Besluitenlijst B&W openbaar 23 januari 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 16 januari 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062791013

Wijziging Omgevingsvergunning Souburgh

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen (zoals bedoeld in art. 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 5.20 en 6.5 Besluit omgevingsrecht) ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
  2. De ontwerp omgevingsvergunning ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Samenvatting raad en pers:

Het zorgcentrum Souburgh met 80 zorgwoningen is verouderd, voldeed niet meer aan de huidige eisen en is daarom gesloopt. De aanvrager wil een nieuw zorgcentrum bouwen dat aan alle eisen voldoet. De raad heeft al eerder een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, maar moet dat opnieuw doen, omdat het plan is aangepast. In het nieuwe zorgcentrum worden 90 zorgplaatsen en maximaal 12 VPT plaatsen (volledig pakket thuis) gebouwd. Volledig pakket thuis (VPT) wil zeggen dat één zorginstelling alle zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) levert op
locatie. Het plan is echter in strijd met het bestemmingsplan. Er kan medewerking aan dit plan worden verleend als met een (uitgebreide) omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Daarom is besloten de ontwerp omgevingsvergunning ter goedkeuring aan de raad te sturen. De omgevingsvergunning kan worden verleend nadat de raad heeft verklaard hiertegen geen bedenkingen te hebben.

Zaaknummer: 062748975

Bestuursopdracht Verkeersknelpunt Brugweg

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. De bestuursopdracht voor het project Verkeersknelpunt Brugweg vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen geeft in het collegeprogramma prioriteit aan het oplossen van een aantal verkeersknelpunten, waaronder de Brugweg. De gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk hebben Royal Haskoning DHV opdracht gegeven om een verkeersonderzoek te doen naar mogelijke maatregelen die de ervaren knelpunten kunnen verminderen of oplossen in het poldergebied tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp. In samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt een plan van aanpak opgesteld. In dit plan werken we een aantal mogelijke maatregelen verder uit. Het gaat hierbij om de volgende mogelijke maatregelen: een nieuwe ontsluitingsweg Reewal-Nieuwdorperweg (maatregel 2.1), een nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp (maatregelen 3, W24 BBG) en een mogelijke verbinding met de Henegouwerweg (N207) ten noorden van de Brugweg (maatregel 5).