Besluitenlijst B&W openbaar 19 maart 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 12 maart 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepasssing.

Zaaknummer: 062752557

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen 2024

Besluit:

Voorgesteld wordt de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen 2024 ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015.

Samenvatting raad en pers: In de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet is geregeld dat de gemeenteraad in een verordening moet vaststellen op welke manier inwoners en of vertegenwoordigers van deze inwoners, worden betrokken bij de uitvoering van de ze wetten. De Participatieadviesraad (PAR) voert deze rol uit voor de gemeente. In de gemeenten Waddinxveen is op dit moment de verordening participatie adviesraad sociaal Domein Waddinxveen2015 van kracht. De verordening is samen met de Participatieadviesraad (PAR) geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen 2024 opgesteld.

Zaaknummer: 0627115906

Aanvullende slotwijziging 2023

Het college van burgemeester en wethouders van
Waddinxveen besluit:

  1. Een aanvullende slotwijziging 2023 door te voeren op diverse projecten in de openbare ruimte die afgerond zijn, in totaal € 61.252 te verrekenen met de onverdeelde kredieten en de voorziening groot onderhoud.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft eerder besloten meerdere projecten af te sluiten en een slotwijziging door te voeren. Er zijn op 3 projecten nog kosten gemaakt, waarvoor een
aanvullende slotwijziging nodig is. De slotwijziging zorgt ervoor dat we inzicht hebben in de stand van onze voorziening en restant onverdeelde kredieten in onze jaarrekening.

Zaaknummer: 0627109064

Bestuurlijke reactie DoeMee-onderzoek klachtenbehandeling 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. De memo DoeMee-Onderzoek klachtbehandeling 2023 vast te stellen.
  2. De memo DoeMee-Onderzoek klachtbehandeling 2023 ter informatie naar de raad te sturen.

Samenvatting raad en pers: De rekenkamer van Waddinxveen heeft meegedaan met het Doe Mee-onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Het onderwerp van het DoeMee-onderzoek is dit jaar het beleid en het proces met betrekking tot klachtbehandeling binnen de eigen organisatie. Het DoeMee-onderzoek maakt een vergelijking tussen verschillende gemeenten, provincies en waterschappen. Het college heeft kennisgenomen van het rapport ‘DoeMee-onderzoek klachtbehandeling 2023’ en de bijbehorende aanbevelingen. In de memo informeert het college de raad hoe zij de aanbevelingen opvolgt.

Zaaknummer: 0627118918

Kleinschalige behandelgroep verblijf en financiering crisisbedden

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit tot:

  1. Het creëren van een nieuwe dienst ‘kleinschalig behandelgroep verblijf’ gesitueerd binnen de regio Midden-Holland, voor het tarief van € 393,81 per etmaal vanaf 1 maart 2024.
  2. Beschikbaarheidsfinanciering van twee crisisbedden verblijf, gesitueerd binnen de regio Midden Holland, vanaf 1 maart 2024 bekostigd door de vijf gemeenten Midden-Holland via de verdeelsleutel jongeren 0-17 jaar.

Samenvatting raad en pers: In de regio Midden-Holland wordt een nieuwe dienst ingekocht, specifiek voor kleinere behandelgroepen bij hoog-specialistische jeugdproblematiek. Hierdoor worden de huidige behandelgroepen verblijf in Midden-Holland passend voor de huidige (verzwaarde) doelgroep en de beschikbaarheid hiervan binnen de eigen regio voortgezet. Ook wordt vanaf 1 maart 2024 gevraagd om beschikbaarheidsfinanciering van twee crisisbedden verblijf. Deze zijn al aanwezig in onze eigen regio, maar niet uitsluitend beschikbaar voor jeugdigen uit Midden-Holland. Door de crisisbedden verblijf binnen onze regio te bekostigen door middel van een beschikbaarheidsfinanciering wordt voorkomen dat met regelmaat kinderen voor plaatsing moeten uitwijken naar buiten de regio Midden-Holland door gebrek aan bedden in Midden-Holland. Beide voorstellen zijn in lijn met de regiovisie “Samen scherper aan de wind” om jeugdigen een passende plek, zo dicht mogelijk bij huis te bieden en de ambitie van het programma “Gewoon Thuis Jeugd’.

Zaaknummer: 062798471

Raadsvoorstel maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 3a

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met de afronding van de gezamenlijke studie Beter Bereikbaar Gouwe in regionaal verband.
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met nader onderzoek naar de aansluiting A12 –N11 met als doel het verkrijgen van ontwerp oplossingen voor de ontbrekende aansluiting, ontwerpoplossingen voor een verkeersveilige fietsverbinding en optimalisaties aan de N459.

Samenvatting raad en pers: De studie Beter Bereikbaar Gouwe is afgerond. Hierover heeft het college op 19 maart 2024 besloten. Aan de gemeenteraad wordt het volgende voorgelegd. Verder onderzoeken Bodegravenboog /aansluiting N11 – A12. Er is veel draagvlak onder de bevolking en de bedrijven voor deze maatregel. We gaan de mogelijkheden voor een betere aansluiting van de N11 op de A12 verder onderzoeken en kijken dan ook naar een veilige fietsaansluiting. Dat onderzoek doen we in 2024. Maar de keuze voor een maatregel om de lokale ontsluiting te verbeteren blijft lastig. Dat geldt zowel voor de verbetering van de noord-zuid als de oost-west ontsluiting. Twee nieuwe fietspaden en betere OV-bereikbaarheid We willen twee fietsroutes verbeteren: Gouda naar Bodegraven en Bodegraven via Waddinxveen naar Alphen aan den Rijn. Daardoor zijn de bushaltes en stations beter bereikbaar waardoor er meer gebruik kan worden gemaakt van openbaar vervoer. Ook voor schoolgaande jeugd is het veiliger. Fietsliefhebbers kunnen ook meer genieten van de omgeving. Besluitvorming over de start van de realisatiefase van de fietspaden is voorzien later in 2024.

Zaaknummer: 0627110941

Raadsinformatiebrief Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. De raad via het bijgevoegde memo te informeren over de ontwikkelingen rondom het regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is in juli 2023 het regiobeeld Midden-Holland opgesteld. In dit regiobeeld zijn de belangrijkste uitdagingen geformuleerd die de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg onder druk zetten. Op basis van dit regiobeeld is in de tweede helft van 2023 door gemeenten, zorgverzekeraar, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners gewerkt aan het regioplan. Hierin zijn de doelen en opgaven geformuleerd waar de regio Midden-Holland de komende jaren aan gaat werken. Het regioplan Midden-Holland is op 21 december 2023 voorgelegd en ondertekend door de gemeenten, de preferente zorgverzekeraar VGZ en leden van Gedeelde Zorg. Het college van B&W besluit de leden van de Raad hierover te informeren.