Besluitenlijst B&W openbaar 21 mei 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (Directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 14 mei 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627135914

Intentieovereenkomst mobiliteit en bereikbaarheid (Waddinxveen-Zuidplas)

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst mobiliteit en bereikbaarheid(inclusief bijbehorende bijlagen), waarbij de gemeente Zuidplas en de gemeente Waddinxveen partij zijn;
 2. In te stemmen met de toezending van de informatienota aan de gemeenteraad over deinhoud en de besluitvorming over voornoemde Intentieovereenkomst.

Samenvatting raad en pers: De gemeenten Waddinxveen en Zuidplas gaan samenwerken om de verkeerssituatie en de bereikbaarheid op het grensgebied van beide gemeenten aan te pakken. Voor deze samenwerking ondertekenen beide gemeenten een intentieovereenkomst. Dagelijks zien beide gemeenten de effecten van het steeds drukker wordende verkeer. De aansluiting op de A12 en nabijgelegen rotondes aan het eind van de Beijerincklaan kunnen de hoeveelheid verkeer minder goed aan. Dit kan de komende jaren toenemen door de verdere ontwikkeling van de glasparel en uitbreiding van woningen en bedrijven. Beide gemeenten slaan de handen ineen en gaan zich onder andere richten op een verbetering van de aansluiting van de N219 op de A12, de rotondes op de Bredeweg, de N453 (Beijerincklaan), de verlenging van de N457 (Vredenburghlaan), de ontsluiting van bedrijventerrein Doelwijk II en de fietsverbinding tussen het 5e Dorp van Zuidplas en station Waddinxveen Triangel.

Zaaknummer: 0627126540

Zienswijze begrotingswijziging 2024 Hecht

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijzing 2024 van Hecht vast te stellen.
 2. De incidentele bijdrage van € 150.000 aan Hecht te dekken met het begrotingsresultaat 2024 en te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024.

Samenvatting raad en pers: Door onvoorziene CAO-ontwikkelingen zijn de loonkosten voor Hecht in 2023 en 2024 aanzienlijk meer toegenomen dan de indexering die op basis van het
Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is toegepast. Het is voor Hecht niet mogelijk om deze toename in loonkosten binnen de reguliere begrotingen op te lossen. Via een begrotingswijziging vraag Hecht daarom eenmalig een evenredige extra bijdrage van gemeenten en verzoekt de gemeenteraad van Waddinxveen haar zienswijze op dit voorstel kenbaar te maken. Het college stelt de raad voor om de namens de raad opgestelde zienswijze waarin zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Zaaknummer: 0627140417

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Hecht

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De indexatie van de bijdrage voor Hecht te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).
 2. De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Hecht vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde ‘Leidraad sturing en grip op verbonden partijen’ worden alle begrotingen gelijktijdig door de raad behandeld en voorzien van een zienswijze. Het college stelt de raad voor om de namens de raad opgestelde zienswijze waarin zij akkoord gaat met de voorgestelde ontwerpbegroting 2025 vast te stellen.

Zaaknummer: 627141711

Bezwaar tegen de toekenning van een subsidie

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 18 januari 2024 (verzonden op 24januari 2024) in stand te laten.
 3. Bijlagen 1 t/m 4 niet openbaar te maken op grond van artikel 5.1, tweede lid, sub e van de Wet open overheid.

Samenvatting raad en pers: Palet welzijn B.V. heeft een aanvraag voor een subsidie ingediend. Het college heeft de subsidie verleend. Tegen dit besluit is door Palet welzijn B.V. bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062716956

Vaststellen bestemmingsplan Noordeinde 124-126

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Noordeinde 124-126(NL.IMRO.0627.Noordeinde124en126-0401) ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Aan het Noordeinde 124 en 126 staat een tweetal verouderde woningen. De initiatiefnemer heeft de wens om de verouderde en in slechte staat verkerende
twee onder-een-kap woningen te slopen. De twee woningen worden vervangen door twee vrijstaande woningen. Eén van de twee vrijstaande woningen wordt gebouwd op de plek van de huidige woningen. De andere woning wordt op het nu leegstaande achterliggende perceel gebouwd. Door het slopen van de verouderde woningen en het realiseren van nieuwbouw is er sprake van een ruimtelijke kwaliteitswinst aan dit deel van het Noordeinde. De kavels worden groen ingepast en de parkeer- en verkeersituatie worden niet zwaarder belast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 28december 2023 tot 8 februari 2024. Tijdens de ter inzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 mei 2024 besloten het bestemmingsplan Noordeinde 124-126 ter ongewijzigde vaststelling voor te leggen aan de raad.

