Besluitenlijst B&W openbaar 20 juni 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 12 juni 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062717360

Verordening nadeelcompensatie

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de Verordening Nadeelcompensatie vast te stellen;
 2. De raad wordt voorgesteld geen vaste adviescommissie in te stellen;
 3. De raad wordt voorgesteld het drempelbedrag van € 500,- vast te stellen;
 4. De raad wordt voorgesteld de Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, Derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening in te trekken;
 5. De raad wordt voorgesteld de Verordening over de aanwijzing en werkwijze van een adviseur bij de beoordeling van een verzoek om tegemoetkoming in de planschade in te trekken.

Samenvatting raad en pers: Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dat betekent onder andere dat de regeling voor tegemoetkoming van (plan)schade verdwijnt. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een nieuwe regeling voornadeelcompensatie, waaronder ook de regeling voor de vergoeding van planschade valt. Daarom is het nodig de twee planschadeverordeningen die nu gelden in te trekken en een nieuwe Verordening nadeelcompensatie vast te stellen. In deze verordening zijn vooral procedurele zaken geregeld. Bijvoorbeeld het vaststellen van een bedrag voor het in behandeling nemen van een aanvraag en afspraken over het inschakelen van een adviseur.

Zaaknummer: 062718011

Vertegenwoordiging en aanspreekbaarheid IZA-SPUK middelen

Besluit:

 1. Het verlenen van een volmacht aan de gemeente Gouda voor het mede namens gemeente Waddinxveen aanvragen en beheren en verdelen van de IZASPUK middelen, conform de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Onder het volmacht valt ook de bevoegdheid om op te treden als penvoerder en het verrichten van alle uitvoeringshandelingen met betrekking tot de IZA-SPUK middelen.
 2. Het volmacht onder punt 1. wordt verleend met de volgende instructie: bestedingvan IZA-SPUK middelen vindt alleen plaats na voorafgaande afstemming in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein.
 3. Het beleggen bij de Regionale werkorganisatie van de uitvoering van regionale taken verbonden aan het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord.
 4. Het bestuurlijk overleg tussen de vijf gemeenten van regio Midden-Holland en de VGZ uit te breiden met relevante (zorg)partners en hier het bewaken van de voortgang van het regioplan IZA-GALA aan te verbinden en vervolgens nadere afspraken te maken over de governance.

Samenvatting raad en pers: In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het
Integraal Zorg Akkoord (IZA)hebben gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren afgesproken de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door processen goed op elkaar te laten aansluiten en regionaal afspraken te maken over de (domein overstijgende) samenwerking. Om de samenwerking goed te laten verlopen is het nodig dat in iedere regio één deelnemende gemeente ge(vol)machtigd wordt om namens deze gemeenten (het gemeentelijk deel van) het SPUK budget aan te vragen. Dat is de gemeente
Gouda wordt met dit besluit gemachtigd om het SPUK budget aan te vragen, te beheren en te verdelen.

Zaaknummer: 062716361

Jaarlijkse subsidie Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding (IDB) 2023

Besluit:

 1. Het college gaat akkoord met het toekennen van de jaarlijkse subsidie voorStichting IDB over 2023.

Samenvatting raad en pers: Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een antidiscriminatie voorziening (ADV) instant te houden. Doel van de ADV is het voorkomen en bestrijden van
discriminatie. Dit doet Stichting IDB via het signaleren en in behandeling nemen van discriminatieklachten. Daarnaast verzorgen ze voorlichting op scholen. Het college van Waddinxveen gaat akkoord met de daarvoor te verstrekken noodzakelijke subsidie.

Zaaknummer: 06273415

Verslag Informatie en archiefbeheer 2022

Besluit:

 1. Het verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer Waddinxveen 2022 wordt vastgesteld.
 2. Het verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer Waddinxveen 2022 wordt ter informatie aan de Raad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Volgens artikel 3 van de archiefverordening Waddinxveen 2018 doen Burgemeester en Wethouders (B&W) tenminste eenmaal per jaar verslag aan de Raad over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor het archief- en informatiebeheer. Het door B&W vaststelde Verslag Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer Waddinxveen 2022 is hiervan het resultaat.

Zaaknummer: 062714823

Convenant huisvesting bijzondere doelgroepen

Besluit:

 1. Het ‘Convenant uitstroom opvang en zorg regio Midden-Holland 2019’ wordt verlengd en wordt hernoemd als Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen2023.
 2. In het verlengde Convenant 2023 – wordt naast de bestaande afspraken – het maatwerkproject Wonen Eerst opgenomen.
 3. De wethouder Wonen wordt een volmacht verleend het convenant te ondertekenen.
 4. Het mandaat van de wethouder Wonen voor het maken van afspraken over het regionaal aantal ter beschikking te stellen woningen, zoals bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het Convenant, wordt verlengd.

Samenvatting raad en pers: De vijf gemeenten in de regio Midden Holland hebben ineen convenant afgesproken om voldoende passende sociale huurwoningen in de regio beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen. Het gaat hierbij om het bevorderen van de mogelijkheden van uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen en om de huisvesting van ex-gedetineerden en dakloze mensen met
meervoudige problematiek die opgenomen zijn in een hulpverleningstraject. Op dit moment is verlenging van het convenant aan de orde.

