Besluitenlijst B&W openbaar 18 juni 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames L. Jannes (Bestuursscretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester).

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 11 juni 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627141699

Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Waddinxveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten:

 1. De adhesieverklaring te ondertekenen en daarmee in te stemmen met het projectplan voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK-4) Midden-Holland ‘Doelbewust verrijken vanuit nieuwsgierigheid’ voor de periode 2025-2028 en bijbehorende matchingsbijdrage van €27.711 per jaar.
 2. De wethouder B.J.A. Leferink (portefeuillehouder Cultuur) volmacht te verlenen om de adhesieverklaring namens de gemeente te ondertekenen.
 3. Voor de coördinatietaken Stichting Vonk voor de jaren 2025-2028 een subsidie van €8.500 per jaar te verstrekken.

Samenvatting raad en pers: We willen dat kinderen die in Waddinxveen opgroeien alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen door cultuur een plaats te geven in het onderwijs. Daarom steken we ook in de periode 2025-2028 energie in cultuureducatie. Daarom is besloten in te stemmen met het projectplan voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK-4) van de regio Midden-Holland ‘Doelbewust verrijken vanuit nieuwsgierigheid’ voor 2025-2028 en daarvoor €27.711, – per jaar beschikbaar te stellen. Omdat Stichting Vonk een belangrijke samenwerkingspartner is voor de uitvoering is besloten Stichting Vonk voor de jaren 2025-2028 een subsidie van €8.500, – per jaar te verstrekken voor de coördinatietaken.

Zaaknummer: 0627151261

Midterm review

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De midtermreview vast te stellen.
 2. De midtermreview ter informatie te delen met de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De huidige raads- en bestuursperiode 2022-2026 is halverwege. Het college van B&W heeft daarom de balans opgemaakt van het collegeprogramma ‘Thuis in Waddinxveen’. In deze midtermreview laat het college zien dat de uitvoering van het collegeprogramma voorhet grootste deel goed gaat. Soms gaat de uitvoering wat sneller of juist langzamer dan het plan was. Dit komt door oorzaken die het college niet kan voorzien of beïnvloeden en door onvoldoende ambtelijke capaciteit. Met deze midtermreview legt het college verantwoording af aan de raad.

Zaaknummer: 0627148719

Collegevoorstel verdeling projecten openbare ruimte 2024-3

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Een uitvoeringskrediet van € 342.250 beschikbaar te stellen uit de onverdeelde kredieten voor het project herinrichting parkeerterrein Willem de Rijkelaan.

Samenvatting raad en pers: De eigenaar van een kwekerij heeft een aanvraag ingediend om toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van een foliekas. Het college heeft op 26 januari 2024 besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Tegen dit besluit is door meerdere personen bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over deze bezwaren een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat de bezwaarschriften ontvankelijk maar ongegrond moeten worden verklaard en het bestreden besluit in stand kan worden gelaten. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen.

Zaaknummer: 0627153295

Bezwaren tegen verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een foliekas

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en de door bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 26 januari 2024, waartegen bezwaar is gemaakt, in stand te laten.
 3. Op grond van artikel 5.1, tweede lid, sub e van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlagen 1 t/m 4 en deze stukken niet openbaar te maken.

Samenvatting raad en pers: De eigenaar van een kwekerij heeft een aanvraag ingediend om toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van een foliekas. Het college heeft op 26 januari 2024 besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Tegen dit besluit is door meerdere personen bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over deze bezwaren een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat de bezwaarschriften ontvankelijk maar ongegrond moeten worden verklaard en het bestreden besluit in stand kan worden gelaten. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen.

Zaaknummer: 0627150240

Jaarverslagen commissie bezwaarschriften 2022 en 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De jaarverslagen commissie bezwaarschriften 2022 en 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De jaarverslagen commissie bezwaarschriften 2022 en 2023 voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.

Samenvatting raad en pers: Op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Waddinxveen 2007 brengt de commissie bezwaarschriften jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de bestuursorganen van de gemeente. De jaarverslagen zijn voor kennisgeving aangeboden aan het college en worden ter kennisgeving aangeboden aan de raad.

Zaaknummer: 0627119345

Verslag Informatie en archiefbeheer 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en Archiefbeheer Waddinxveen 2023 vast te stellen.
 2. Het verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en Archiefbeheer Waddinxveen 2023 ter informatie aan de Raad aan te bieden.

Samenvatting raad en pers: Volgens de Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht geeft de gemeente in de jaarstukken 2023 een beeld van de stand van zaken op domeinen van toezicht, zoals het archief- en informatiebeheer. Het vastgestelde verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer Waddinxveen 2023 wordt naar de provincie Zuid-Holland verzonden.

Zaaknummer: 062762878

Programma zon op veld

Het college van burgemeester en wethouders besluiten:

 1. Kennis te nemen van de wijzigingen naar aanleiding van de wensen & bedenkingenprocedure.
 2. Het programma zon op veld vast te stellen.
 3. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief ‘Overige bijlagen bij Programma zon op veld – v2.0 (Waddinxveen)’ en deze door te sturen aan de raad.

Samenvatting raad en pers: Binnen de Regionale Energie Strategie Midden Holland is in de RES 1.0 besloten om een programma zon op veld op te stellen. Dit programma zon op veld is via een wensen & bedenkingenprocedure aan raden van betrokken gemeenten voorgelegd. Op 14 februari 2024 heeft de raad van Waddinxveen aangegeven geen wensen & bedenkingen te hebben. Inmiddels zijn de wensen & bedenkingen van andere betrokken gemeenten beantwoord en verwerkt, waardoor het college een besluit kan nemen. Besloten is het aangepaste programma zon op veld vast te stellen.