Besluitenlijst B&W openbaar 14 februari 2023


Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: –


Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 7 februari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06274867

Plan van aanpak Behoud identiteit Plasweg

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het plan van aanpak voor het project Behoud identiteit Plasweg.

Samenvatting raad en pers: Op dinsdag 14 februari heeft het college goedkeuring gegeven voor het plan van aanpak Behoud identiteit Plasweg. Voor dit plan hebben we onderzoek gedaan naar hoe toekomstbestendig de huidige bomen en wegen zijn. En we keken met verkeer naar welke inrichtingen mogelijk zijn. In dit plan van aanpak zijn ideeën van bewoners verwerkt. Dit nemen we weer mee in de ontwerpfase. We willen dat de bewoners en andere belanghebbenden betrokken zijn bij het maken van het ontwerp. Daarom organiseren we bijeenkomsten en vormen we een adviesgroep.

Zaaknummer: 06276434

Ontwerp omgevingsvergunning Kanaaldijk 9

Besluit:

 1. De ontwerpbeschikking (ex. art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) voor het aanleggen van een derde padelbaan aan de Kanaaldijk 9 wordt ter inzage gelegd.
 2. Aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) wordt mandaat verleend voor het verlenen van deze omgevingsvergunning, tenzij er zienswijzen worden ingediend.

Samenvatting raad en pers: Padel- en tennisvereniging De Gouwe Smash is gevestigd aan de Kanaaldijk 9 in Waddinxveen. Deze vereniging beschikt over vijf tennisbanen en twee padelbanen. De padelsport is een vrij nieuwe activiteit waarvoor steeds meer belangstelling is. Ook bij GouweSmash is dat merkbaar. Om in de groeiende behoefte te voorzien is uitbreiding van Gouwe Smash wenselijk met één padelbaan. Binnen het huidige sportcomplex is hiervoor geen ruimte. De padelbaan wordt aangelegd op een groenstrook, waarvan een gedeelte in eigendom is van de gemeente Waddinxveen. Dit stuk grond komt door middel van een erfpachtovereenkomst in gebruik van de Gouwe Smash. Voor dit bouwplan is een uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo) noodzakelijk is. Er is besloten om de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3Wabo op te starten.


Zaaknummer: 06273856

Planschadevergoeding bestemmingsplan Glasparel +

Besluit:

 1. Er wordt aan de aanvrager van de planschadevergoeding geen vergoeding voor planschade als gevolg van het bestemmingsplan “Glasparel+” toegekend conform het advies van de SAOZ.
 2. Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen nrs. 1 en 2 wordt geheimhouding op basis van artikel 55van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo) opgelegd.

Samenvatting raad en pers:

Er is een aanvraag ingediend voor planschadevergoeding voor de woning aan het Noorderlicht 41 te Waddinxveen. Het planschadeverzoek ziet op een waardevermindering van de woning (het bedrag is niet nader genoemd) als gevolg van het bestemmingsplan “Glasparel+”. De SAOZ, de externe adviseur voor deze aanvraag, heeft de gemeente geadviseerd de aanvrager geen vergoeding toe te kennen. Het college heeft het advies van de SAOZ overgenomen en besloten de aanvrager geen vergoeding voor planschade toe te kennen.


Zaaknummer: 06274017

Planschadevergoeding bestemmingsplan Vredenburghlaan

Besluit:

 1. Er wordt aan de aanvrager van de planschadevergoeding geen vergoeding voor planschade als gevolg van het bestemmingsplan “Vredenburghlaan” toegekend conform het advies van de SAOZ.
 2. Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen nrs. 1 en 2 wordt geheimhouding volgens artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo) opgelegd.

Samenvatting raad en pers: Er is een aanvraag ingediend voor planschadevergoeding voor de woning aan de Plasweg 22 (voorheen 16Bis) te Waddinxveen. De planschade ziet op een waardevermindering van de woning voor een bedrag van €100.000,- als gevolg van het bestemmingsplan “Vredenburghlaan”. De SAOZ, de externe adviseur voor deze aanvraag, heeft de gemeente geadviseerd de aanvrager geen vergoeding toe te kennen. Het college heeft het advies van de SAOZ overgenomen en besloten de aanvrager geen vergoeding voor planschade toe te kennen.


