Besluitenlijst B&W openbaar 16 mei 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 9 mei 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062713203

Vaststelling regionale kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft, naar aanleiding van het positieve advies van het Triple-Helixoverleg EOA Midden-Holland, de kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie vastgesteld. De strategie is opgesteld als vervolg op de kwantitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie en naar aanleiding van de uitvraag van provincie Zuid-Holland om per regio een bedrijventerreinenstrategie op te stellen. De
kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie moet invulling geven aan ‘werken aan een kwalitatief sterke bedrijventerreinenmarkt met locaties en werkgelegenheid die kwaliteit toevoegen aan Midden-Holland.’ Deze kwalitatieve strategie is gebaseerd op drie principes: waarde behoud en intensief benutten van bestaande terreinen; nieuwe terreinen ontwikkelen met hoge ambities en voorwaarden; en overkoepelende afspraken voor een sterke bedrijventerreinenportefeuille. De strategie zal ter aanvaarding aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid Holland aangeboden worden. Tevens wordt het ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Zaaknummer: 062715271

Bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een foliekas

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en de door bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften worden ontvankelijk, maar ongegrond verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 24 januari 2022 wordt in stand gelaten;
 3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen nrs. 1 t/m 6.

Samenvatting raad en pers: De eigenaar van het perceel naast Henegouwernesse 22 in Waddinxveen (sectie: G3297) heeft een aanvraag ingediend om verlening van een omgevingsvergunning. Het college heeft de gevraagde omgevingsomgeving voor de bouw van een foliekas verleend. Tegen dit besluit is door omwonenden bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over deze bezwaren een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062712738

Vaststellen aanwijzingsbesluiten

Besluit:

 1. Vastgesteld wordt het Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen (art. 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009).
 2. Vastgesteld wordt het Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. (art. 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009).
 3. Vastgesteld wordt het Aanwijzingsbesluit opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz. (art.4:13 Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009).
 4. Vastgesteld wordt het Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen (art. 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009).

Samenvatting raad en pers: In de openbare ruimte is sprake van diverse vormen van overlast. Deze overlast betreft:

 • het parkeren van grote voertuigen;
 • het parkeren van kampeermiddelen e.a.;
 • het opslaan van voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.;
 • het te koop aanbieden van voertuigen.

Daarom heeft het college aanwijzingsbesluiten vastgesteld. De aanwijzingsbesluiten zullen ter inzage liggen voor eventuele bezwaar. De bezwaartermijn duurt zes weken. Indien er geen bezwaar is, zal handhaving op basis van de vastgestelde aanwijzingsbesluiten gaan handhaven op overtredingen.

Zaaknummer: 062712173

Recht van opstal Geluidscherm A12 Park Triangel

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het huurafhankelijk recht van opstal tussen gemeente Waddinxveen en Rijkswaterstaat volgens bijlage 1a, 1b en 1c.
 2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Woo wordt er geheimhouding gelegd op de bijlagen 1a, 1b en 1c tot het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Samenvatting raad en pers: De hoeveelheid geluid op de woningen aan de zuidoostkant van Park Triangel is aan de hoge kant. Daarom worden er geluidschermen gebouwd langs de
A12 en de N451. De gemeente moet gaan zorgen voor het onderhoud van het geluidscherm langs de A12.Daarom moet er toegang zijn tot de grond waarop het geluidscherm gerealiseerd is. Deze grond is van het Rijksvastgoedbedrijf. De afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf over huur van en toegang tot de grond onder het geluidscherm staan in twee overeenkomsten. Het college heeft ingestemd met deze overeenkomsten. Het geluidscherm langs de A12 is in het najaar van 2022 gebouwd en is inmiddels opgeleverd.