Besluitenlijst B&W openbaar 23 april 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (Directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 16 april 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627113054

Herijking programma projectenboek 2021-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het herijken van het uitvoeringsprogramma vanuit het projectenboek2021-2024.
 2. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet, totaal € 546.282, beschikbaar te stellen uit de onverdeelde kredieten voor de projecten vanuit de herijking.
 3. Een voorbereidings- en uitvoeringsbudget, totaal € 1.326.383, beschikbaar te stellen uit de voorziening Grootonderhoud voor de projecten vanuit de herijking.

Samenvatting raad en pers: Het huidige projectenboek openbare ruimte is van toepassing op de planperiode 2021-2024. Hiermee is inmiddels een goed overzicht over de staat van de planning. Voorgesteld wordt het programma te herijken en de projecten Staringlaan, parkeerterrein Noordkade Zuid en de Chopinlaan-Esdoornlaan door te schuiven naar de planperiode2025-2028.Op deze manier ontstaat er ruimte om onderzoek te doen naar een goed overwogen invulling van de weg- en fietsinfrastructuur binnen de projecten Staringlaan en Chopinlaan Esdoornlaan. Tevens kan er een verbinding gelegd worden met het dit jaar op- en vast te stellen omgevingsprogramma Mobiliteit en Verkeer (voorheen ‘VCP’). Hiermee kunnen er goed onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot deze infrastructuur en kansen worden benut om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Voor de vrijgekomen personele capaciteit en financiële middelen binnen de afdeling beheer openbare ruimte wordt voorgesteld om deze in te zetten binnen een nieuwe prioritering van projecten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de openbare ruimte en integrale uitvoering beter geborgd.

Zaaknummer: 0627125748

Cultuurprofiel Regio Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het Cultuurprofiel Regio Midden-Holland.
 2. In te stemmen met de raadsmemo en deze voor kennisgeving aan te bieden aan de Raad.

Samenvatting raad en pers: Het Bestuurlijk Platform Cultuur Regio Midden-Holland werkt samen aan culturele regionale onderwerpen. In november 2022 is vanuit de regio Midden-Holland aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verzocht te worden aangemerkt als stedelijke cultuurregio Midden-Holland. De staatssecretaris van OCW heeft de Regio Midden-Holland de status stedelijke cultuurregio in januari 2024 toegekend. Voorwaarde was dat er een cultuurprofiel van de regio zou worden toegezonden. Een cultuurprofiel laat zien wat de Regio Midden-Holland uniek maakt en waar kansen en uitdagingen liggen.

Zaaknummer: 062735619

Weigering verklaring van geen bedenkingen Kromme Esse 4c

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen om de ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen (zoals bedoeld in art. 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 5.20 en 6.5 Besluit omgevingsrecht) voor 6 weken ter inzage te leggen.
 2. Het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen.

Samenvatting raad en pers: Besloten is de gemeenteraad voor te stellen een ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de legalisering van voor een bedrijfswoning in het bedrijfsgebouw aan de Kromme Esse 4 c in Waddinxveen. Daarmee wordt voorkomen dat dit mag volgens de wet. Het pand wordt sinds 2020 illegaal en zonder te voldoen aan veiligheidsvoorschriften bewoond. De overtredingen zijn tijdens zes controles waargenomen en onder last van dwangsom toch voortgezet. Ondanks de opgelegde verplichting tot betaling van een geldsom (last onder dwangsom), is de overtreding niet beëindigd.

Zaaknummer: 27121740

Zienswijze GR Jeugd en Wmo Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het voor zienswijze aanbieden aan de gemeenteraad van het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland inclusief Toelichting met bijgevoegd raadsvoorstel en concept zienswijze.
 2. Het vaststellen van het bedrijfsplan Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden Holland onder voorbehoud van vaststelling van de gemeenteraad van de financiële dekking in de Kaderbrief 2025-2028 en ter informatie meezenden naar de raad.
 3. Het BOSD opdracht geven om de voorbereidingen te treffen om de GR operationeel te hebben per 1 januari 2025 binnen de financiële middelen die beschikbaar zijn.
 4. Het opnemen van de financiële gevolgen van het bedrijfsplan in de afwegingen van de kaderbrief.

