Besluitenlijst B&W openbaar 16 januari 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 9 januari 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062790710

Actualisatie van het Bovenregionaal plan Jeugdhulp Plus Zuidwest

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit tot:

 1. Het vaststellen van de tweede actualisatie van het Bovenregionaal plan Jeugdhulp Plus Zuidwest
 2. Het vaststellen van het financieel kader voor de uitwerking van de herstel en continuïteit plannen van de aanbieders, namelijk:
 • Transformatiekosten worden gedragen door de SPUK BREN
 • Frictiekosten worden gedragen door de toekomstige SPUK Frictiepot
 • Geen doorberekening van overige kosten aan gemeenten buiten de gemaakte zorgkosten

Samenvatting raad en pers: De colleges van de vijf gemeenten besluiten tot het vaststellen van het Boven regionaalplan JeugdhulpPlus Zuidwest en voldoen hiermee aan de verplichting van VWS ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. In de actualisatie worden uitgangspunten en fasering uit het boven regionaal plan herzien en waar nodig aangescherpt. Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd in deze actualisatie. Ten eerste is het afbouwen van de JeugdhulpPlus plekken in tijd bijgesteld naar 1-1-2028, zodat er meer tijd is om af te bouwen. Tenslotte zijn er verschillende ontwikkelopdrachten geformuleerd met als doel de JeugdhulpPlus te verbeteren. Aan de actualisatie van het plan zijn geen directe extra kosten verbonden.

Zaaknummer: 062788865

Brief college aan Hecht over proces zienswijze begrotingswijziging Hecht 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De brief aan het dagelijks bestuur en de directie van Hecht over het proces rondom de toezending van de begrotingswijziging 2023 van Hecht vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten een brief te sturen naar het dagelijks bestuur en de directie van Hecht. Hecht is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Hecht bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden, Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden, Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Het college heeft besloten om de brief te versturen, omdat Hecht zich niet heeft gehouden aan de termijn voor het toesturen van de begrotingswijzigingen. Deze termijn is wettelijk bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de brief wordt Hecht gewezen op de wettelijke termijn en wordt opgeroepen om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.

Zaaknummer: 062796084

Top 5 van locaties op basis van het wegingskader

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De top 5 van locaties voor duurzame opvang vluchtelingen en andere spoedzoekers op basis van het wegingskader voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 • Locatie G. van Dort Kroonweg langs Beijerinklaan – Plasweg
 • Locatie oksel Vredenburglaan/Plasweg (zuidzijde)
 • Terrein achter Be Fair
 • Locatie ten noorden van de Kleikade
 • Locatie rondom water langs Zuiveringspad (ten noorden van de plas)

Samenvatting raad en pers: Op 13 december 2023 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen een wegingskader vastgesteld waarmee de locaties voor de duurzame opvang van vluchtelingen in Waddinxveen gewogen kunnen worden. Het oorspronkelijke wegingskader uit de ‘Notitie Duurzame Opvang Vluchtelingen; stappenplan en wegingskader voor locatieselectie’ is aangepast op basis van een amendement van de raad. In dit nieuwe wegingskader:

 • is meer gewicht toegekend aan het criterium ‘geschikt voor meerdere doelgroepen’,
 • zijn twee criteria vervallen; afstand tot winkels en afstand tot overige voorzieningen en
 • zijn twee nieuwe criteria toegevoegd: toekomstbestendigheid van de locatie en concentratie van verblijfsobjecten rondom de locatie.

Dit nieuwe wegingskader is toegepast op de lijst met locaties samengesteld vanuit de eerste ronde participatie aangevuld met locaties aangedragen door de gemeente. Hier is een top 5 uit voortgekomen.

Zaaknummer: 062750507

Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Samenvatting raad en pers: Veiligheid is een basisvoorwaarde voor prettig wonen en werken. In het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 Gemeente Waddinxveen (verder: IVB) worden de thema’s beschreven waar de komende 4 jaar extra aandacht voor is. Het beschrijft de ambitie en op hoofdlijnen de aanpak. De uitvoering van het beleid wordt in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s verder uitgewerkt. Hierdoor kan gedurende de looptijd van
dit beleidsplan ook ingespeeld worden op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Criminaliteit beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Ook is een veilig Waddinxveen niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarom zijn de regionale prioriteiten en de prioriteiten van onze partners ook meegenomen in het IVB. Dit beleid noemt een aantal punten waar extra aandacht naar uit zal gaan. Tegelijkertijd zullen andere onderwerpen waar nodig gewoon in beeld blijven. Het veiligheidsbeleid is gebaseerd op landelijke en regionale aandachtspunten, het veiligheidsbeeld en de veiligheidsbeleving van inwoners, jongeren, ondernemers, scholen etc. in Waddinxveen. Er zijn vier lokale aandachtspunten benoemd:

 1. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
 2. Zorg en veiligheid
 3. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
 4. Jeugd en veiligheid

Zaaknummer: 062797846

Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van de kantine van CCV Be Fair tot een buitenschoolse opvang

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het namens bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 28 juni 2023 onder aanvulling van de motivering in stand te laten.
 3. Bijlagen 1 tot en met 4 niet openbaar te maken op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e, van de WOO.

