Besluitenlijst B&W openbaar 17 januari 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van
B&W van 10 januari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06272117

Aanbieden Ontwikkelperspectief Bentwoud en input uitvoeringsprogramma

Besluit:

 1. Het Ontwikkelperspectief Bentwoud wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
 2. De brief over het Ontwikkelperspectief Bentwoud en aandachtspunten voor het uitvoeringsplan wordt ter kennisname verstuurd naar de gemeenteraad
 3. De gemeenteraad wordt gevraagd om ideeën en aandachtspunten te leveren voor het uitvoeringsplan

Samenvatting raad en pers: Het Bentwoud is een jong bos en zal zich de komende jaren nog volop ontwikkelen. Om dit richting te geven, heeft het Bestuurlijk overleg Bentwoud (een overleg met bestuurders van de Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer) een ontwikkelperspectief opgesteld. De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsplan, waarin de aanpak wordt beschreven voor de verdere ontwikkeling van het Bentwoud. Het college biedt het Ontwikkelperspectief Bentwoud aan de raad aan ter kennisname en vraagt de raad om ideeën en aandachtspunten te leveren voor het uitvoeringsplan. In de begeleidende brief heeft het college haar eigen aandachtspunten beschreven waar de raad op kan reageren.


Zaaknummer: 06272111

Concept-huisvestingsverordening 2023 gemeente Waddinxveen

Besluit:

 1. Er wordt advies gevraagd aan de Participatie Adviesraad (PAR) over de concepthuisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023.
 2. De concept-huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023, met de bijbehorende bijlagen, wordt vrijgegeven voor inspraak voor een periode van 6 weken.
 3. Er wordt ter informatie een memo aan de leden van de gemeenteraad toegestuurd.

Samenvatting raad en pers: Het college legt de concept-huisvestingsverordening 2023 voorinspraak voor aan de inwoners en de Participatie Adviesraad (PAR). De huidige
‘Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2019’ loopt tot 1 juli 2023. Met een
huisvestingsverordening kan de gemeente regels vaststellen over de toewijzing en verdeling van schaarse woningen. Samen met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas heeft de gemeente Waddinxveen een nieuwe concepthuisvestingsverordening opgesteld. Zo is er sprake van een overzichtelijke situatie voor woningzoekenden die in meerdere gemeenten zoeken. Maar er blijft ook ruimte voor lokale verschillen om maatwerk te kunnen leveren in een gemeente. Bij het opstellen van de verordening zijn organisaties zoals Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) en de Participatie Adviesraad (PAR) betrokken om mee te denken. Door de huisvestingsverordening voor te leggen aan inwoners en advies te vragen aan de Participatie Adviesraad (PAR) kunnen we toetsen of we de informatie goed hebben verwerkt.


Zaaknummer: 06272919

Normenkader 2022-2023

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met het normenkader 2022 – 2023.
 2. Het normenkader 2022 – 2023 wordt ter vaststelling aan de Gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Bij de controle van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2022 geeft de Accountant niet alleen een oordeel over de financiële getrouwheid, maar ook over de financiële rechtmatigheid. Voor het oordeel over de financiële rechtmatigheid moet de Accountant beschikken overeen actueel normenkader. In dit normenkader is alle van toepassing zijnde wettelijke en door de Gemeenteraad vastgestelde regelgeving opgenomen. Het College van B&W stemt één keer per jaar in met het normenkader en het normenkader wordt ter vaststelling aan de Gemeenteraad gestuurd.


Zaaknummer: 06272960

Aanwijsprocedure ondergrondse verzamelcontainers

Besluit:

 1. Het ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening
kan het college van burgemeester en wethouders aanwijzen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt. Het college wil een locatie van een ondergrondse container
voor restafval in de Rietvoorn aanwijzen. Dit voornemen zal worden gepubliceerd op
officiëlebekendmakingen.nl. Hierna hebben belang hebbend en zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.


Zaaknummer: 06273420

Regionale collectieve preventie GGZ 2023

Besluit:

 1. Het geven van de opdracht aan de gemeente Gouda voor het (blijven) uitvoeren van de Regionale collectieve preventie GGZ. Het college van Gouda is dan de subsidieverstrekker voor de uitvoering van de mede op het college Waddinxveen geldende WMO-verplichtingen.
 2. Een bedrag van maximaal € 29.524 te verstrekken aan de gemeente Gouda voor het verlenen van subsidies in 2023 aan instellingen in het kader van de regionale collectieve preventie GGZ.
 3. De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen bij de 1ste Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventieve activiteiten op het gebied van de GGZ. De colleges van de gemeenten in de regio Midden-Holland voeren sinds 2007 gezamenlijk de collectieve preventie GGZ in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Jaarlijks worden door de gemeente Gouda subsidies verstrekt ten behoeve van deze regionale voorzieningen. Met dit besluit wordt de subsidieverlening van gemeente Gouda voor de regionale collectieve preventie in 2023 geregeld.

Zaaknummer: 06273283

Overhevelen restant voorbereidingskrediet bouw permanente school Triangel

Besluit:

 1. De Raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het nieuwe plan voor de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel.
 2. De Raad wordt voorgesteld de reeds beschikbare voorbereidingskredieten met €150.000,- te verlagen.
 3. De Raad wordt voorgesteld om € 150.000,- te onttrekken aan de bestaande afschrijvingsreserves voorbereidingskredieten maatschappelijke voorzieningen Park Triangel en te storten in een nieuw te vormen afschrijvingsreserve voorbereidings-kosten nieuw plan Park Triangel

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft besloten om de Raad te verzoeken een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de nieuwe planvorming voor de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel tot aan de besluitvormende Raad in mei 2023.

Zaaknummer: 06273435

Addendum op de Welstandsnota Triangel I2 Parkhoeve

Besluit:

 1. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel Deelplan I2 (Parkhoeve) wordt voor inspraak vrijgegeven.
 2. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel Deelplan I2 (Parkhoeve) wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op 17 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerp addendum op de welstandnota voor Triangel deelplan I2 ‘Parkhoeve’ ter inzage teleggen. Voor de deelplannen in Triangel zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld, zo ook voor het deelplan I2 Parkhoeve. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het deelgebied I2 moeten garanderen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor het deelgebied I2 worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken moet het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota worden vastgesteld. Voor dit kan gebeuren moet het ontwerp addendum voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Hiermee wordt het ontwerp addendum voor inspraak vrijgegeven. Iedereen kan op het ontwerp addendum reageren in de vorm van een zienswijze. Als een zienswijze de kwaliteit laat verbeteren, wordt het beeldkwaliteitsplan aangepast.


Zaaknummer: 06272214

Verantwoordings- en rapportagegrenzen rechtmatigheidsverantwoording college

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met het raadsvoorstel verantwoordings- en rapportagegrenzen rechtmatigheidsverantwoording college.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad (raad) stelt elk jaar de jaarstukken vast. Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De accountant controleert de jaarrekening. Tot en met het verslagjaar 2022 verantwoordt de accountant aan de raad dat het college zich bij de uitvoering heeft gehouden aan financiële wet en regelgeving en gewerkt binnen de begroting. Dit noemen we de financiële rechtmatigheidsverantwoording. Vanaf het verslagjaar 2023 verandert dit. Het college doet nu de financiële rechtmatigheids-verantwoording aan de raad en dus niet meer de accountant. Dit met als doel om de kaderstellende en controlerende rollen van de raad te versterken. Voor deze rechtmatig-heidsverantwoording moet de raad verantwoordings- en rapportagegrenzen voor het college vaststellen. Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel hierover.