Zaaknummer: 06276536

Bijdrage Giro 555 slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Besluit:

 1. Besloten wordt een bijdrage van € 1,- per inwoner, totaal € 32.725,-, te doen aan Giro555 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.
 2. Besloten wordt de financiële gevolgen te verwerken in de 1e Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Op 6 februari 2023 zijn Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen. De gevolgen van de ramp zijn nog niet te overzien. In Turkije loopt het aantal slachtoffers snel op en in Syrië is 90% van de bevolking in de getroffen regio al afhankelijk van noodhulp. Kinderen en gezinnen zitten, vanwege instortingsgevaar van huizen, in de ijzige kou zonder enige bescherming. De sneeuwstormen in de regio maken het nog zwaarder. Om dit te kunnen overleven is het van levensbelang dat er zo snel mogelijk hulp komt. Voor zowel de korte als de lange termijn. De samenwerkende hulporganisaties hebben de handen ineen geslagen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers. Giro555 is direct geopend. Het college heeft, in overleg met de fractievoorzitters, besloten dat de gemeente Waddinxveen € 1,- per inwoner, totaal €32.725,-, zal bijdragen.


Zaaknummer: 06274279

Aanvraag suppletie-uitkering voor onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de aanvraag voor de suppletie uitkering (bijdrage bommenregeling) van € 43.099 voor de gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Samenvatting raad en pers:

Gemeente Waddinxveen is in de Tweede Wereldoorlog getroffen door oorlogsgeweld. Hierdoor bestaat de kans dat er ontplofbare oorlogsresten in de grond liggen. In
2021 is hebben we onze risico kaart voor ontplofbare oorlogsresten geactualiseerd. Op basis hiervan zijn enkele onderzoeken uitgevoerd op locaties die in verdacht gebied vallen. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor deze onderzoeken (suppletie genoemd). Dit wordt ook wel de ‘bommenregeling’ genoemd. De regeling keert 68% van de gemaakte kosten (exclusief BTW) uit. Om in aanmerking te kunnen komen hiervoor is een positief besluit nodig van de gemeenteraad. Het college heeft besloten om via de raad een aanvraag in te dienen bij deze bommenregeling. Wij hebben in 2022 kosten gemaakt voor onderzoek naar mogelijke explosieven bij verschillende projecten. De totale gemaakte kosten voor de onderzoeken bedragen €63.381. We vragen € 43.099 suppletie aan.


Zaaknummer: 06275488

Subsidieaanvraag Rehobothschool

Besluit:

 1. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met de subsidieaanvraag uit OAB middelenbestrijding onderwijsachterstanden Rehobothschool schooljaar 2022- 2023.
 2. Er wordt akkoord gegaan met de verstrekking van de gevraagde € 25400 over schooljaar 2022-2023.

Samenvatting raad en pers: Het college keurt de aanvraag subsidie van de Rehobothschool OAB-middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden 2022- 2023 goed.


Zaaknummer: 06276033

Aanpassing beleidsregels vergoeding ziekenhuisbevalling

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het vergoeden van bijzondere bijstand voor ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie.
 2. Er wordt ingestemd dat dit op een later tijdstip in de beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BB wordt aangepast.

Samenvatting raad en pers: Op dit moment hebben wij in de beleidsregels opgenomen dat de kosten voor de eigen bijdrage voor kraamzorg worden vergoed. Maar de kosten voor de eigen bijdrage voor een bevalling in het ziekenhuis, zonder medische indicatie vergoeden wij niet. De zorgverzekering is hierin een voorliggende voorziening. Echter wordt er bij de meeste zorgverzekeraars een eigen bijdrage gevraagd voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie. Met dit collegevoorstel wordt voorgesteld om de kosten voor de eigen bijdrage voor een ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie te vergoeden via bijzondere bijstand.


Zaaknummer: 06274235

Principeverzoek Heggewinde 22a

Besluit:

 1. De bereidheid wordt uitgesproken in principe medewerking te verlenen aan het slopen van het schoolgebouw en een nieuw gebouw neer te zetten waarin ruimte is voor 30 appartementen en een kinderdagverblijf aan de Heggewinde 22a.