Samenvatting raad en pers: Voor de regionale taken Jeugd en Wmo is het voornemen van de colleges van Midden-Holland om deze taken in een GR onder te brengen. Streefdatum is 1 januari 2025. De concept regeling wordt voorzienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Hierin staan de juridische afspraken die de vijf gemeenten met elkaar vastleggen over de uitvoering van de taken die bij de gemeenschappelijke regeling worden belegd. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is vastgelegd dat de raden op twee momenten formeel worden betrokken. Als eerste is er een zienswijze procedure waarbij raden hun wensen en bedenkingen 1 op de concept regeling kunnen geven. Als tweede is er een toestemmingsprocedure waar raden de finale toestemming wordt gevraagd. Met het voorliggende besluit van elk van de vijf colleges start het formele zienswijze proces met de vijf gemeenteraden. Deze periode duurt formeel 8 weken. In overleg met de griffiers is afgesproken dat de gemeenteraden uiterlijk 19 juni een besluit nemen over de zienswijze, zodat ook de periode van de mei vakanties goed worden overbrugd en er tijd is om de zienswijzen regionaal af te stemmen.

Zaaknummer: 062791013

Wijziging omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De verklaring van geen bedenkingen ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
 2. De omgevingsvergunning ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Samenvatting raad en pers: Het zorgcentrum Souburg met 80 zorgwoningen is verouderd. Het voldeed niet meer aan de huidige eisen en is daarom gesloopt. De aanvrager wil een nieuw zorgcentrum bouwen dat aan alle eisen voldoet. De raad moet een nieuwe verklaring van geen bedenkingen afgegeven, omdat het plan is aangepast. In het nieuwe zorgcentrum worden 90 zorgplaatsen en maximaal 12 VPT-plaatsen (volledig pakket thuis) gebouwd. Volledig pakket thuis (VPT) wil zeggen dat één zorginstelling alle zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) levertop locatie. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Als de gemeente een (uitgebreide) omgevingsvergunning afgeeft voor de afwijking van het bestemmingsplan, kan het plan gerealiseerd worden. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Daarom is besloten de omgevingsvergunning ter goedkeuring aan de raad te sturen. De omgevingsvergunning kan worden verleend nadat de raad heeft verklaard hiertegen geen bedenkingen te hebben.

Zaaknummer: 062779337

Vaststellen uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met de vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Tweede Bloksweg 44’ (NL.IMRO.0627.TweedeBloksweg44-0401);
 2. Het uitwerkingsplan ter inzage te leggen;
 3. In te stemmen met het ondertekenen en vaststellen van de anterieure overeenkomst;
 4. Het uitwerkingsplan ‘Tweede Bloksweg 44’ ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44 maakt de bouw van vier woningen mogelijk. In een uitwerkingsplan staat de toekomstige ontwikkeling in een gebied. Het plangebied ligt in Park Triangel. De wens is om het plangebied zo vorm te geven dat er meerdere ouderen kunnen wonen die samen een stuk centraal groen onderhouden: de gemeenschappelijke brink. De bestaande verouderde woning en het bijgebouw zullen hiervoor gesloopt worden. Het ontwerp uitwerkingsplan heeft voor een periode van zes eken ter inzage gelegen. In deze periode is er een zienswijze ingediend, welke beantwoord is in de nota van beantwoording. Vervolgens is besloten het uitwerkingsplan vast te stellen en daarna voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Na deze periode staat het uitwerkingsplan vast.

Zaaknummer: 0627121901

Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en bestuurlijke verantwoording BAG, BGT en BRO

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Collegeverklaring ENSIA 2023 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen vast testellen, samen met de bijlagen:
 • Collegeverklaring ENSIA 2023 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen -Bijlage 1 DigiD 1005013 Djuma.
 • Collegeverklaring ENSIA 2023 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen -Bijlage 1 DigiD 1002025 iBurgerzaken.
 • Collegeverklaring ENSIA 2023 informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen –Bijlage 2 Suwinet.

