Besluitenlijst B&W openbaar 2 juli 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (Bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester).

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 24 juni 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627129696

Subsidieplafond 2025 en subsidieregels

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De subsidieplafonds voor het jaar 2025 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028 door de gemeenteraad.
 2. De volgende subsidieregelingen worden vastgesteld en treden in werking op 1 juni 2024:
  Subsidieregeling Ontmoetingsactiviteiten Waddinxveen 2025
  Subsidieregeling Stimuleringsbijdrage Waddinxveen 2025
  Subsidieregeling Gezonde leefstijl Waddinxveen 2025
  Subsidieregeling Cultuur Waddinxveen 2025
  Subsidieregeling Preventieteam Wadwijzer Waddinxveen 2025
  Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2025.
 3. De volgende subsidieregelingen worden ingetrokken met ingang van 1 juni 2024:
  Subsidieregeling Cultuur Waddinxveen 2022
  Subsidieregeling Preventieteam Wadwijzer 2022.
  Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2022.
 4. De gemeenteraad voor te stellen af te wijken van de indexeringsregeling voorsubsidies die staat vermeld in de nota “Herijking subsidiebeleid” vanwege de hoge inflatie en uit te gaan van een indexering van 4,2% onder voorbehoud van vaststelling van de begroting.
 5. De gemeenteraad te verzoeken de jaarlijkse vaststelling van de indexaties vansubsidies op basis van loon- en loongerelateerde kosten, zoals opgenomen in de‘Herijking subsidiebeleid’, te laten vervallen en aan het college de bevoegdheid te delegeren om het jaarlijkse indexatiepercentage vast te stellen voor het jaar 2025 en de daaropvolgende
  jaren.”
 6. Bijgevoegde memo “Alternatief voor de subsidieplafonds” ter informatie naar de raad sturen.

Samenvatting raad en pers: Subsidies worden aan verschillende organisaties verstrekt om diverse doelen te bereiken die de gemeente heeft gesteld en die bijdragen aan de leefbaarheid, welzijn en ontwikkeling binnen de gemeente. In subsidieregels is vastgelegd aan welke voorwaarden een subsidieaanvraag moet voldoen en voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan geëvalueerd. Omdat de gemeente een nieuwe ‘Visie Sociaal Domein 2024-2028’ heeft en meer verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheidsbevordering, zijn de bestaande regelingen aangepast en nieuwe regelingen opgesteld. Dit zorgt ervoor dat alle doelen en activiteiten waarvoor de gemeente subsidie wil verstrekken, onder een regeling vallen. Naast het vaststellen van de subsidieregelingen heeft het college ook subsidieplafonds vastgesteld. In de subsidieregeling is ook het subsidieplafond vastgelegd om te zorgen dat de subsidie-uitgaven binnen de begrotingsgrenzen blijven. Ook is geregeld in de subsidieregeling op welke wijze de subsidies worden verdeeld en beoordeeld.

Zaaknummer: 0627156266

Zomerrapportage Klimaatactie en biodiversiteit (Duurzaamheid) 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het memo ‘Zomerrapportage Klimaatactie en biodiversiteit (Duurzaamheid) 2024’ ter kennisgeving aan te nemen.
 2. Het memo ‘Zomerrapportage Klimaatactie en biodiversiteit (Duurzaamheid) 2024’ ter kennisgeving aan te bieden aan de Raad.

Samenvatting raad en pers: In juli 2024 is de Zomerrapportage Klimaatactie en biodiversiteit opgesteld. Hierin staat welke cties, op het gebied van duurzaamheid, de gemeente in de eerste helft van 2024 heeft uitgevoerd. Ook staat er in het rapport wat de gemeente in 2024 nog van plan is te gaan doen.

Zaaknummer: 0627158136

Uitbreiding moskee definitief concept

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met de verkoop van een perceel grond (kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B nummer 7982 ged.) aan Stichting Islamitische Moskee Alhijra.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een gedeelte van het perceel aan de westkant van moskee Alhijra te verkopen aan Stichting Islamitische Moskee Alhijra. Het college heeft in november 2022 de bereidheid uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de moskee. Met de verkoop van het perceel aan de westkant van de huidige moskee kan de Stichting Islamitische Moskee Alhijra de uitbreiding van de moskee vormgeven.

Zaaknummer: 0627157687

Memo meicirculaire 2024 Gemeentefonds en ontwikkelingen Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De memo Meicirculaire 2024 Gemeentefonds en ontwikkelingen in het sociaal domein ter kennisname aan de raad te sturen.

Samenvatting raad en pers: Op 10 juli ligt de Kaderbrief 2025-2028 ter besluitvorming aan de raad voor. Na het toezenden van de Kaderbrief aan de raad heeft zich een tweetal ontwikkelingen voor gedaan waarover wij de raad in het kader van onze actieve informatieplicht met een memo informeren.