Samenvatting raad en pers: Aan de Heggewinde 22a staat een voormalig schoolgebouw. De initiatiefnemer is van plan dit gebouw te slopen en een nieuw appartementencomplex neer te zetten waarin 30 woningen en een kinderdagverblijf worden gerealiseerd. Het gebouw krijgt maximaal 6 bouwlagen, het parkeren wordt volledig op eigen terrein gerealiseerd en de bestaande groen- en wegenstructuur blijft gehandhaafd. Het college heeft uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek om het schoolgebouw te slopen en een nieuw gebouw te plaatsen waar ruimte is voor 30 appartementen en een kinderdagverblijf. Hoewel het voorgestelde woonprogramma in is lijn met de woonzorgvisie behoort een volledig sociaal woonprogramma ook tot de mogelijkheden. De initiatiefnemer werkt momenteel samen met Woonpartners een begroting uit voor een volledig
sociaal programma. Wanneer het woonprogramma bestaande uit volledig sociale huur voor de initiatiefnemer(s) en voor de gemeente financieel acceptabel is, wordt dat woonprogramma uitgevoerd. Wanneer de op te stellen begroting aanleiding geeft voor een volledig sociaal programma zal er een nieuw collegevoorstel geschreven worden dat inzicht geeft op de onrendabele top.


Zaaknummer: 06274537

Gecombineerde verkiezing leden PS en WS

Besluit:

 1. Voor de verkiezingsdag op 15 maart 2023 worden 18 stembureaus ingesteld zoalsvermeld in bijlage 1;
 2. Aan de kiezers wordt de mogelijkheid geboden hun stem voor het Waterschap Rijnlandof Schieland en de Krimpenerwaard in alle 18 stembureaus uit te brengen;
 3. Per stembureau worden de leden benoemd zoals vermeld in bijlage 2;
 4. Er wordt een Gemeentelijk Stembureau (GSB) ingesteld voor de gecombineerde verkiezing leden Provinciale Staten en algemeen bestuur van de Waterschappen;
 5. Tot lid van het GSB worden de personen benoemd zoals vermeld in bijlage 3;
 6. De uitgebrachte stemmen worden op 16 maart 2023 centraal geteld op de gemeentewerf aan de Coenecoop 53 in Waddinxveen;
 7. Er wordt voor inzet op de verkiezingsdag per persoon een vergoeding betaald zoals vermeldin bijlage 4;
 8. Er wordt voor inzet tijdens het centraal tellen van de stemmen op 16 maart 2023 per persooneen vergoeding betaald zoals vermeld in bijlage 5;
 9. Tot lid of plaatsvervangend lid van het Centraal Stembureau van de gemeente Waddinxveen worden van 14 februari 2023 tot 14 februari 2027 benoemd de personen zoals genoemd in bijlage 6;
 10. Mogelijke extra financiële gevolgen worden meegenomen bij de 1e burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Op woensdag 15 maart 2023 is de gecombineerde verkiezing van de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen. Het college van Burgemeester en wethouders heeft al op 13 december 2022 besloten dat de uitgebrachte stemmen op donderdag 16 maart 2023 centraal worden geteld. Het college heeft nu ook besloten om voor de komende verkiezing 18 stembureaus aan tewijzen. Binnenkort staat het overzicht van deze stembureaus op www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Inwoners mogen zelf kiezen in welk stembureau zij hun stem willen uitbrengen voor het waterschap Rijnland of Schieland en de Krimpenerwaard. De centrale stemopneming vindt op 16 maart 2023 plaats op de gemeentewerf, Coenecoop 53. Het tellen begint om 9.00 uur ’s ochtends. Iedereen mag daarnaar komen kijken.


Zaaknummer: 06276023

Bezwaar orac Chris Broerestraat

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het namens een bewoner van de Renske Boonstraat in Waddinxveen ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
 2. Het besluit van 31 augustus 2022 wordt, onder aanvulling van de motivering, in stand gelaten.
 3. Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt afgewezen.
 4. Geheimhouding volgens artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op de bijlagen 1t/m 4.

Samenvatting raad en pers: Op 31 augustus 2022 is een, namens het college van burgemeester en wethouders op 23augustus 2022 genomen, aanwijzingsbesluit gepubliceerd. Het besluit hield de aanwijzing van een locatie voor de ondergrondse restafvalcontainer voor huishoudelijk restafval aan de Chris Broersestraat te Waddinxveen in. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Wel adviseert zij op een tweetal punten de motivering van het besluit aan te vullen en deze motivering aan het besluit op bezwaar toe te voegen. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.