De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-BAGBGT- BRO-2023-Waddinxveen vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Samenvatting raad en pers: De gemeente wil inwoners en ondernemers de zekerheid geven van een betrouwbare overheid die zorgvuldig omgaat met informatie. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen).Om dit te borgen is door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de ministers van BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) in het leven geroepen. ENSIA helpt het college om in één keer verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over deze informatiebeveiliging en kwaliteit. Dat gaat via een collegeverklaring en 3 rapportages. De collegeverklaring gaat over de Digitale persoonsidentificatie (DigiD) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). De 3 rapportages gaan over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het college heeft nu besloten de verklaring en 3 rapportages vast te stellen.

Zaaknummer: 062774995

Wijzigingsplan Abraham Kroesweg 15

 1. Het wijzigingsplan ‘Abr. Kroesweg 15’ (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg15-0401) ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. Het wijzigingsplan ‘Abraham Kroesweg 15’

Samenvatting raad en pers: Na de verkoop van het tuinbouwbedrijf aan de Abraham Kroesweg 15 wordt de hierbij horende bedrijfswoning gebruikt als plattelandswoning. Om strijdig gebruik tegen te gaan wil de aanvrager de bestemming van de bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning’. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is dit mogelijk met een zogeheten wijzigingsbevoegdheid. Het ontwerp wijzigingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten het wijzigingsplan vast te stellen. Een kennisgeving van het vaststellingsbesluit wordt (elektronisch) gepubliceerd. Daarnaast wordt het vaststellingsbesluit ook voor een periode van zes weken (elektronisch) ter inzage gelegd.

Zaaknummer: 0627128051

Jaarrapportage Sociaal Domein Midden-Holland 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit tot:

 1. Het kennis nemen van de jaarrapportage Sociaal Domein Midden-Holland 2023.
 2. Het verstrekken van de jaarrapportage Sociaal Domein Midden-Holland 2023 aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

Samenvatting raad en pers: Het college wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarrapportage Sociaal Domein Midden-Holland 2023. In deze jaarrapportage wordt per onderdeel van het jaarprogramma de resultaten van de plannen voor 2023 weergegeven. In het jaarprogramma is opgenomen wat de specifieke speerpunten en acties voor 2023 zijn. De ambtelijke uitvoering van het jaarprogramma is sinds 1 maart 2023 in handen van de regionale werkorganisatie sociaal domein (RWO) die in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) werkt. Tot slot wordt gevraagd om de jaarrapportage te verstrekken aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hierover vergelijkbaar hebben besloten. Hierdoor wordt transparant welke onderdelen conform jaarprogramma 2023 zijn gerealiseerd, zijn doorgeschoven naar 2024 of zijn gestopt. De inhoud van jaarrapportage heeft geen financiële gevolgen.

Zaaknummer: 062746727

Bestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg’(NL.IMRO.0627.BredeweghoekPStweg-0401) ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Besloten is het bestemmingsplan ‘Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg’ ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Een bestemmingsplan is een juridisch en bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 2 woningen mogelijk. In het bestaande bestemmingsplan zijn 5 bedrijfswoningen toegestaan. Hier is geen vraag meer naar omdat eigenaren van omliggende glastuinbouwbedrijven andere woningen hebben gekocht in de directe omgeving. Het ontwerp met 2 woningen sluit aan op de lintbebouwing van de Bredeweg. Hier komen relatief brede stukken woongrond vaker voor. Deze 2 stukken grond worden ongeveer 40 meter breed. Er is voldoende ruimte om te parkeren op eigen terrein en de terreinen worden groen ingericht.

Zaaknummer: 062777243

Bestemmingsplan Hoevezone (Plasweg)

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Hoevezone (Plasweg) NL.IMRO.0627.BPhoevezone-0401) ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Er is besloten dat het bestemmingsplan Hoevezone (Plasweg) aan de gemeenteraad aan te bieden, om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Dit plan spreidt zich over twee kavels. Op de eerste kavel maakt dit bestemmingsplan de bouw van maximaal 14 woningen mogelijk en op de tweede kavel een ruimte voor maatschappelijke en zorgdoeleinden, inclusief 38 zorgeenheden. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd doordat in het plan een historische hoevestructuur wordt aangehouden. De plaats is bereikbaar via bestaande omliggende wegen en een nieuwe verbinding met de Cornelis Broerweg. In het bestemmingsplan worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Het plan voldoet aan de wettelijke milieueisen en houdt door middel van zowel diverse en passende vegetatie, als ruimte voorzonnepanelen op de daken rekening met duurzaamheid.