Zaaknummer: 0627138845

Vaststellen Jaarrapportage 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Jaarrapportage 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de Jaarrapportage 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland op 21 mei 2024 vastgesteld. In de Jaarrapportage staat wat de Omgevingsdienst voor taken uitgevoerd heeft en hoeveel uren daarvoor nodig waren. De productie van de Omgevingsdienst Midden-Holland valt binnen de afgesproken norm van 98% – 102%.

Zaaknummer: 62717953

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De aangepaste Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland vast testellen;
 2. De raad toestemming te vragen om de aangepaste Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal van de wijzigingen in de wet is nu verwerkt in de gemeenschappelijke regeling. De belangrijkste wijzigingen die zijn verwerkt gaan onder andere over burgerparticipatie, afspraken over evaluatie en afspraken over voorwaarden voor uittreding van een deelnemer. Het ontwerpvoorstel is door de gemeenteraden en door Provinciale Staten behandeld voor zienswijzen. Door een zienswijze van Provinciale Staten zijn twee wijzigingen doorgevoerd. Het college heeft besloten om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden Holland vast te stellen en hiervoor toestemming te vragen aan de raad.

Zaaknummer: 0627137154

Zienswijze ontwerp programmabegroting Omgevingsdienst Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen op de ontwerp programmabegroting van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
 2. De indexatie van de bijdrage voor de Omgevingsdienst Midden-Holland te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze
in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de ontwerp programmabegroting Omgevingsdienst Midden-Holland 2025 – 2028 wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Zaaknummer: 0627135221

Zienswijze op Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen op de Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o.
 2. De indexatie van de bijdrage voor Groenalliantie Midden-Holland e.o. te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een
zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de Conceptprogrammabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Zaaknummer: 062716956

Aangepaste anterieure overeenkomst Noordeinde 124-126

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met inhoud van de anterieure overeenkomst en deze te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: Aan het Noordeinde 124 en 126 staat een tweetal verouderde woningen. De initiatiefnemer heeft de wens om de verouderde en in slechte staat verkerende twee-onder-een-kap woningen te slopen. De twee woningen worden vervangen door twee vrijstaande woningen. Het is gebruikelijk dat de gemeente een anterieure overeenkomst sluit met een initiatiefnemer voor dergelijke plannen. Het college heeft op 21 mei 2024 ingestemd met de anterieure overeenkomst voor dit bestemmingsplan.

Zaaknummer: 0627136488

Zienswijzen ontwerp-programmabegroting 2025 en ontwerp-gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de zienswijze vast te stellen op de ontwerp programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
 2. De gemeenteraad voor te stellen de zienswijze vast te stellen op de ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Samenvatting raad en pers:

De gemeente werkt op verschillende gebieden samen met andere gemeenten uit de regio. Omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en
geregisseerd. Ophet gebied van regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding werkt de gemeente met 17 andere gemeenten in Hollands Midden samen in de veiligheidsregio (VRHM).Het Dagelijks Bestuur van de VRHM (DB) heeft kortgeleden de ontwerp programmabegroting 2025 van de VRHM en de ontwerp-gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) VRHM aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. En dus ook aan de raad van Waddinxveen. Met daarbij de vraag of de gemeenteraden hun zienswijzen op de ontwerp programmabegroting en ontwerp-gewijzigde GR aan het DB willen laten weten. Na verwerking van deze zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de VRHM de begroting 2025 van de VRHM op 12 september 2024 definitief vast. En als het AB de zienswijzen van de regiogemeenten op de ontwerp gewijzigde GR heeft verwerkt, vraagt dit AB de gemeenteraden nog om een instemmingsbesluit. Zodat de gewijzigde GR bij een 2/3 meerderheid op 1 januari 2025 in werking kan treden. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de zienswijzen op de ontwerpprogrammabegroting 2025 van de VRHM en de ontwerp-gewijzigde GR van de VRHM vast te stellen.