Zaaknummer: 062718279

Verdeling projecten openbare ruimte 2023-1

Besluit:

 1. Een budget van € 494.500 wordt beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten Asfalt Onderhoud 2023, Speelplekken 2023, Pilot Solar Verlichting Bloemendaalseweg, Vervanging Riolering Nijverheidsstraat en Groot Onderhoud Oranjelaan.
 2. Een voorbereidingsbudget van € 275.000 wordt beschikbaar gesteld voor de projecten Riolering 2023 en Damwand Heuvelhof.
 3. Een uitvoeringsbudget van € 1.489.500 wordt beschikbaar gesteld voor de projecten Papaverveld en omgeving, Groot Onderhoud Spoorwegovergangen, Baggeren 2022-2024 en Vervanging Communicatiemodule Gemalen.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereidingen uitvoering van verschillende projecten in de openbare ruimte. Bij projecten in voorbereiding kijken we onder andere naar de wensen van inwoners, bedrijven en organisaties. Ook voeren we onderzoek uit. De volgende 5 projecten bereiden we voor:

 • Asfalt Onderhoud 2023
 • Speelplekken 2023
 • Riolering 2023
 • Pilot Solar Verlichting Bloemendaalseweg
 • Damwand Heuvelhof

Naast deze voorbereidingen zijn er 6 projecten waar we werkzaamheden gaan uitvoeren. De volgende projecten gaan we uitvoeren:

 • Papaverveld en omgeving
 • Groot Onderhoud Spoorwegovergangen
 • Baggeren 2022-2024
 • Vervanging Riolering Nijverheidsstraat•Groot
 • Onderhoud Oranjelaan
 • Vervanging Communicatiemodule Gemalen

Zaaknummer: 062718766

Eerste wijziging legesverordening 2023

Besluit:

 1. De Verordening tot de eerste wijziging van de Legesverordening 2023 wordt vastgesteld.
 2. Het besluit wordt ter kennisgeving aan de raad gezonden.

Samenvatting raad en pers: Met de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid wordt de afdracht door gemeenten aan de RDW verhoogd met € 3,50. Daarom wordt de prijs voor een
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs verhoogd. Het tarief wordt vanaf 1juli 2023 € 48,15. Dat is nu nog € 44,65.

Zaaknummer: 06278072

Planschade bestemmingsplan “Bebouwde Kom 2015” (Kastanjelaan 55)

Besluit:

 1. Aan de aanvrager van de planschadevergoeding wordt een bedrag van € 31.250,- toegekend (plus de wettelijke rente, kosten voor een deskundige van € 837,- en het drempelbedrag van €500,-) als gevolg van het bestemmingsplan “Bebouwde Kom 2015” conform het advies van de SAOZ.
 2. Op bijlage 1 “Aanvraag vergoeding planschade” en bijlage 2 “Advies van de SAOZ nr.20220600 van 1 mei 2023” wordt geheimhouding opgelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo).

Samenvatting raad en pers: Er is een aanvraag ingediend voor planschadevergoeding voor de woning aan de Kastanjelaan 55 in Waddinxveen, omdat de woning wegens het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 2015’ minder waard zou zijn geworden. De gemeente heeft hierover advies gevraagd aan de stichting adviesbureau onroerende zaken (SAOZ). Deze stichting heeft de gemeente geadviseerd een planschade vergoeding van € 31.250,- toe te kennen. Door het bestemmingsplan is onder andere het uitzicht en de privacy van de aanvrager slechter geworden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dit advies van de SOAZ over te nemen en betaalt € 31.250,- planschade. Tevens ontvangt de aanvrager de wettelijke rente vanaf het moment van de aanvraag en een vergoeding voor de kosten van een deskundige (rechtsbijstand) van € 837,-. Het bedrag van € 500,- dat de aanvrager eerder als drempelbedrag heeft betaald wordt teruggestort. De regio Midden-Holland koopt een nieuwe dienst (Geïntegreerde Specialistische Behandeling) in voor de geïntegreerde SGGZ per 1 april 2023. Met dit besluit wordt de zorgcontinuïteit en kwaliteit van de Jeugd- SGGZ geborgd.

Zaaknummer: 062718891

Geïntegreerde Specialistische Behandeling (SGGZ)

Besluit:

 1. Het regionaal inkopen van de dienst ‘Geïntegreerde Specialistische Behandeling’ per april 2023 met een tarief van € 2,15 per minuut en productcode 54018, en daarmee het financieel kader voor de budgetplafonds op te hogen met de verwachtte meerkosten van € 167.000,-.
 2. Het verlenen van toestemming aan Youz om tijdens de niet-productieve uren van de crisisdienst cliëntgebonden tijd te declareren op de gecontracteerde productcodes en deze aan het einde van het jaar te verrekenen met de € 330.000,-voor de crisisdienst in 2023 en 2024.
 3. Het verlengen van de financiering aan Youz van de extra diensten consultatie en spoed coördinatie tot 1 april 2023 en vanaf 1 april 2023 op te laten gaan in de nieuwe dienst 54018.

Samenvatting raad en pers: De regio Midden-Holland koopt een nieuwe dienst (Geïntegreerde Specialistische Behandeling) in voor de geïntegreerde SGGZ per 1 april 2023. Met dit besluit wordt de zorgcontinuïteit en kwaliteit van de Jeugd-SGGZ geborgd.

Zaaknummer: 062710132

Bezwaar tegen het verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Zonnehof 100

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
 2. Het besluit van 1 februari 2023 waartegen bezwaar is gemaakt wordt in stand gelaten.
 3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen nrs. 1, 3 en 4.

Samenvatting raad en pers: Bij besluit, gepubliceerd op 1 februari 2023, heeft het college besloten tot het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Zonnehof 100 in Waddinxveen. Tegen dit besluit is door een bewoner bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin
geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.