaknummer: 06274235

Principeverzoek Heggewinde 22a

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Aangehouden.


Zaaknummer: 06274252

Ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5

Besluit:

  1. Er wordt ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5 (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg5-0301) en het ontwerp wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
  2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend;
  3. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Abraham Kroesweg 5’ wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers:

Na de verkoop van het tuinbouwbedrijf aan de Abraham Kroesweg 5 heeft de hierbij horende bedrijfswoning geen binding meer met het bedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten
naar plattelandswoning. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is hiervoor een mogelijkheid geboden met een wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Abraham Kroesweg 5 en het ontwerp wijzigingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen reageren op het ontwerp wijzigingsplan door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden in het wijzigingsplan verwerkt als deze de kwaliteit van het plan verbeteren. Vervolgens kan het college het wijzigingsplan vaststellen.


Zaaknummer: 06272840

Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

Besluit:

  1. De Memo Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds wordt aan de Raad gestuurd.
  2. De verwerking van de gevolgen wordt meegenomen in de samenstelling van de Jaarstukken 2022 en de 1e Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten de Memo Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds aan de Raad te sturen. Met deze circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de verschillende uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze Decembercirculaire heeft vooral betrekking op incidentele uitkeringen in het begrotingsjaar 2022. Zo gaan we bijvoorbeeld uitkeringen ontvangen voor het voorschot energietoeslag 2023, de gevolgen van corona en voor vluchtelingen uit Oekraïne.


Zaaknummer: 06274227

Wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis

Besluit:

  1. Het wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis wordt ongewijzigd vastgesteld.

Samenvatting raad en pers:

De bedrijfswoning aan de Bloemendaalseweg 19bis is niet meer verbonden met het opgeheven sierteeltbedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten naar burgerwoning. In het vigerend bestemmingsplan ‘Landelijk Veen’ is hiervoor een mogelijkheid geboden door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft besloten in te stemmen met het wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis. Het wijzigingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Dit is de beroepstermijn.