Samenvatting raad en pers: De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een buitenschoolse opvang in een gedeelte van de kantine van het clubhuis CVV Be Fair aan de Toernooiweg 101. Namens het college is bij besluit van 28 juni 2023 besloten tot verlening van deze omgevingsvergunning. Tegen dit besluit is namens bezwaarmaker bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten tot de verlening van de omgevingsvergunning. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062796043

Bestemmingsplan Peter Zuidlaan

De raad wordt voorgesteld:

 1. Het bestemmingsplan Peter Zuidlaan (NL.IMRO.0627.BPPeterZuidlaan-0401) ongewijzigd vast te stellen;
 2. De Reactienota zienswijzen bestemmingsplan ‘Peter Zuidlaan Waddinxveen’ vast te stellen;
 3. Het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Peter Zuidlaan definitief vast te stellen. Dit plan maakt maximaal 60 woningen mogelijk en een maatschappelijke ruimte van 400 vierkante meter groot. Daarnaast is een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit is nodig om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. Het aantal verkeersbewegingen kan goed ontsloten worden via bestaande omliggende wegen en er worden voldoende parkeerplaatsen gemaakt. In de toekomstige situatie komt een nieuwe weg tussen de Chopinlaan en het Jan van Bijnenpad. Langs de Chopinlaan blijft het groen en water behouden en daarnaast wordt er groen toegevoegd, o.a. minimaal 60 bomen. Ook worden er groene daken gemaakt. Dit is goed voor de biodiversiteit, opvang van regenwater en de mentale gezondheid van de omwonenden die op de daken kijken.

Zaaknummer: 062745182

Bezwaar tegen de aanwijzing van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen naast Nic. Beetslaan 25

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het doorbezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 18 juli 2023, gepubliceerd op 26 juli 2023, in stand te laten.
 3. Bijlagen 1 tot en met 3 niet openbaar te maken op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e, van de WOO.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 18 juli 2023 besloten een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen naast Nic. Beetslaan 25 in Waddinxveen. Tegen dit besluit is door een bewoner bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten tot de aanwijzing van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen naast Nic. Beetslaan 25 in Waddinxveen. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062753757

Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op een garage

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het namens bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 1 augustus 2023 in stand te laten.
 3. Het verzoek van bezwaarmaker om een vergoeding van de proceskosten te ontvangen af te wijzen.
 4. Bijlagen 1 tot en met 4 niet openbaar te maken op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e, van de WOO.

Samenvatting raad en pers: De eigenaar van een woning op de locatie Palissanderhout in Waddinxveen heeft een aanvraag ingediend om verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de garage. Het college heeft de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Tegen dit besluit is namens belanghebbende bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin
geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten tot verlening van de omgevingsvergunning. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062796054

Integraal Toezicht & Handhavingsbeleid 2024-2027

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het Integraal Toezicht & Handhavingsbeleid 2024-2027 Gemeente Waddinxveen ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen streeft een veilige, schone en gezonde omgeving na voor haar inwoners en ondernemers. In het Integraal Toezicht en Handhavingsbeleid 2024-2027 Gemeente Waddinxveen (verder: ITH) wordt beschreven hoe wij de komende 4 jaar invulling geven aan de kerntaak handhaving. Het belangrijkste doel van handhaving is het voorkomen van situaties die in strijd zijn met de wettelijke regels. Handhaving is dus vooral gericht op preventie. Pas in uiterste gevallen zal er gekozen worden voor een repressieve aanpak. Handhaving wordt dan ingezet om overtredingen te beëindigen. In ons ITH worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze zijn essentieel voor de manier waarop wij onze handhaving in zullen zetten de komende 4 jaar.

 • Persoonlijk contact en heldere communicatie is een basisvoorwaarde voor handhaving waarbij preventie het uitgangspunt is. Door in gesprek te gaan met onze inwoners kan handhaving in een vroeg stadium al een belangrijke rol spelen.
 • Wij bieden waar mogelijk maatwerk. Dit doen wij door niet alleen te kijken naar wat niet mag, maar ook naar wat wenselijk en haalbaar is voor alle partijen.
 • Wij zorgen voor een integrale benadering. Een veilige, schone en gezonde omgeving bereiken wij met elkaar. Wij zoeken actief de samenwerking met andere beleidsvelden, ketenpartners en onze inwoners en ondernemers.
 • Het inzetten van handhavingsinstrumenten is een uiterst middel. Ons uitgangspunt is inzetten op preventie. Dit is niet in iedere situatie mogelijk of heeft niet in iedere situatie het gewenste effect. Wanneer er dan toch een overtreding is geconstateerd dan wordt handhaving ingezet om deze overtreding te beëindigen.

Zaaknummer: 062777641

Normenkader 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Ingestemd wordt met het normenkader 2023 – 2024.
 2. Het normenkader 2023 – 2024 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Bij de controle van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2023 geeft de accountant een oordeel over de financiële getrouwheid. Voor het oordeel over de financiële getrouwheid moet de accountant beschikken over een actueel normenkader. In dit normenkader is alle van toepassing zijnde wettelijke en door de gemeenteraad vastgestelde regelgeving opgenomen. Het college van B&W stemt één keer per jaar in met het normenkader en het normenkader wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd.

Zaaknummer: 062775621

Herbenoeming lid raad van toezicht Stichting Klasse

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de herbenoeming van dhr. P.H.J. Vrancken als lid van de Raad van Toezicht Stichting Klasse.

Samenvatting raad en pers: De leden van de Raad van Toezicht Stichting Klasse (openbaar basisonderwijs) worden(her)benoemd door de gemeenteraden van de vier deelnemende
gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. De gemeenteraad wordt
voorgesteld in te stemmen met de herbenoeming van dhr. P.H.J. Vrancken als lid van de Raad van Toezicht Stichting Klasse.