Besluitenlijst B&W openbaar 2 mei 2023

Aanvang: 09:30 uur

Locatie: De vergadering is schriftelijk afgedaan

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Zaaknummer: 062714368

Zienswijze Primitieve begrotingen Promen en ProWork 2024

Besluit:

  1. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2024 van Promen en kennis te nemen van de primitieve begroting 2024 van ProWork.

Samenvatting raad en pers: Promen voert namens zeven gemeenten, waaronder de gemeente Waddinxveen, de wettelijke verplichting uit om zich als gemeente in te spannen om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk door middel van arbeid te laten participeren in de samenleving. Dat kan zijn door het bieden van een beschutte werkplek of door mensen toe te leiden naar een plek bij een reguliere werkgever. De Wet Sociale Werkvoorziening(WSW) en de Participatiewet vormen daarvoor de basis. Promen verzoekt de gemeente om een reactie te geven op de voorlopige begrotingen van Promen. De begrotingen worden aan de gemeenteraad aangeboden met het verzoek tot het indienen van een zienswijze op de begroting van Promen.

Zaaknummer: 062713302

Zienswijze conceptprogrammabegroting 2024 Hecht

Besluit:

  1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de conceptprogrammabegroting 2024 van Hecht.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerp begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Vooriedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaaknummer: 062713473

Zienswijze Programmabegroting Regio Midden-Holland 2024-2027

Besluit:

  1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de Programmabegroting Regio Midden-Holland 2024-2027 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De ontwerp begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen worden aan de raad aangeboden met het verzoek een zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een afzonderlijke zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijze vast te stellen en aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Dit geldt ook voor de Programmabegroting 2024-2027 van de Regio Midden-Holland.

Zaaknummer: 062714346

Zienswijze jaarstukken Promen 2022

Besluit:

  1. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de jaarstukken Promen 2022 en hierop geen zienswijze in te dienen.
  2. De raad wordt voorgesteld om het Maatschappelijk jaarverslag ProWork 2022 terkennisname aan te nemen.

Samenvatting raad en pers: Promen voert namens zeven gemeenten – waaronder de gemeente Waddinxveen – de wettelijke verplichting uit om zich als gemeente in te spannen om mensen met een arbeidsbeperking zoveel als mogelijk door middel van arbeid te laten participeren in de samenleving. Dat kan zijn door het bieden van een beschutte werkplek of door mensen toe te leiden naar een plek bij een reguliere werkgever. De Wet Sociale Werkvoorziening(WSW) en de Participatiewet vormen daarvoor de basis. Promen verzoekt de gemeente om een reactie te geven op de jaarstukken van 2022 van Promen en het daaraan verbonden ProWork. Deze jaarstukken worden aan de gemeenteraad aangeboden.