Besluitenlijst B&W openbaar 22 december 2023

Locatie: vergadering is schriftelijk afgedaan

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester).

Zaaknummer: 062777057

Subsidietoekenningen 2024

Besluit:

  1. De aangevraagde subsidies uit het overzicht ‘Subsidies 2024’ worden verleend onder voorbehoud dat de gemeenteraad de extra middelen beschikbaar stelt voor het jaar 2024 voor de verhoging van het subsidieplafond Maatschappelijke ondersteuning.
  2. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning wordt verhoogd met € 186.602 en wordt voor het jaar 2024 vastgesteld op € 1.035.271.
  3. De raad wordt voorgesteld om: a. de extra middelen van € 186.602 beschikbaar te stellen voor het jaar 2024 voor de verhoging van het subsidieplafond Maatschappelijke ondersteuning. b. de financiële consequenties van € 186.602 voor 2024 te dekken vanuit het begrotingsresultaat van dat jaar en met een aparte begrotingswijziging te verwerken bij de Burap c. de financiële dekking voor de jaren 2025 en verder onderdeel te laten zijn van de integrale afwegingen bij de Kadernota 2025.
  4. De hardheidsclausule uit artikel 18 lid 2 van de ASV 2021 wordt voor 2023 en 2024 toegepast voor de verantwoording van subsidies hoger dan € 100.000: de vereiste controleverklaring wordt vervangen door een controleverklaring óf een samenstellingsverklaring.
  5. Voor de Bibliotheek De Groene Venen wordt € 20.000 extra subsidie beschikbaar gesteld voor het jaar 2023. Deze extra subsidie wordt bekostigd uit de BredeSPUK-regeling.

Samenvatting raad en pers: Voor 2024 hebben maatschappelijke organisaties subsidies aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze subsidieaanvragen beoordeeld. Er is gekeken of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aansluiten bij de doelen van de gemeente op het gebied van cultuur, maatschappelijke ondersteuning en preventie. In totaal worden in 2024 48 subsidies verstrekt, met een totaalbedrag van € 4.301.034. Aan de gemeenteraad is gevraagd hier een aanvullend bedrag voor beschikbaar
te stellen. Een overzicht van de subsidies die zijn verleend, wordt in januari 2024 op de website van de gemeente geplaatst.