Zaaknummer: 0627133461

Uitvoeringsplan Veiligheid en Handhaving 2024-2025

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het Uitvoeringsplan Veiligheid en Handhaving 2024-2025 (Afgekort: Uitvoeringsplan) vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Waddinxveen is een veilige gemeente. Dat willen we graag zo houden. Om dat te bereiken werken wij samen met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, politie, hulpverleningsinstanties, scholen en andere organisaties. Om (nog) beter samen te werken is het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 Gemeente Waddinxveen, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 maart 2024. In dit beleid zijn acties geformuleerd waarmee gezorgd kan worden dat het veilig blijft in Waddinxveen. De acties zijn beschreven in het Uitvoeringsplan Veiligheid en Handhaving 2024-2025 (Uitvoeringsplan). De acties zijn bedoeld om de bewustwording te vergroten, zodat bijvoorbeeld jongeren niet in de criminaliteit belanden of dat slachtoffers van huiselijk geweld eerder hulp zoeken. Maar ook om bijvoorbeeld drugscriminaliteit aan te pakken.

Zaaknummer: 0627138532

Wijzigingsbesluit onderdeel leerlingenvervoer verordening sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het wijzigingsbesluit leerlingenvervoer in de verordening Sociaal Domein wordt vastgesteld door het college,
 2. Het wijzigingsbesluit leerlingenvervoer in de verordening Sociaal Domein wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het onderdeel leerlingenvervoer is in de verordening opgenomen en is op onderdelen gewijzigd. Redenen hiervoor zijn het verduidelijken van termen en begrippen, harmonisatie en gebruik van de termen en begrippen en duidelijkheid over de opstapplaatsen en vergoedingen.

Zaaknummer: 0627134556

Zienswijze jaarstukken Promen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de jaarstukken Promen 2023 en hierop een zienswijze in te dienen.
 2. De raad voor te stellen om het Maatschappelijk jaarverslag ProWork 2023 ter kennisname aan te nemen.

Samenvatting raad en pers: Promen voert namens de gemeente Waddinxveen de wettelijke verplichting uit om zich als gemeente in te spannen om mensen met een arbeidsbeperking zoveel
als mogelijk doormiddel van arbeid te laten meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door het bieden van een beschutte werkplek of door mensen te begeleiden naar een plek bij een reguliere werkgever. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet vormen daarvoor de basis. Promen vraagt de gemeente om een reactie te geven op de jaarstukken van 2023. Deze jaarstukken worden aan de gemeenteraad aangeboden.

Zaaknummer: 0627134637

Zienswijze Primitieve begrotingen Promen en ProWork 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. de raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen op primitieve begroting Promen 2025
 2. de raad voor te stellen om kennis te nemen van de primitieve begroting ProWork 2025
 3. de indexatie van de bijdrage voor Promen te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen(FKGR).

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de primitieve begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’ en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een
zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de primitieve begroting 2025 van Promen wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Zaaknummer: 062799386

Bezwaar tegen de oplegging van lasten onder dwangsom

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en de namens bezwaarmakers ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 8 december 2023 in stand te laten.
 3. Bijlagen 1 t/m 4 niet openbaar te maken op grond van artikel 5.1, tweede lid, sub e van de Wet open overheid.

Samenvatting raad en pers: De eigenaren van een bedrijfspand aan de Kromme Esse hebben illegale woonvoorzieningen gerealiseerd in het pand. Het college heeft na meerdere controles
en een oplegging van lasten onder dwangsom een hercontrole uitgevoerd. De overtredingen zijn niet beëindigd, waarna het college heeft besloten opnieuw lasten onder dwangsom op te leggen. Tegen dit besluit is namens de eigenaren bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 0627130726

Zienswijze programmabegroting Streekarchief Midden-Holland 2025-2028

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen op de ontwerp programmabegroting 2025-2028.

Samenvatting raad en pers:

In de afgelopen weken zijn de ontwerp begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden, met het verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de ontwerp programmabegroting Streekarchief Midden-Holland 2025-2028 wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.